FAQ

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje
Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita
Chittussiho 10
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

e-mail: geografiezavináčosutečkacz
telefon: 597 092 300, 553 462 300

  
cz   en


Uchazeči o studium

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Spolupracujte s námi

Projekty Evropské unie

Události

Konference

Charakteristika KSGRR

Katedra garantuje studijní obory: Politická a kulturní geografie (bakalářské, navazující magisterskédoktorské studium), Ekonomická geografie a regionální rozvoj (bakalářské prezenční, bakalářské kombinované, navazující magisterské prezenčnínavazující magisterské kombinované studium), Geografie dvouoborová (bakalářské prezenční studium - příprava na učitelství), Učitelství geografie pro ZŠ a SŠ (navazující magisterské jednooborové i dvouoborové prezenční - v kombinaci s jinými obory na Filozofické či Pedagogické fakultě OU) a rozšiřující studium Geografie pro učitele (rozšíření o obor a rozšíření ze ZŠ na SŠ).

V oborech Politická a kulturní geografie, Ekonomická geografie a regionální rozvoj a Učitelství geografie pro SŠ, ZŠ (dvouoborové, jednooborové) katedra garantuje rigorózní řízení pro absolventy magisterského studijního programu Geografie (případně jiných příbuzných oblastí studia) s právem udělovat titul RNDr. (doktor přírodních věd).

V roce 2007 byla katedře akreditační komisí schválena akreditace doktorského studijního programu s názvem Politická a kulturní geografie s právem udělovat titul Ph.D. Dále se katedra podílí na přípravě doktorandů v doktorském studijním oboru Environmentální geografie.

Protože oba neučitelské studijní obory v programu Geografie mají interdisciplinární charakter, spolupracuje KSGRR při zajištění výuky s katedrou fyzické geografie a geoekologie na PřF OU, s katedrami historie a filozofie na FF OU, s katedrou občanské výchovy na PdF OU, s katedrou sociální práce na FSS OU a formou externí spolupráce rovněž s katedrami EkF VšB-TU (národohospodářskou, regionální ekonomiky, veřejné ekonomiky, managementu, marketingu a obchodu, ekonomie a práva).

Formou externí spolupráce KSGRR zajišťuje také výuku angličtiny, němčiny, španělštiny, francouzštiny, italštiny a ruštiny, aby absolventi jejích geografických oborů byli co nejlépe připraveni pro budoucí kariéru.

Ve vědeckovýzkumné činnosti se katedra specializuje v souladu s akreditovanými studijními obory a vědeckou specializací členů KSGRR na tyto oblasti:

  • Geopolitické, geokulturní a geoekonomické procesy ve světě (politika a geopolitické koncepce, relígie a geokulturní koncepce, vztahy mezi národy a státní mocí, mezistátní migrace, konflikty, mezinárodní vztahy a právo, geoekonomické trendy a integrační procesy). Aplikovaný výzkum zaměřen zejména na postkomunistický a komunistický prostor Eurasie v kontextu globalizačních procesů (případové studie).
  • Inovativní koncepty a přístupy v řízení rozvoje měst a regionů s důrazem na roli institucí v lokálním a regionálním rozvoji (regionální politiky, teritoriální marketing a management v rozvoji měst a regionů, regional governance a regionální inovační systémy). Aplikovaný výzkum zaměřen na Moravskoslezský kraj jako průmyslový pohraniční region v kontextu Česka a EU (strukturální analýzy, disparity, instituce a aktéři, procesy, evaluace).
  • Didaktika geografie (didaktické problémy v geografii, aplikace evropské dimenze ve výuce geografie na základních a středních školách)

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt