Bezpečnost při práci

Při obrábění je nutno se řídit bezpečnostními předpisy.

Před zahájením práce musí obsluhující:

 

 


video5a.wmv

 

Povinnosti obsluhy za provozu stroje

Na stroji se musí pracovat takovým způsobem, který byl označen nebo předepsán jako bezpečný a správný, a tak aby pracovníci v okolí nebyli obtěžováni a ohrožováni hlučností nad stanovenou mez. Je třeba přesně dodržovat pokyny a poučení obsažené v návodu pro bezpečnou obsluhu stroje nebo jiném bezpečnostně provozním předpisu. Jiný pracovní způsob, nezajišťující stejný stupeň bezpečnosti, není dovolen. Není dovoleno vyřazovat ochranné zařízení z činnosti.

Při ručním mazání, čištění, opuštění pracoviště nebo opravách stroje se musí stroj zastavit hlavním vypínačem.

Při výměně nástrojů, kontrole jakosti povrchu, při upínání a snímání obrobku a měření, musí obsluha zastavit vřeteno, smykadlo stroje (není-li stanoveno jinak).

Při přerušení dodávky elektrického proudu musí obsluhující vypnout ihned hlavní vypínač stroje a všechna ostatní zařízení a ovládací elementy uvést do takové polohy, aby po obnovení dodávky el. proudu nedošlo k samovolnému spuštění stroje nebo k pohybu některých jeho částí.

Při zapnutí rychloposuvu musí obsluhující se zvýšenou pozorností sledovat přibližující se část stroje a rychloposuv v bezpečné vzdálenosti od obrobku vypnout.

U obrobků přečnívajících obvod upínacího zařízení musí být překontrolováno, zda jejich dráhy nepřesahují nejvyšší oběžný průměr. Rovněž u obrobků, které svými rozměry přesahují upínací plochu, musí být překontrolováno, zda mají dostatek prostoru pro průchod mezi stojanem, příčníkem, vřeteníkem, apod.

Do upínacího zařízení je dovoleno upínat pouze takové předměty, pro které je konstruováno a jejich tvar a velikost zaručují dokonalé upnutí.

Obrobky, které mají nepravidelný tvar a těžiště mimo osu otáčení, takže by zvyšovaly chvění stroje, mají být před obráběním vyváženy, vadné (prasklé) obrobky nesmějí být obráběny.

Dosedací plochy pro upínání nástrojů musí být čisté a nepoškození. Nástroj musí být bezpečně upnut a jeho vyložení má být voleno tak, aby při obrábění nebyl škodlivě namáhán a tříska mohla snadno odcházet.

K upínání se musí používat pouze vhodné a nepoškozené nářadí. Není dovoleno nechávat upínací klíče zasunuty v upínacím zařízení i když je v klidu, nebo k vyvození větší síly používat klíče se zvětšenou pákou.

Není-li stroj vybaven ochranným zařízením proti odletujícím třískám nebo není možno použít tohoto zařízení, musí obsluhující při ohrožení odletujícími třískami, používat osobních ochranných pomůcek (brýlí, obličejových štítů, apod.)

Nástroje, měřidla, upínací klíče, apod. se musí odkládat pouze na vymezená místa. Ruční nahazování a mazání řemenů za chodu stroje se zakazuje.

 

Povinnosti obsluhy po skončení práce

Po skončení práce musí obsluhující uvést pracoviště do pořádku, zejména odstranit ze stroje třísky a zbytky řezné kapaliny, uklidit na určená místa měřidla, nástroje, obrobky, apod.

Eventuální závady na stroji musí pracovník oznámit svému nadřízenému, který je povinen zařídit, aby na ně byl upozorněn pracovník nastupující na novou směnu.

 

Pracovní oděv pracovníka

Pracovní oděv pracovníkaObsluhující musí nosit nepoškozený pracovní oblek bez volně vlajících částí, s upnutým límcem a přiléhajícími manžetami rukávů a nohavic. Pracovní blůza musí být zasunuta do pracovních kalhot. Zástěra nebo plášť se nesmí při obsluze stroje používat.

Při práci na obráběcích strojích si musí obsluhující zajistit vlasy vhodnou pokrývkou hlavy (čepicí, šátkem, apod.) Pokrývka hlavy nesmí mít volně vlající cípy. Šátek se musí zavazovat za hlavou nikoliv pod bradou tak, aby vlasy nevyčnívaly.

Pracovník musí nosit vhodnou pracovní obuv. Není dovoleno pracovat v lehké plátěné obuvi nebo otevřených sandálech.

Při obsluze stroje není dovoleno nosit prstýnky, řetízky, náramky, náramkové hodinky, náhrdelníky, vázanky, šály, apod.

