OU > Uchazeč > Naše studijní programy a obory

Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Anglický jazyk a literatura
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra anglistiky a amerikanistiky
Anotace:Dvouoborový bakalářský studijní obor Anglický jazyk a literatura je koncipován jako odborné studium, které spojuje teoretické vzdělávání s praktickou aplikací znalostí a dovedností, s cílem vychovat absolventy schopné využívat pokročilou úroveň jazykové kompetence - zkušený uživatel cizího jazyka (úroveň C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky) a samostatně řešit zadané úkoly ve studovaném jazyce na základě osvojených znalostí a dovedností v oboru. Studijní obor umožňuje tři výstupy: studium v navazujícím magisterském studiu odborného i učitelského zaměření a přímý vstup do praxe.
Profil absolventa:Absolvent najde uplatnění v profesích, které vyžadují vysoký stupeň jazykové kompetence a jazykové kultury, znalost širších kulturněhistorických souvislostí, lingvoreálií a obecných reálií (např. oblast kultury, sdělovacích prostředků - redakce novin a časopisů, vydavatelství). Absolvent je schopen samostatně řešit stanovené úkoly, dále rozvíjet dosažené vzdělání dle potřeb praxe (např. formou programů celoživotního vzdělávání). Dosažený stupeň všeobecných a speciálních znalostí umožňuje absolventovi pokračovat ve studiu v rámci magisterských studijních programů.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:písemná
Obsah přijímací zkoušky: U přijímací zkoušky z angličtiny mají uchazeči prokázat vstupní vědomosti na úrovni B2 (samostatný uživatel jazyka) podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, což odpovídá znalostem a dovednostem v rozsahu středoškolského učiva.
Písemná zkouška je zaměřena na ověření jazykové kompetence uchazeče, čtení s porozuměním a rovněž na kulturu, historii a literaturu anglofonních zemí. Od studentů se očekává zájem o obor a orientace v historii i současné situaci v anglicky hovořících zemích nad rámec učiva probíraného v hodinách anglického jazyka na střední škole.
Uchazeč může v písemném testu získat celkem 100 bodů. Počet otázek a typy testových úkolů mohou být v aktuálním textu pozměněny, celkový počet bodů (100) je vždy zachován.
Od uchazečů se očekává dobrá znalost českého jazyka a rovněž zadání testových úkolů bude napsáno česky.
Kritéria přijímací zkoušky: Za nesprávná řešení nebudou odečítány body. Pokud uchazeč zvolí dvě či více řešení, z nichž jedno bude nesprávné, bude celé řešení považováno za nesprávné. Maximum, které uchazeč může z přijímací zkoušky získat, je 100 bodů. Minimum pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 60 bodů.
Prominutí přijímací zkoušky:Přijímací zkoušku musejí vykonat všichni uchazeči o studium.
Certifikáty o dosažených jazykových zkouškách, průměr známek ze střední školy aj. skutečnosti nebudou bodově bonifikovány.
Doporučená literatura: seznam literatury
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:v týdnu od 28. května do 1. června 2018, přesný termín bude sdělen v pozvánce, kterou uchazeči obdrží koncem měsíce dubna
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida
(email: , telefon: 597 09 1234).mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub