OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Český jazyk a literatura
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra české literatury a literární vědy
Anotace oboru:Cílem studia dvouoborového bakalářského oboru Český jazyk a literatura je nabídnout zájemcům o dva studijní obory studium bohemistiky jako jednoho z oborů, který mohou studenti následně prohloubit v magisterském studijním programu Filologie nebo Učitelství pro střední školy. Snahou je přispět k přípravě kvalifikovaných odborníků, kteří jsou schopni integrovat filologické aspekty oboru Český jazyk a literatura s dalšími filologickými, společenskovědními nebo uměnovědnými obory (např. angličtina, němčina, polština, historie, psychologie).

Dvouoborové bakalářské studium Českého jazyka a literatury poskytuje studentům specializované bohemistické vzdělání v oblasti jazykovědné a literárněvědné.
V jazykovědné oblasti tvoří náplň studium současného českého jazyka, a to v plánech foneticko-fonologickém, morfologickém, syntaktickém a lexikálním. Studenti si osvojí znalost normativní mluvnice a pravopisu, seznámí se se současnou stylistikou. Ovládnou klíčovou lingvistickou terminologii a prokazují přehled o historické gramatice češtiny. V rámci povinně volitelných předmětů si mohou studenti vybrat disciplíny zaměřené teoreticky i prakticky (redakční a typografická práce, onomastika, korpusová lingvistika, sociolingvistika a výzkum mluveného jazyka, úvod do slavistiky).
Z hlediska české literatury jsou základem studia dějiny české literatury 19. a 20. století. Tento pilíř je doplněn o základy literární teorie a přehled nejdůležitějších tendencí literární vědy (tyto znalosti se rozvíjejí a prohlubují v navazujícím magisterském studiu). V rámci povinně volitelných předmětů mají studenti možnost získat orientaci v současném literárním, divadelním životě či nakladatelské a ediční praxi.
Profil absolventa:Výsledný profil absolventa se částečně odvíjí od jeho specializační volby (druhý obor v dvouoborové kombinaci, počet a typ absolvovaných povinně volitelných a výběrových předmětů).
Absolvent je způsobilý pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském studiu odborného nebo učitelského typu (absolventi magisterského studia mohou pak prohlubovat svou odbornou specializaci v doktorském studiu a uplatnit se ve školských, nebo vědecko-výzkumných institucích). Absolvent bakalářského dvouoborového studia se může uplatnit jako redaktor či pracovník kulturních organizací a institucí (vždy s ohledem na druhý studovaný obor). Cílem studia je připravit absolventa tak, aby disponoval následujícími znalostmi, dovednostmi a způsobilostmi.

Znalosti
Absolvent bakalářského dvouoborového studia oboru Český jazyk a literatura prokazuje, že v jazykovědných disciplínách zvládá současnou jazykovou normu v plánu foneticko-fonologickém, morfologickém, syntaktickém a lexikálním, rozumí stylovým specifikům jazykové komunikace a je schopen analyzovat text (staročeský i novočeský). Orientuje se rovněž v historické mluvnici češtiny. V oblasti české literatury absolvent zná literárněhistorický vývoj 19. a 20. století, orientuje se v literární teorii a prokazuje porozumění základním směrům literární vědy. Zvládá komplexní analýzu literárního, mluveného a psaného textu.

Dovednosti a způsobilosti
Absolvent je schopen adekvátně využívat všech jazykových prostředků češtiny (s ohledem na komunikační situaci), umí vyhodnotit jejich adekvátnost v textu. Umí analyzovat a interpretovat text za použití základní odborné terminologie. Absolvent je schopen vyhledat a utřídit relevantní informace a písemně zpracovat zadané téma.
Absolvent je způsobilý samostatně získávat další odborné znalosti a dovednosti a uplatňovat je v praxi.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:Uchazeči budou hodnoceni podle výsledků studia na střední škole. Převod průměru známek získaných v předmětu český jazyk a literatura (konec 1., 2., 3. ročníku, pololetí 4. ročníku; resp. poslední čtyři roky studia na SŠ s tím, že z posledního ročníku se uvádí známka z pololetí) bude proveden následovně:
  • průměr 1,00 - 1,24 = 100 bodů
  • průměr 1,25 - 1,49 = 90 bodů
  • průměr 1,50 - 1,74 = 85 bodů
  • průměr 1,75 - 1,99 = 80 bodů
  • průměr 2,00 - 2,24 = 75 bodů
  • průměr 2,25 - 2,49 = 70 bodů
  • průměr 2,50 - 2,74 = 60 bodů
  • průměr 2,75 - 2,99 = 55 bodů
  • průměr 3,00 = 50 bodů
  • průměr 3,01 a výše = 40 bodů
Uchazeči jsou povinni ověřené kopie výročních vysvědčení, resp. výpis z pololetí posledního ročníku střední školy zaslat spolu se zkrácenou verzí e-přihlášky do 28. února 2017.
Minimální požadovaný prospěch: 60 bodů.
Obsah přijímací zkoušky: viz forma přijímací zkoušky
Kritéria přijímací zkoušky: viz forma přijímací zkoušky
Prominutí přijímací zkoušky:žádné
Doporučená literatura: seznam literatury
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida
(email: , telefon: 597 09 1234).mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub