OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Německý jazyk a literatura
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra germanistiky
Anotace oboru:Dvouoborový navazující magisterský studijní obor Německý jazyk a literatura je koncipován jako odborné studium. Cílem studia je vychovat absolventy s takovými vědomostmi a dovednostmi, které jsou nezbytné pro uplatnění v profesích s vysokými nároky na lingvistickou a lingvokulturní kompetenci a které jsou základem k dalšímu vzdělávání v rámci doktorského studia.
Profil absolventa:Absolvent tohoto dvouletého navazujícího magisterského studijního oboru má vedle výborné jazykové kompetence na úrovni C2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky široké znalosti německé jazykovědy, literární teorie a německé literatury. Disponuje vytříbeným mluveným i písemným projevem, je schopen komunikovat bez potíží v běžném jazyce i v odborné němčině. Dokáže se orientovat v historických a společensko-kulturních souvislostech, zejména v problematice česko-německých vztahů. Získané znalosti je schopen dále rozvíjet dle požadavků praxe. Má dobré předpoklady pro postgraduální a doktorské studium.

Základní uplatnění: Absolvent studia najde uplatnění především v redakcích literárních a společenských časopisů, v nakladatelstvích; v institucích kulturněspolečenského charakteru spolupracujících s německy mluvícími zeměmi jako jsou archivy, výzkumná centra; v informačních agenturách; v odděleních exportu českých firem spolupracujících se zahraničními firmami, ve středním managementu firem německy mluvících zemí; ve státní správě, diplomacii a institucích Evropské unie se sídlem v ČR i v zahraničí.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:bez přijímací zkoušky
U uchazeče se předpokládá znalost gramatiky, literatury, historie a reálií německy mluvících zemí v rozsahu bc. studia, dále schopnost správného a plynulého vyjadřování v cílovém jazyce.
Obsah přijímací zkoušky:
Kritéria přijímací zkoušky:
Prominutí přijímací zkoušky:
Doporučená literatura: seznam literatury
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:U navazujícího magisterského studijního oboru, kde se nekoná přijímací zkouška nebo se nehodnotí zaslané dokumenty, je stanovena též podmínka týkající se příbuznosti studijního oboru. Pokud uchazeč řádně neukončil nebo není v posledním roce studia studijního oboru, který je příbuzný navazujícímu magisterskému oboru, na který se hlásí, nesplňuje tuto podmínku pro přijetí. (Příbuznost oboru zhodnotí zkušební komise na příslušné katedře.)

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida
(email: , telefon: 597 09 1234).mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub