Středící důlky a středění obrobků

 


video12a.wmv

 

 

Pro správné osoustružení obrobku je důležité jej dobře vystředit. Způsob středění obrobků závisí především na jeho tvaru a velikosti. Obrobky, které mají rotační tvar, se středí podle vnější nebo vnitřní válcové (nebo kuželové) plochy. Ke středění se používají různé pomůcky. Pro výkovky nebo odlitky se používá křída. Odlitek se upevní v upínači a přiloží se křída. Středící vrtákyJakmile se křída dotkne obrobku, označí se ta část plochy, která "hází". Odstranění se provede vyrovnáním obrobku v upínači. V univerzálním sklíčidle se obrobek pootočí v upínacích čelistech. Správně je obrobek středěn tehdy, jestliže křída rovnoměrně označí celý obvod. Obrobky s osoustruženými plochami se přesně středí číselníkovým úchylkoměrem - přesnost středění 0,01 mm.

Delší obrobky, jako např. hřídele, tyče, apod. se upínají mezi hroty soustruhu a proto mají ve svých čelech navrtány středící důlky. Středící důlky jsou důležité pro spolehlivé upnutí obrobku mezi hroty. Jsou různých tvarů a jsou normalizovány. K vyvrtání středících důlků používáme středící vrtáky, které jsou odstupňovány podle průměru obrobku. Na rozdíl od šroubovitých vrtáků mají krátkou válcovou vrtací část bez fasetek, kuželovou část mají podbroušenou ve šroubovici a válcová upínací část odděluje obě pracovní části.

Nechráněný středící důlek Na obrázku je středící důlek nechráněný, na výkresech se označuje jako A. Do jeho kuželové části s vrcholovým úhlem 60° zapadá upínací hrot. Kuželová plocha důlku musí být dostatečně velká, protože mezi ní a hrotem může vzniknout příliš velký měrný tlak, který by způsoboval vtlačování hrotu do obrobku. Velikost důlku se proto volí podle průměru obrobku. Obrobky o váze nad 100 kg se navrtávají pro důlky, jíž kuželová plocha má vrcholový úhel 90°.

Opakem nechráněného středícího důlku je chráněný středící důlek, který se navrtává tehdy, nesmí-li se jeho kuželová plocha neopatrným zacházením poškodit. Nejčastěji se jedná o hřídele. Kuželová plocha je oproti předchozímu typu opatřena buď kuželovým ochranným zahloubením s vrcholovým úhlem 120° nebo válcovým ochranným zahloubením.

Nejčastěji se středící důlky vytvářejí na soustruhu - jsou navrtávány. Před vyvrtáním otvoru je nutno, aby obrobek byl správně středěn a jeho čelní plochy byly osoustruženy. Protože velké a dlouhé obrobky se velice těžko do soustruhu upínají, navrtávání středových důlků se provádí na vrtacích strojích. Před navrtáváním je nutno vyhledat a označit středy čelních ploch. K tomuto se používají hledače středů. Po vyhledání se střed označí důlkovačem.

Pro navrtání používáme středící vrtáky. Pro nechráněný střed. důlek se používá středícího vrtáku s jednoduchým břitem. Chráněné středící důlky se navrtávají středícím vrtákem s lomeným břitem a s hroty. Materiálem vrtáků je nejčastěji nástrojová rychlořezná ocel nebo ocel rychlořezná.

Zásady pro navrtávání

 

[nahoru]