Pracovníci, kteří mají na rukou nebo prstech nevhodný obvaz (např. gázový obvaz, kožený prsteník) nesmí pracovat na strojích, u nichž jsou v dosahu obsluhy volně přístupné rotující součásti, které by mohly při neopatrném jednání pracovníka obvaz zachytit (např. vrtačkách, hrotových soustruzích). Na strojích, u nichž rotující součásti nejsou v dosahu obsluhy, smí se s takovými obvazy pracovat.

Při drobných poraněních rukou nebo prstů se proto doporučuje používat takových způsobů ošetření, u nichž je možnost zachycení vyloučena nebo alespoň podstatně snížena.

Ochranných rukavic se má používat pouze při upínání nebo výměně obrobků a nástrojů, hrozí-li nebezpečí pořezání nebo popálení rukou, stroj nebo příslušná část (např. vřeteno) při tom nesmí být v chodu. Při vlastní obsluze stroje však musí být rukavice sejmuty.

Při vkládání nebo upichování obrobků u strojů s nepřetržitým chodem nebo na poloautomatech, u nichž v blízkosti stojícího vřetena rotuje jiné vřeteno, nesmí obsluhující používat rukavice vůbec.

 

Odstraňování třísek

Při odstraňování třísek ze stroje za provozu a při úklidu se musí používat podle potřeby háčků, smetáků, škrabek, apod. Hadry a čistící prostředky se smějí používat pouze k čištění stroje za klidu, a to až po odstranění třísek škrabkou, smetákem, apod.

 


video6a3.wmv

 

Čištění strojů stlačeným vzduchem je zakázáno. Pokud je technologickým postupem dovoleno používat stlačeného vzduchu k očištění obrobků a upínacích přípravků, má být vzduchová pistole opatřena ochranným štítem a přetlak vzduchu snížen na 1 stupeň. Kromě toho musí obsluhující použít průhledného obličejového štítu nebo brýlí a zabránit odlétávání třísek do okolí.

Odstraňování třísek třískařem za chodu stroje je dovoleno pouze u strojů, které jsou k tomu uzpůsobeny, v opačném případě musí obsluhující zastavit chod stroje.

 

Bezpečnostní předpisy pro hrotové soustruhy - ČSN 20 0701

Upínat sklíčidla jen čelistmi upínací desky je zakázané. Na lehčí nasazování sklíčidel na vřeteno se doporučuje použít vhodné pomůcky, např. kožený pás o šířce sklíčidla, opatřeného nahoře okem na zavěšení, nebo dřevěný kolík, na kterém položené sklíčidlo má osu asi 2 mm pod osou vřetena.

Na uvolňování sklíčidla a upínací desky z vřetena se závitem se má použít dřevěný kolík, který se vloží mezi čelist sklíčidla nebo upínací desky a lože posuvu a potom se zapne zpětný chod vřetena o malých otáčkách.

 


video7a.wmv

 

Pevné upínací hroty se musí mazat, aby se zmenšilo tření ve styčných plochách. Špičky upínacích hrotů musí být čisté a nepoškozené. Vlastní hrot musí být mírně otupený a otupení se musí obnovit i po renovaci.

Pevné upínací hroty s vložkou ze slinutého karbidu se nesmí používat, jsou-li obroušené až po vyznačenou hranici největšího dovoleného obroušení (hrozí nebezpečí vylomení vložky).

Při obrábění dlouhých a tenkých součástek se musí použít opěrky. Tyčový materiál pro obrábění musí být už napřed náležitě vyrovnaný.

Kde se pracuje s tyčovým materiálem, jehož průměr je značně menší než otvor vřetena, musí se redukčním zařízením dosáhnout správné vedení materiálu a tím i snížení hluku.

Vyčnívající materiál z konce vřetena musí být zakrytý, nejlépe ochrannou trubkou po celém obvodu a jeho délce tak, aby nemohlo dojít ke zranění obsluhujícího, tak také okolních pracovníků. Za účelem snížení hluku musí být trubka zevnitř vyložena gumou.

Před spuštěním stroje je zapotřebí zkontrolovat:

  1. je-li obrobek řádně upnutý v použitém upínacím zařízení
  2. je-li obrobek řádně podepřený hrotem
  3. je-li koník pevně utáhnutý na loži posuvu
  4. je-li nůž dostatečně utáhnutý alespoň dvěmi matkami a vyložení jeho řezné hrany pro běžné obrábění není větší než 1,5 až 2-násobek výšky nože

 

Pokud je zapotřebí ve výjimečných případech upravovat povrch obrobku ručně (neupnutým) nástrojem, musí se dodržovat tyto zásady:

Při všech ručních úkonech se musí nástroj upnutý na stroji odstranit, zakrýt nebo oddálit do bezpečné vzdálenosti.

Ruční pilování a leštění obrobků, které mají vystupující části, výřezy nebo držáky je zakázané. Další povinnosti na kovoobráběcí stroje navazují z ČSN 20 0700.

 

[nahoru]