OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Německý jazyk a literatura
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra germanistiky
Anotace oboru:Dvouoborový bakalářský studijní obor Německý jazyk a literatura je koncipován jako odborné studium, které spojuje teoretické vzdělávání s praktickou aplikací znalostí a dovedností. Cílem studia je vychovat absolventy s pokročilou úrovní jazykové kompetence C1 (zkušený uživatel jazyka podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky) orientující se v základních lingvistických kategoriích a kulturně-historických souvislostech německého jazyka a literatury.
Profil absolventa:Po absolvování tříletého studia oboru Německý jazyk a literatura student dosáhne jazykové kompetence na úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Absolvent se bude schopen vyjádřit ústně i písemně v širokém spektru komunikativních situací, bude se orientovat v německé literatuře, bude mít znalost širších kulturně-historických souvislostí a reálií německy mluvících zemí. Absolvent bude způsobilý samostatně získávat další odborné znalosti samostudiem a mít všechny předpoklady pro další navazující magisterské studium v učitelském nebo neučitelském oboru.

Základní uplatnění: Absolventi bakalářského studijního oboru Německý jazyk a literatura se uplatní v profesích vyžadujících jazykovou kompetenci na úrovni C1, znalosti širších kulturně-historických souvislostí a reálií německy mluvících zemí. Mohou se uplatnit v různých profesích v oblasti sdělovacích prostředků i dalších institucích kulturně společenského charakteru, v propagačních a reklamních agenturách, v institucích zaměřených na rozvoj cestovního ruchu a zahraničního obchodu. Možnost uplatnění mají i ve středním podnikovém managementu českých a zahraničních firem.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:Bez přijímací zkoušky.

Uchazeč naváže v bakalářském studiu na své dosavadní vědomosti a dovednosti minimálně na úrovni B1 (samostatný uživatel jazyka podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky), resp. na solidní ovládání praktického jazyka v rozsahu výuky němčině na gymnáziu nebo v jazykové škole v 1. až 4. ročníku.
Obsah přijímací zkoušky:
Kritéria přijímací zkoušky:
Prominutí přijímací zkoušky:
Doporučená literatura: seznam literatury
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida
(email: , telefon: 597 09 1234).mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub