Covid-19: Přehled aktuálních pravidel na OU

V souvislosti s přetrvávajícím výskytem Covidu-19 pro Vás shrnujeme aktuálně platná pravidla:

Aktuálně není stanovena studentům/zaměstnancům, kteří se účastní prezenční výuky/docházejí na pracoviště, povinnost prokazovat vysoké škole/zaměstnavateli bezinfekčnost. Toto neplatí v případě návratu studenta/zaměstnance ze zahraničí, jak je uvedeno níže.

Provoz vysokých škol je aktuálně regulován mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje obecně podmínky pro nošení ochrany dýchacích cest, konání hromadných akcí a případy, kdy je nutno prokazovat bezinfekčnost (např. při poskytnutí ubytování na kolejích).

1. Nošení ochrany nosu a úst

Všichni, kdo se nacházejí ve vnitřních prostorách OU, jsou povinni mít správně nasazenou ochranu dýchacích cest, tzn. respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95).

Výjimku z této povinnosti mají:

 • studenti v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv);
 • studenti při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni (včetně výuky v laboratořích); akademičtí pracovníci při poskytování vzdělávání;
 • zkoušený a zkoušející při zkoušce, pokud všechny osoby udržují vzdálenost min. 1,5 metru;
 • zaměstnanci na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby než spolupracovníka;
 • ubytovaní studenti při pobytu v pokoji (tj. mimo společné prostory).

2. Prokázání bezinfekčnosti

Prokázat bezinfekčnost je potřeba v těchto případech:

 • při účasti na akademických obřadech a dalších akcích (účastní-li se obřadu v jeden okamžik více než 20 osob);
 • osobní účast účastníků kongresů nebo jiné vzdělávací akce;
 • při ubytování studenta v ubytovacím zařízení.

Bezinfekčnost osoba účastnící se výše uvedených aktivit prokazuje dokladem o:

 • absolvování RT-PCR testu nejdéle před 7 dny, nebo rychlého antigenního testu (RAT) nejdéle před 72 hodinami, s negativním výsledkem;
 • absolvování očkování v ČR nebo v zahraničí (podle stanovených podmínek);
 • o prodělání onemocnění COVID-19 (do 180 dní od pozitivního testu).

nebo

 • provedením samotestu na místě, nebo
 • potvrzením poskytovatele zdravotních služeb o absolvování on-line testu před nejdéle 24 hodinami, nebo
 • čestným prohlášením zákonného zástupce nebo potvrzením školy o provedení rychlého antigenního testu (RAT) nejdéle před 72 hodinami, s negativním výsledkem ve škole (platí pouze pro žáky základních škol a studenty středních škol).

Současně tato osoba nesmí vykazovat příznaky onemocnění COVID-19.

3. VSTUP NA ÚZEMÍ ČR S ÚČINNOSTÍ OD 11. ZÁŘÍ 2021 (ochranné opatření MZDR 20599/2020-116/MIN/KAN ze dne 10. září 2021)

 1. Osoby, které pobývaly déle než 12 hodin na území cizích států, jsou povinny dodržet podmínky stanovené uvedeným opatřením (příjezdový formulář, test před vstupem na území ČR nebo po vstupu – dle typu země, případně karanténa).
 2. Omezení se nevztahuje bez ohledu na typ země na:
  • Osoby s dokončeným očkováním (definováno body III.5 a III.6 ochranného opatření);
  • Osoby, které prodělaly onemocnění COVID-19 (definováno bodem III.9 ochranného opatření).
 3. Zaměstnanec/student má povinnost Informovat zaměstnavatele/školu o cestě dle bodu 1 a doložit splnění podmínek dle bodu 1 (konkrétní podmínky dle ochranného opatření) nebo bodu 2:
  • osobně nadřízenému zaměstnanci nebo vyučujícímu při příchodu na pracoviště nebo do výuky.

Konkrétní podmínky jsou stanoveny v uvedeném opatření a konkrétní případy je možné konzultovat zde:

JUDr. Jana Pająk, LL.M.
Vedoucí personálního oddělení
email:
telefon: +420 553 46 1074
mobil: +420 605 498 440


Zveřejněno / aktualizováno: 27. 09. 2021