OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Ruský jazyk a literatura
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra slavistiky - Oddělení rusistiky
Anotace oboru:Cílem studia dvouletého navazujícího magisterského neučitelského studijního oboru Ruský jazyk a literatura je profesní příprava kompetentních odborníků schopných komunikovat rusky v různých komunikačních situacích na úrovni konečné jazykové kompetence zkušeného uživatele jazyka C1 (v souladu se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky). Studium oboru Ruský jazyk a literatura v navazujícím magisterském studijním programu je určeno absolventům bakalářského studijního programu téhož oboru.
Profil absolventa:Cílem studijního oboru je příprava odborníků schopných komunikovat rusky v komunikačních situacích na úrovni konečné jazykové kompetence C1. Absolvent studia rozumí širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpozná implicitní významy textů. Umí se pohotově a plynule vyjadřovat. Umí jazyka užívat pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely.
Studenti se v průběhu studia mohou profilovat v oblasti jazykovědné a literárněvědné. Absolventi jsou vybaveni kompetencemi nezbytnými pro profesní uplatnění, které jsou základem k jejich dalšímu vzdělávání v rámci doktorského studia či celoživotního vzdělávání.
Všeobecné znalosti a dovednosti získá absolvent v  předmětech společného základu. Odborné znalosti získává v povinných předmětech lingvistického a literárněvědného zaměření a v předmětech povinně volitelných. Vedle znalostí z oblasti synchronní lingvistiky má přehled o jednotlivých etapách historického vývoje ruského. Má výbornou znalost ruské literatury, literárních směrů a žánrů a v oblasti srovnávací slavistiky. Speciální znalosti získá v předmětech zařazených do bloků povinně volitelných a výběrových předmětů. Má možnost si zvolit jeden z nabízených bloků podle vlastního výběru a získá speciální znalosti a dovednosti v oblasti lingvistiky, literární vědy nebo kulturologie.
Absolvent je schopen komunikovat rusky v  různých komunikačních situacích (ve vědeckých institucích, ve sféře státní správy). Výuka posiluje řečové taktiky v situacích, které mohou nastat v budoucí praxi absolventa a připravuje ho na život v pluralitní a multikulturní společnosti. Je připraven dále studovat v doktorském.
Absolvent je schopen vykonávat profese v sektoru kultury, osvěty, v institucích státní správy, ve sdělovacích prostředcích. Může se uplatnit také v zahraničních institucích a orgánech EU. V rámci celoživotního vzdělávání si může doplnit pedagogickou způsobilost a rozšířit tak možnost svého uplatnění na oblast školství.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:Bez přijímací zkoušky. Podmínkou pro přijetí uchazeče do dvouoborového neučitelského navazujícího magisterského studia v oboru Ruský jazyk a literatura je absolvování bakalářského oboru Ruský jazyk a literatura nebo oboru příbuzného, zaměřeného na ruský jazyk. V případě nejasností rozhodne o akceptaci příbuzného oboru zkušební komise.
Obsah přijímací zkoušky:
Kritéria přijímací zkoušky:
Prominutí přijímací zkoušky:
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida
(email: , telefon: 597 09 1234).mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub