Vyjádření vedení Ostravské univerzity k návrhu hodnotící komise Národního akreditačního úřadu

Ostrava / 02. 06. 2020

Dne 1. června 2020 jsme obdrželi návrh hodnotící komise Národního akreditačního úřadu (NAÚ) k žádosti o akreditaci studijního programu Všeobecné lékařství. Tato komise nedoporučuje schválit akreditaci tohoto studijního programu Lékařské fakulty Ostravské univerzity (LF OU). Byť jde o návrh a nikoli o definitivní rozhodnutí, není to pro Lékařskou fakultu ani pro univerzitu příjemná situace.

První akreditační spis připravený týmem děkana LF OU doc. Martínka vykazoval řadu nedostatků, na které vedení univerzity upozorňovalo. Nebyl doporučen ani Ministerstvem zdravotnictví jako regulátorem v této oblasti na základě závěrů Vědecké rady České lékařské komory a České lékařské společnosti J.E. Purkyně.

Po odvolání docenta Martínka z funkce děkana bylo významně posíleno personální zázemí Lékařské fakulty a opětovné posouzení Ministerstvem zdravotnictví již dopadlo pozitivně. Jsme si vědomi, že stále jsou oblasti, ve kterých personální obsazení není dokonalé, ale v některých oborech je v České republice extrémně obtížné najít optimální garanty a v obdobné situaci jsou i ostatní lékařské fakulty. Soudíme nicméně, že nedostatky nejsou tak závažné, aby bránily udělení této akreditace.

To, že naše Lékařská fakulta je nejen pro Moravskoslezský kraj důležitá, prokázaly mimo jiné i poslední měsíce. Stovky mediků se podílely na zvládnutí koronavirové pandemie nejen v našem kraji v nejrůznějších pozicích, pro které byli tito studenti, lékaři i zdravotníci nenahraditelní. Fakulta se podílela na zásadním celostátním projektu „Testování kolektivní imunity“ a uskutečnila i vlastní dotazníkový průzkum zaměřený na vnímání pandemie, restriktivních opatření a obav veřejnosti, do kterého se během několika týdnů zapojilo okolo 10 000 osob a bude tak relevantním zdrojem informací při budoucím rozhodování. Jedna z nejvýraznějších postav boje proti koronaviru v naší republice, doc. Rastislav Maďar, je přednostou jednoho z ústavů ostravské Lékařské fakulty. Nemluvě i o pomoci materiální – zapůjčení přístrojového vybavení výrazně pomohlo zvýšit kapacitní možnosti vyšetření a diagnostiky této choroby.

Univerzita si je vědoma pochybení i nedostatků, které Lékařská fakulta Ostravské univerzity měla či má. Jsme ale přesvědčeni, že její role je v našem kraji i v rámci republiky nezastupitelná a je schopna vychovávat kvalitní a erudované lékaře a zdravotníky. To potvrzují stovky jejích absolventů, kteří téměř všichni zůstávají v Moravskoslezském kraji a zásadním způsobem tak pomáhají řešit nedostatek lékařů a zdravotníků, který zde přetrvává.

Věříme, že Rada Národního akreditačního úřadu zohlední stoupající kvalitu jak v oblasti personálního obsazení, tak v oblasti vědy a výzkumu, která se na fakultě v posledních letech odehrála a fakulta akreditaci obdrží. Nicméně návrh na neudělení akreditace ze strany hodnotící komise by měl být pro Lékařskou fakultu důrazným varováním, že je potřeba si zvolit takové vedení fakulty, které ji bude schopné vyvést ze současných problémů, razantně podpořit další výzkumné aktivity a stabilizovat pedagogický tým. Což by ostatně mohlo být i předmětem pravidelných kontrol ze strany Národního akreditačního úřadu v případě, že se nakonec rozhodne dát Lékařské fakultě šanci a akreditaci (byť na omezenou dobu) udělit.

Kontakt:

Ing. Andrea Svobodová
e-mail:
telefon: +420 775 605 888