Covid-19: Přehled aktuálních pravidel na OU

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


V souvislosti s přetrvávajícím výskytem Covidu-19 pro Vás shrnujeme aktuálně platná pravidla:

Aktuálně není stanovena studentům/zaměstnancům, kteří se účastní prezenční výuky/docházejí na pracoviště, povinnost prokazovat vysoké škole/zaměstnavateli bezinfekčnost. Toto neplatí v případě návratu studenta/zaměstnance ze zahraničí, jak je uvedeno níže.

Provoz vysokých škol je aktuálně regulován mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje obecně podmínky pro nošení ochrany dýchacích cest, konání hromadných akcí a případy, kdy je nutno prokazovat bezinfekčnost (např. při poskytnutí ubytování na kolejích).

1. Ochrana dýchacích cest

Všichni, kdo se nacházejí ve vnitřních prostorách OU, jsou povinni mít správně nasazenou ochranu dýchacích cest, tzn. respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95).

Výjimku z této povinnosti mají:

 • studenti v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv);
 • studenti při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni (včetně výuky v laboratořích), pokud je ve výuce přítomno nejvýše 50 studentů;
 • akademičtí pracovníci při poskytování vzdělávání, jsou-li očkováni a od ukončeného očkováni uplynulo nejméně 14 dnů (tuto skutečnost prokazují svému nadřízenému);
 • akademičtí pracovníci v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. zpěv). Vyučující je povinen dodržovat odstup od studentů minimálně 1,5 metru;
 • zkoušený a zkoušející při zkoušce, pokud všechny osoby udržují vzdálenost min. 1,5 metru;
 • ubytovaní studenti při pobytu v pokoji (tj. mimo společné prostory);
 • osoby, které nemohou mít nasazenu ochranu dýchacích cest ze zdravotních důvodů a tyto prokáží lékařským potvrzením.

2. Prokázání bezinfekčnosti

Prokázat bezinfekčnost je potřeba v těchto případech:

 • při účasti na akademických obřadech a dalších akcích (účastní-li se obřadu v jeden okamžik více než 20 osob);
 • osobní účast účastníků kongresů nebo jiné vzdělávací akce (která není součástí vzdělávání podle zákona o vysokých školách);
 • při ubytování studenta v ubytovacím zařízení.

2.1. Bezinfekčnost osoba účastnící se výše uvedených aktivit prokazuje dokladem o tom, že:

 • osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu, nebo
 • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Současně tato osoba nesmí vykazovat příznaky onemocnění COVID-19.

2.2. Bezinfekčnost ubytovaných studentů:

 • neprokáže-li ubytovaný student bezinfekčnost výše uvedeným způsobem, může prokázat bezinfekčnost PCR testem ne starším 72 hodin nebo antigenním testem, v obou případech provedeným poskytovatelem zdravotních služeb, prokazují studenti ubytovaní na kolejích, a to 1x týdně;

2.3. Výjimky pro prokazování bezinfekčnosti PCR testem:

 • PCR testem ne starším 72 hodin prokazují bezinfekčnost pouze osoby mladší 18 let nebo osoby, které prokáží, že se ze zdravotních důvodů nemohou očkovat nebo osoba po první dávce očkování (u jednoschématového očkování v případě, že neuplynulo 14 dnů od podání vakcíny).

Současně tato osoba nesmí vykazovat příznaky onemocnění COVID-19.

3. bezpečnostní opatření v případě konání promocí

 • všichni promovaní studenti i jejich hosté musí splňovat podmínky vstupu – viz níže,
 • všichni účastníci (mimo vybrané hodnostáře) jsou povinni mít nasazenou ochranu dýchacích cest,
 • zákaz účasti osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo které nesplňují stanovené podmínky vstupu (viz níže),
 • organizátor je povinen kontrolovat splnění podmínek vstupu při vstupu osoby na akci a osoba je povinna mu splnění podmínek vstupu podle prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek vstupu neprokáže, zakazuje se organizátorovi takovou osobu vpustit na tuto akci.

Podmínky vstupu

 • prokázání bezinfekčnosti dle bodu 2.

4. Vstup na území čr s účinností od 11. září 2021 (ochranné opatření MZDR 20599/2020-116/MIN/KAN ze dne 10. září 2021)

 1. Osoby, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území cizích států, jsou povinny dodržet podmínky stanovené uvedeným opatřením (příjezdový formulář, test před vstupem na území ČR nebo po vstupu – dle typu země, případně karanténa).
 2. Omezení se nevztahuje bez ohledu na typ země na:
  • Osoby s dokončeným očkováním (definováno body III.5 a III.6 ochranného opatření);
  • Osoby, které prodělaly onemocnění COVID-19 (definováno bodem III.9 ochranného opatření).
 3. Zaměstnanec/student má povinnost Informovat zaměstnavatele/školu o cestě dle bodu 1 a doložit splnění podmínek dle bodu 1 (konkrétní podmínky dle ochranného opatření) nebo bodu 2:
  • osobně nadřízenému zaměstnanci nebo vyučujícímu při příchodu na pracoviště nebo do výuky.

Konkrétní podmínky jsou stanoveny v uvedeném opatření a konkrétní případy je možné konzultovat zde:

JUDr. Jana Pająk, LL.M., MBA
Vedoucí personálního oddělení
email:
telefon: +420 553 46 1074
mobil: +420 605 498 440


Zveřejněno / aktualizováno: 23. 11. 2021