Hlavní části soustruhu

Jelikož univerzální hrotový soustruh je nejrozšířenějším soustruhem, budou části soustruhu popsány právě na něm. Jak již bylo napsáno výše, název hrotového soustruhu je odvozen od dvou hrotů, mezi které se upíná obrobek.

 

Soustruh můžeme rozdělit na 5 hlavních skupin:

 1. lože soustruhu
 2. vřeteník
 3. posuvové ústrojí
 4. suport
 5. koník

 

Lože soustruhu


1,4 - vnější vodící plochy, pohybuje se po nich suport
2,3 - vnitřní vodící plochy, pohybuje se po nich koník

Jedná se o základní část soustruhu, jsou na něm uloženy všechny ostatní části. Má tvar nosníku a je z šedé litiny. Lože musí být dostatečně tuhé a pevné, aby uneslo váhu ostatních částí soustruhu, neprohlo se a odolalo působení sil jež vznikají při soustružení.

Lože soustruhu je uloženo obvykle na dvou nohách skříňového tvaru. Levá noha v sobě převážně skrývá motor a rychlostní převodovku, pravá pak slouží jako schránka na nářadí. Mezi nohami, pod ložem, je nádoba na zachytávání řezné kapaliny a třísek vznikajících při soustružení.

Na vrchní části lože je vedení pro suport a koník. Po vnějších vodících plochách se posouvá suport a po vnitřních pak koník. Jelikož se tyto dvě části po ploše posouvají, musí být jemně obrobeny a broušeny. Při práci se musí všechny vodící plochy udržovat v čistotě a musí se mazat.

 


video5a5.wmv

 

Z důvodu možného poškození, se na ně neodkládají žádné nástroje, polotovary, aj., k tomu jsou určeny dřevěné odkládací desky.

 

Vřeteník

Na obrázku je zobrazen vřeteník soustruhu; je uložen na levém konci vedení lože. Vřeteník umožňuje:

 1. pohyb obrobku v obou smyslech (je možno měnit počet otáček)
 2. upnutí obrobku

Hlavní části vřeteníku je vřeteno.

Vřeteník soustruhu SV 18R

Jedná se o dutý hřídel uložený v ložiskách, které jsou konstrukčně voleny tak, aby se zamezilo prohýbání vřetena a aby zachovaly tlaky vznikající při obrábění. Přední a zadní hlavní ložiska (jsou kluzná) zachytávají tlaky kolmé k ose vřetena. Tyto tlaky nazýváme také radiální tlaky. Tlaky ve směru osy vřetena (axiální tlaky) zachycuje valivé ložisko. Vřeteno i vřeteník se nesmí při práci chvět.

Většina soustruhů má vřeteník tvaru skříně (výjimečně jsou tvaru válcovitého). Pravý konec vřetena vyčnívá z vřeteníku a má na vnějším konci závit, na který se našroubuje upínač pro upnutí obrobku. Video

Vřeteno je poháněno motorem, který, jak již bylo řečeno, je uložen v levé noze soustruhu. Na hřídeli motoru je hnací řemenice s drážkami pro hnací řemeny, jimiž se přenáší pohyb na hnanou řemenici a do rychlostní převodovky. Převodovka má několik ozubených převodů a přesouváním posuvných ozubených kol se v ní mění převody a tím i počet otáček hnací řemenice. Pohyb z hnací řemenice se přenáší širokým plochým řemenem na řemenici ve vřeteníku. Řemenice je naklínovaná na pouzdru uloženém ve dvou kuličkových ložiskách. Vřeteno prochází pouzdrem volně a může se sním spojit buď pomocí spojky nebo předlohy ozubených kol. Změnou převodu v převodovce a ve vřeteníku je možno nastavit až 21 různých počtů otáček - nejnižší 14, nejvyšší 2 800 ot/min. (platné pro univerzální hrotový soustruh)

 

Posuvové ústrojí

Posuvové ústrojí soustruhu SV 18R

Při soustružení se nůž posouvá ručně nebo strojně, radiálně i axiálně vůči obrobku. Posuvové ústrojí je poháněno hřídelem a výměnnými ozubenými koly. Pohyb je převáděn na ozubené soukolí v posuvové převodovce. Změnou převodů se mění rychlost posuvu nože při soustružení. V posuvové převodovce jsou ozubená kola uspořádána do tří skupin I, II, III. V části I se převody soukolí mění přesouváním posuvných ozubených kol ručním kolečkem. V části II je Nortonovo soukolí, které je poháněno předlohovým hřídelem, na němž je naklínováno široké ozubené kolo, s nímž je v trvalém záběru ozubené kolo upevněné na výkyvné páce. Přestavováním páky je možno zapojit libovolné kolo Nortonova soukolí a tím snadno dosáhneme velkého počtu různých převodů a tím i různých velikostí posuvů nože při soustružení. Část III má ozubená kola uspořádána tak, aby bylo možno převádět pohyb jen na vodící šroub nebo jen na vodící hřídel. Vodícího šroubu se používá pouze pro strojní posuv nože při řezání závitu (platí pro typ soustruhu SV18R)

Další část posuvového ústrojí je v suportové skříni. Tyto převody mají na starost přeměnu točivého pohybu vodícího hřídele nebo vodícího šroubu na posuvný pohyb suportu.

Na vodícím hřídeli je uložen šnek, který pohání šnekové kolo. Díky systému ozubených kol, jehož součástí je kyvné ozubené kolo, se pohyb přenáší na ozubený hřeben, který je pevně upevněn pod předním vnějším vedení lože. Tím se dosáhne strojního podélného pohybu suportu. Suport je možno posouvat také ručně a to otáčením ručního kolečka na ovládacím panelu. Vytažením rukojeti, která je součásti tohoto kolečka, se vytáhne pastorek ze záběru a kolečko je tak při strojním podélném posuvu v klidu. Suportem je možno posouvat samozřejmě i příčně. Při strojním příčném posuvu je nutno pootočit rukojeť na ovládacím panelu, tím dojde k pootočení kyvného ozubeného kola ve skříni a tak není v pohybu podélný posuv, ale příčný. Z toho vyplývá, že při strojním posuvu není možno použít zároveň příčný a podélný posuv.

Při použití vodícího šroubu se pohyb přenáší na suport pomocí vodící matice. Jedná se o půlku matice, která se pootočením páky k vodícímu hřídeli buď přitiskne nebo oddálí.

 

Suport

Suport soustruhu SV 18R

Zařízení, které umožňuje upnutí a přiblížení soustružnického nože k obrobku a jeho pohyb při soustružení. Nůž se při práci může posouvat:

 1. rovnoběžně s osou obrobku - obrábění válcových ploch
 2. kolmo k ose soustružení - obrábění čelních ploch
 3. kombinovaně (oba předchozí posuvy souběžně) - obrábění kuželových a tvarových ploch

Suport se skládá z několika částí, které umožňují výše uvedené posuvy:

 1. podélné saně 1 - posouvají se po vnější straně vedení lože, je k nim připevněna suportová skříň. Posuv je strojní nebo ruční.
 2. příčné saně 2 - posouvají se po rybinovitém vedení, které je v horní části podélných saní. Posuv je strojní nebo ruční.
 3. otočná část 4 - je uložena na příčných saních, lze s ní natáčet nožové saně a nožovou hlavu. Pomocí záměrné rysky a stupnice je možno ji přesně nastavovat.
 4. nožové saně 5 - jsou uloženy v otočné části. Otáčením ručního kolečka dosahujeme jejich posuvu.
 5. nožová hlava 7 - upínají se do ní soustružnické nože. Je možno do ní upnout až čtyři nože současně. Místo nožové hlavy mají některé soustruhy nožový držák, do kterého je možno upnout jen jeden soustružnický nůž.

 

Koník

Koník soustruhu SV 18R

Koník slouží k podpírání dlouhých obrobků, k soustružení dlouhých táhlých kuželových částí obrobku. V hrotové objímce je vsazen upínací hrot. V objímce je možno také upínat vrtáky, výstružníky a jiné nástroje, které jsou potřeba k obrábění děr. Koník hrotového soustruhu

Základní těleso je z litiny a je uloženo na spodní desce. Ta je uložena na vnitřním vedení lože, po kterém se pohybuje. Koník se v pracovní poloze zajišťuje třmenem. Ve válcové dutině tělesa koníku se posouvá hrotová objímka (pinola). V její přední části je kuželová dutinka pro upevnění upínacího hrotu nebo vrtácích nástrojů. Hrotovou objímkou můžeme podle potřeby vysouvat, či zasouvat a to otáčením ručního kolečka. Po nastavení do požadované polohy se kolečko zajistí pákou, která otočením přitiskne k povrchu hrotové objímky.

 


video3a.wmv

 

[nahoru]