OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Ruský jazyk a literatura
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra slavistiky - Oddělení rusistiky
Anotace oboru:Bakalářský studijní obor Ruský jazyk a literatura je koncipován jako odborné studium, které spojuje teoretické vzdělávání s praktickou aplikací znalostí a dovedností, s cílem vychovat absolventy schopné využívat střední úroveň jazykové kompetence B2 (samostatný uživatel cizího jazyka podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky) a samostatně řešit zadané úkoly ve studovaném jazyce na základě osvojených znalostí a dovedností v oboru.
Profil absolventa:Všeobecné znalosti a dovednosti získá absolvent v předmětech společného základu. Odborné a speciální znalosti získá v profilujících povinných a povinně volitelných předmětech a jejichž výuka je vedena v ruštině. V oblasti komunikativní kompetence v ruštině dosáhne student středního stupně jazykové kompetence (úroveň B2 samostatný uživatel cizího jazyka).
Speciální znalosti a dovednosti získává v povinně volitelných předmětech.
Studijní obor vytváří předpoklady pro získání odborné kvalifikace na úrovni nižšího stupně vysokoškolského vzdělání a pro přijetí do navazujícího magisterského studia (učitelského i neučitelského).
Absolvent systematicky zdokonaluje schopnosti písemné i ústní komunikace v ruštině. Získá hlubší znalosti z ruské historie a dějin literatury 19. a 20. století, bezpečně ovládá literárněvědnou terminologii, orientuje se v literární teorii a literárněvědné metodologii. Tyto znalosti dokáže využít při interpretaci a analýze uměleckého textu. V jazykovědných disciplínách absolvent zvládá jazykovou normu v plánu foneticko-fonologickém, morfologickém, syntaktickém, lexikálním a naučí se adekvátně využívat všech jazykových prostředků ruštiny (s ohledem na komunikační situaci); bezpečně užívá lingvistickou terminologii a je schopen vidět jazykové jevy v širších souvislostech. Absolvent je schopen samostatně řešit stanovené úkoly, dále rozvíjet dosažené vzdělání dle potřeb praxe.
Absolventi se mohou uplatnit i v profesích a institucích, vyžadujících střední stupeň komunikativní kompetence v cizím jazyce a širší obecně vzdělanostní rozhled: v institucích státní správy, obchodních organizacích, veřejných sdělovacích, kulturních a osvětových zařízeních.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:písemná
Obsah přijímací zkoušky: Uchazeč musí prokázat vstupní jazykové znalosti a dovednosti na úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. U uchazečů se rovněž předpokládá rámcová znalost ruských reálií a ruské literatury (viz přehled doporučené literatury).
Vzhledem ke skutečnosti, že studijní obor je podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění akreditován v českém jazyce a že organickou součástí studijního plánu je výuka českého jazyka a disciplín zaměřených na překlad a tlumočení z ruštiny do češtiny a z češtiny do ruštiny, je u všech uchazečů podmínkou pro přijetí znalost češtiny na úrovni maturitní zkoušky.
Kritéria přijímací zkoušky: Jazykové znalosti a dovednosti odpovídající úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, orientace v ruské literatuře a reáliích (viz přehled doporučené literatury). Uchazeč bude hodnocen ze tří okruhů: (1) znalost ruské literatury a reálií, (2) test jazykové úrovně (mluvnice, slovní zásoba), (3) překlad textu (cca 10 řádků) z ruštiny do češtiny. Maximum, které uchazeč může u přijímací zkoušky celkově získat, je 100 bodů. Minimum pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 30 bodů.
Prominutí přijímací zkoušky:Přijímací zkoušku musí vykonat všichni uchazeči o studium.
Doporučená literatura: seznam literatury
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:v týdnu od 28. května do 1. června 2018, přesný termín bude sdělen v pozvánce, kterou uchazeči obdrží koncem měsíce dubna
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida
(email: , telefon: 597 09 1234).mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub