OU > Pro média > Tiskové zprávy

Ostravská univerzita

Vyjádření k rozsudku Krajského soudu v Ostravě, jímž se ruší rozhodnutí rektora OU o odvolání děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity z funkce a věc se vrací rektorovi k dalšímu řízení.

Návrh na odvolání děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity byl řádně podán předsedovi akademického senátu Lékařské fakulty (dále jen AS LF) dne 13. října 2016 skupinou akademických pracovníků Lékařské fakulty. Tento návrh byl schválen na mimořádném zasedání AS LF dne 2. listopadu a postoupen k rozhodnutí rektorovi, který shledal důvody pro odvolání oprávněné, tomuto návrhu vyhověl a docenta Zonču z funkce odvolal. Rektor měl před vydáním rozhodnutí o odvolání děkana z funkce zpracováno vyjádření od externího renomovaného právníka o správnosti složení AS LF.

Dne 4. července byl Ostravské univerzitě (dále jen „OU“) doručen rozsudek Krajského soudu v Ostravě, který toto rozhodnutí zrušil, naopak s poukazem na nesprávné složení AS LF, a vrátil věc rektorovi k dalšímu řízení.

Rektor Ostravské univerzity respektuje rozsudek Krajského soudu v Ostravě a v souladu s tímto rozsudkem pokračuje v dalším řízení o návrhu na odvolání děkana Lékařské fakulty OU z funkce tím, že vyzval AS LF, aby znovu hlasoval o návrhu na odvolání děkana, který byl předsedovi AS LF dne 13. října 2016 řádně podán.

Zároveň rektor rozhodl v souladu se správní řádem o předběžném opatření, kterým přikázal docentu Zončovi, aby se dočasně zdržel výkonu funkce děkana, a Lékařské fakultě Ostravské univerzity, aby docentu Zončovi výkon funkce děkana neumožnila. K tomuto kroku jej vedla skutečnost, že Lékařská fakulta OU již nově zvoleného děkana má a v tuto chvíli by tak jednu funkci vykonávaly dvě osoby. Tato situace je v českém kontextu bezprecedentní a české právo nezná způsob, jak zajistit souběžný výkon veřejné funkce, která má individuální povahu, dvěma různými osobami. Rektor přistoupil k tomuto kroku vzhledem k tomu, že neexistuje jiný právní nástroj na vyřešení této situace, a aby nedošlo k poškození práv uchazečů, studentů a zaměstnanců Ostravské univerzity.

Ihned poté, co bude doručen výsledek hlasování AS LF o návrhu na odvolání děkana z funkce, rozhodne rektor o výsledku správního řízení.

Kontakt:

Mgr. Adam Soustružník
Tiskový mluvčí Ostravské univerzity
e-mail:
telefon: +420 724 919 614


instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub