FAQ

Ostravská univerzita
Dvořákova 7
701 03 Ostrava

IČ: 61988987, DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz
telefon: 597 091 111, 553 461 111

  
cz   en


Granty na katedře germanistiky

Aktivní projekty a granty

Realizované projekty a granty

 • Projekt OP VK
  Vedoucí projektu: prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
  Výkonní manažeři: Ing. Kateřina Babincová, Mgr. Milan Pišl, Ph.D., Mgr. Renáta Tomášková, Dr.
  Název projektu: Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity
  Realizace projektu: 31.7.2012 – 30.6.2015
  Anotace: Projekt byl zaměřen na podporu nově vznikajícího Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na FF OU. V rámci centra došlo k soustředění vědeckovýzkumných kapacit dvou kateder – katedry anglistiky a germanistiky – na výzkum odborného diskurzu a k zapojení mladých badatelů z řad Ph.D. studentů do tohoto výzkumu. Centrum navázalo na výsledky dosavadní badatelské činnosti obou pracovišť a zefektivnilo její další rozvoj jak v oblasti výzkumu jazykových jevů příznačných pro odborný jazyk, tak v oblasti užití odborného jazyka v jednotlivých komunikačních oblastech. Zapojení dvou významných zahraničních odborníků, kteří mají bohaté zkušenosti s řízením mezinárodních výzkumných týmů, podpořilo cílenou profilaci nového výzkumného pracoviště, zvýšení jeho excelence a jeho širší zapojení do mezinárodního výzkumu.
  Další informace
 • GA ČR 2009-2013
  Prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
  Výrazové prostředky emocionality v německo-české jazykové konfrontaci
 • GA AV ČR 2009-2012
  Prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
  Soupis a základní filologické vyhodnocení německých středověkých a raně novověkých medicínských rukopisů dochovaných v českých zemích
 • Program LLP – COMENIUS, 1. 10. 2007 – 30. 9. 2009
  Doc. PhDr. Pavla Zajícová, Ph.D.
  Multilaterální projekt (Německo, Polsko, Litva, Rakousko, Česko, Finsko) "TIPP - Teachers in Practice and Process"
 • Projekt FRVŠ 2008 A a 1363
  řešitelka: doc. PhDr. Pavla Zajícová, Ph.D.
  spoluřešitel: Mgr. Tomáš Rucki
  Předmětem projektu bylo zřízení dramaticko-divadelního studia na Filozofické fakultě Ostravské Univerzity v Ostravě určeného především studentům učitelství cizího a mateřského jazyka.
 • Program podpory společných projektů AVČR a DAAD Spolkové republiky Německo, 2007 - 2008
  Korpusová lingvistika v česko-německém jazykovém kontrastu
  Katedra se podílí na projektu Univerzity Würzburg a Slezské univerzity v Opavě
 • Projekt Evropské unie, 2006 - 2007
  Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji
  Členové katedry germanistiky se podíleli na koncepci a přípravě textů pro další vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji
 • FRVŠ, 1437/2006
  Prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
  Specializovaná učebna pro výuku tlumočení na FF OU
 • Phare, 2002 – 2004
  Systém celoživotního vzdělávání Moravy a Slezska
  Členové katedry germanistiky se podíleli na koncepci a přípravě textů pro distanční vzdělávání učitelů němčiny na základních a středních školách
 • GAČR, 2002-2004
  Prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
  Německy psaná lékařská literatura z pozdně středověké Moravy (postavení, jazyk, význam)
Vlastník zprávy: Mgr. Eva Polášková, Ph.D. | Aktualizováno: 04. 05. 2016
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt