OU

Soňa Vávrová

Soňa Vávrová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: B 102, budova B
funkce:proděkanka pro vědu a výzkum
obor činnosti:sociální služby a sociální práce, deinstitucionalizace a transformace sociálních služeb, metodologie kvalitativního výzkumu v sociální práci, úvod do sociologické teorie
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociální práce (Fakulta sociálních studií)
Děkanát Fakulty sociálních studií
telefon, mobil: 732 333 321
553 46 3205
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1991 – 1996Mgr., Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor sociologie - andragogika
1987 – 1991Gymnázium Uherské Hradiště

Kvalifikace

2014Habilitace docentkou sociální práce, Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta sociálních studií
2006Ph.D., Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta, obor sociální práce

Další vzdělávání, kurzy

2011Výcvikový kurz Supervize v pomáhajících profesích – ASSP (240 hodin)
2008Iniciální vzdělávání průvodců v zavádění SQSS – MPSV ČR (120 hodin)
2005Kurz Bazální stimulace v ošetřovatelské péči (24 hodin)
2005Průvodce dobrou praxí v návaznosti na koncepci MPSV ČR v problematice užívání omezovacích prostředků v souladu s lidskými právy
1997Výcvikový kurz telefonické sociální intervence – Riaps a Remedium Praha (100 hodin)

Zaměstnání, praxe

2015 – dosudOstravská univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra sociální práce (docent)
2008 – dosudUniverzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Centrum výzkumu FHS (docent)
2002 – 2008Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií (externí vyučující)
2002 – 2008Sociální služby Uherské Hradiště, p.o., Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Buchlovská (vedoucí domova)
1996 – 2002Okresní úřad Uherské Hradiště, referát sociálních věcí (sociální pracovnice, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí, vedoucí referátu)

Odborné zaměření

Výzkum v sociální práci
Sociální služby
Metodologie kvalitativního výzkumu

Akademické funkce a členství v orgánech

2017 – dosudproděkanka pro vědu a výzkum
2010 – 2015proděkanka pro studium
2015 – dosudčlenka Vědecké rady Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity
2011 – dosudčlenka Vědecké rady Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Národní akreditační úřad (hodnotitelka)
Členka redakční rady časopisu Fórum sociální práce
Členka redakční rady časopisu Sociální pedagogika
Členka Oborové rady doktorského studia sociální práce Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity
Členka Oborové rady doktorského studia andragogiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Působení v zahraničí

4. – 15. 9. 2017Universidad de las Islas Baleares, Institute for Research and Innovation in Education, Grupo de Technologia Education, Španělsko (zvaný výukový pobyt)
3. – 18. 9. 2014University of British Columbia, Vancouver, Kanada; Point Loma Nazarene University, San Diego, USA; University of California, San Francisco, USA; Stanford University, Stanford, USA (výzkumný pobyt)
26. – 30. 5. 2014Uniwersytet Jagielloński Kraków, Wydział Filozoficzny, Instytut Pedagogiki, Polsko (Erasmus)
17. – 21. 9. 2012Uniwersytet Jagielloński Kraków, Wydział Filozoficzny, Instytut Pedagogiki, Polsko (Erasmus)
15. – 19. 3. 2011University of Central Lancashire, Preston, Departure of Social Work, Velká Británie (Erasmus)
11. – 15. 10. 2010Uniwersytet Jagielloński Kraków, Wydział Filozoficzny, Instytut Pedagogiki, Polsko (Erasmus)
27. 9. – 2. 10. 2009Uniwersytet Jagielloński Kraków, Wydział Filozoficzny, Instytut Pedagogiki, Polsko (Erasmus)

Jazykové znalosti

Angličtina
Ruština
Němčina


Všechny publikace

Vávrová, S., Glumbíková, K. a Gojová, A. A PRELIMINARY MODEL OF THE SOCIAL SITUATION OF SOCIAL ADJUSTMENT OF HOMELESS CHILDREN. In: 9th ICEEPSY - International Conference on Education and Educational Psychology: The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences 2018-10-02 Athens - GREECE. UK: Future Academy, 2019. s. 232-240. ISSN 2357-1330.
Vávrová, S., Glumbíková, K. a Gojová, A. A PRELIMINARY MODEL OF THE SOCIAL SITUATION OF SOCIAL ADJUSTMENT OF HOMELESS CHILDREN. In: 9th ICEEPSY The International Conference on Education and Educational Psychology. Athény: Future Academy London. 2018.
Recmanová, A. a Vávrová, S. Information and communication technologies in interventions of Czech social workers when dealing with vulnerable children and their families. European Journal of Social Work. 2018, 21(6), s. 876-888. ISSN 1369-1457.
Glumbíková, K. a Vávrová, S. Koncept naděje a žádoucí budoucnosti jako nástroj redukce instrumentální odpovědnosti v individuální plánování v azylových domech v České republice. Sociální práce / Sociálná práca. 2018, 18(5), s. 52-64. ISSN 1213-6204.
Glumbíková, K., Vávrová, S., Gřundělová, B., Mikulec, M. a Stanková, Z. Kvalitativní analýza žádoucí budoucnosti a souvisejících zdrojů naděje u obyvatel a obyvatelek azylových domů na území České republiky. 2018.
Glumbíková, K., Vávrová, S. a Nedělníková, D. Optiky posuzování v agendě sociálně-právní ochrany dětí. Sociální práce / Sociálná práca. 2018, roč. 18, 18(6), s. 78-88. ISSN 1213-6204.
Vávrová, S. Staff Mobility for Teaching - Russian State Social Univerzity Moscow: Erasmus+. 2018.
Glumbíková, K., Vávrová, S. a Gojová, A. The Critical Reflexivity of Field Social Workers who are Working with Families: Recommendations for the Educational Process. In: Conference on Education and New Developments 2018: Education and New Developments 2018 2018-06-23 Budapešť. Lisbon: inScience Press, 2018. s. 279-283. ISBN 978-989-99864-8-0.
Glumbíková, K., Gojová, A., Vávrová, S. a Gřundělová, B. THE SOCIAL ADJUSTMENT OF CHILDREN FROM HOMELESS SHELTERS: AN AREA OF APPLICATION OF CRITICAL REFLEXIVITY IN SOCIAL WORK. In: CBUIC: CBU Interantional Conference proceeding 2018 2018-03-21 Praha. Praha: CBU Research Institute s.r.o, 2018. s. 568-573. ISBN 978-80-270-5037-6.
Vávrová, S. a Gojová, A. Modely sociální práce doprovázející bydlení. 2017.
Recmanová, A. a Vávrová, S. Proměny sociální práce v informační společnosti: reflexe sociálních pracovníků sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Sociální práce / Sociálna práca. 2017, roč. 17, s. 65-79. ISSN 1213-6204.
Vávra, O., Vávrová, S. a Pechová, O. Spiritualita u studentů sociální pedagogiky a dalších oborů pomáhajících profesí. Sociální pedagogika / Social Education. 2017, roč. 5, č. 1, s. 76-89. ISSN 1805-8825.
Vávrová, S. a Dořičáková, Š. The phenomenon of pseudo-social services provided to seniors in the Czech Republic as seen by their providers. In: International Conference on New Horizons in Education Conference: Special Issue for INTE 2017 2017-07-17 Berlín. Turkey: TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2017. s. 500-506. ISSN 2146-7242.
Dořičáková, Š. a Vávrová, S. The use of unregistered services by dependent seniors in the Czech Republic as seen by their family members. In: International Conference on New Horizons in Education In Educarion: Special Issue for INTE 2017 2017-07-17 Belín. Turkey: TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2017. s. 645-651. ISSN 2146-7242.
Glumbíková, K., Gojová, A. a Vávrová, S. Use of antiopressive approach in czech social work with homeless people. In: CBUIC: CBU International Conference on Innovations in Science and Education 2017 Praha. Praha: Central Bohemia University, 2017. s. 1-1. ISSN 1805-9961.
Vávrová, S. Výzkumný pobyt na Institute for Research and Innovation in Education University of the Balearic Islands. 2017.
Vávrová, S. a Gřundělová, B. JARNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PRÁCE 2016. Sborník příspěvků z mezinárodní konference v rámci udržitelnosti projektu Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu Ostravské univerzity: Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu Ostravské univerzity, Fakulty sociálních studií. 2016.
Hanková, M. a Vávrová, S. Partnerské vztahy očima mladých dospělých s vrozeným tělesným postižením. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2016. Psyché. 168 s. ISBN 978-80-271-0012-5.
Vávrová, S. a Dořičáková, Š. Pseudosociální služby pro seniory v České republice: Výpomoc, nebo byznys?. Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work. 2016, roč. 16, č. 6, s. 109-125. ISSN 1213-6204.
Vávrová, S. Uniwersytet Jagielloński Kraków, Wydział Filozoficzny: Erasmus. 2014.
Vávrová, S. Výzkumný pobyt na: University of British Columbia, Vancouver; Point Loma Nazarene University, San Diego; University of California, San Francisco a Stanford University, Stanford: Kanada, Spojené státy americké. 2014.


ZkratkaNázev předmětu
DKV1Kval. výzk. v aplikaci na soc. práci
DPC1Publikační činnost - Jrec, D
DPC2Publikační činnost - Jsc, C
DPC3Publikační činnost - Jimp, B
DSE1Seminář k disertační práci I.
DSE2Seminář k disertační práci II.
DSE3Seminář k disertační práci III.
DSE4Seminář k disertační práci IV.
E4KAVResearch in Application to Social Work
E4KA1PhD Dissertation Seminar I
E4KA2PhD Dissertation Seminar II
E4KA3PhD Dissertation Seminar III
E4KA4PhD Dissertation Seminar IV
E4KUAPublication A - review, Native Language
E4KUBPublication B - review, foreign language
E4KUCPublication C - impact
KONHOKonzultační hodiny
42KAVVýzkum v aplikaci na soc.práci
42PAVVýzkum v aplikaci na soc.práci
44KA1Seminář k dizertační práci 1
44KA2Seminář k dizertační práci 2
44KA3Seminář k dizertační práci 3
44KA4Seminář k dizertační práci 4
44KUAPublikace A - Jrec, Jneimp, C
44KUBPublikace B - Jsc, D, B
44KUCPublikace C - Jimp
44PA1Seminář k dizertační práci 1
44PA2Seminář k dizertační práci 2
44PA3Seminář k dizertační práci 3
44PA4Seminář k dizertační práci 4
44PUAPublikace A - Jrec, Jneimp, C
44PUBPublikace B - Jsc, D, B
44PUCPublikace C - Jimp
BZMELMetodologie kvalitativního výzkumu
MPUBLPublikační činnost
NPSUKSupervize odborné praxe
NPSUPSupervize odborné praxe
NRSUKSupervize odborné praxe
NRSUPSupervize odborné praxe
NSALKMetody a techniky kval. výzkumu v SP
NSALPMetody a techniky kvalitat. výzkum v SP
NSZ2KStátní zk. 2 - Metodologie výzkumu v SP
NSZ2PStátní zk. 2 - Metodologie výzkumu v SP
NZLITKvalit. výz. v apl. na zdrav.-soc. práci
1SPSESociální práce se seniory
1SUPASupervize praxí
1SUPXSupervize praxí
1SZK4St. závěrečná zk. 4 Sociologie
2SPSESociální práce se seniory
2SUPASupervize praxí
2SUPXSupervize praxí
2SZK4St. závěrečná zk. 4 Sociologie
3SZK3St.záv.zk. 3-Metodologie výzkumu v SP
4SZK3St.záv.zk.3-Met. kval. výzk. a kon. kval
5SZK3Státní závěrečná zkouška 3
SOCKSSociologie
SOCVPSociologie
1USTNÚvod do sociologické teorie
2USTNÚvod do sociologické teorie
3MESKMetodologie kvalitativního výzkumu
4MEKVMetodologie kvalitativního výzkumu
5MEKVMetodologie kvalitativního výzkumu
5MESKMetodologie kvalitativního výzkumu
8KEVAKvalitativní a evaluační výzkum
8PEVAKvalitativní a evaluační výzkum
98USTÚvod do sociologické teorie
99USTÚvod do sociologické teorie


AutorNázev práceTypRok
Dořičáková ŠárkaTerénní služby pro seniory poskytované bez registracedisertační 2019 
Kahánková TerezaProfesní rozvoj zaměstnanců v sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmidiplomová 2019 
Pospíšilová PavlínaÚloha jednotlivých aktérů v procesu komunitního plánování sociálních služeb ve městě Brnědiplomová 2019 
Boháčová JarmilaPersonální řízení v domově pro seniory v kontextu standardů kvality sociálních služebdiplomová 2018 
Vondrka JosefAnalýza potřeb uživatelů sociální služby následné péče Darmoděj z.ú. Jeseníkdiplomová 2018 
Benčáková AnetaDomácí péče jako prevence před institucionalizací seniorůdiplomová 2017 
Fránková ZuzanaTransformace domova pro seniory pohledem jeho zaměstnancůdiplomová 2017 


Sociální přizpůsobení dětí bez domova se zkušeností domácího násilí na území města Ostravy
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2020
PoskytovatelGrantová agentura ČR
Stavřešený
Využití transdisciplinární synergie data science a nástrojů fuzzy modelování a sociální práce: Multidimensional Evidence Informed Practice
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2020
PoskytovatelInstitucionální podpora , Rozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Provedení evaluace procesu v projektu Společně v agendě ochrany práv dětí
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D.
Období5/2017 - 7/2018
PoskytovatelVýzkumná činnost
Stavřešený
Modely sociální práce doprovázející bydlení
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D.
Období12/2016 - 11/2017
PoskytovatelVeřejná zakázka
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub