OU > Uchazeč > Naše studijní programy a obory

Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

UPOZORNĚNÍ: Program / obor nebyl pro tento cyklus přijímacího řízení otevřen.

Název:Německý jazyk
Typ studia:doktorské
Forma studia:kombinované
Titul:Ph.D.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:6 let
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra germanistiky
Anotace:Doktorské studium oboru Německý jazyk je určeno vynikajícím absolventům NMgr. oboru Německý jazyk a literatura a oborů příbuzných. V průběhu studia studenti prohlubují své teoretické znalosti jednotlivých oblastí německé jazykovědy, seznamují se s různými metodologickými přístupy, rozvíjejí schopnost vědecké práce a argumentace. Cílem studia je připravit vysoce kvalifikované znalce německého jazyka, kteří budou schopni samostatně řešit metodologické a praktické problémy z oblasti synchronní a diachronní lingvistiky a budou obeznámeni se současnými trendy v oblasti jazykovědy a stavem bádání v mezinárodním kontextu.
Profil absolventa:Absolvent je vysoce kvalifikovaným odborným pracovníkem v oboru německé jazykovědy, který ovládá základní metody vědecké práce v dané disciplíně a je obeznámen s nejnovějšími poznatky ve zvoleném oboru. Jeho znalosti prokazují, že došlo k prohloubení, doplnění a rozvíjení teoretického poznání, myšlení, vědomostí získaných v předcházejícím magisterském studiu německého jazyka. Absolvent je schopen interpretovat fakta získaná studiem a aplikovat je ve své samostatné vědecké a publikační činnosti. Absolvent se orientuje v základních otázkách filozofie s přihlédnutím k oboru, který je předmětem studia. Dobré znalosti dalšího cizího jazyka mu umožňují sledovat odbornou literaturu publikovanou v tomto jazyce.
Absolventi oboru Německý jazyk se uplatní se na jazykových katedrách, resp. na katedrách germanistiky vysokých škol, ve výzkumných ústavech, vědeckých knihovnách, v archivech a nakladatelstvích, v odborných institucích a organizacích v České republice i v zahraničí, případně na středních školách.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:ústní
Obsah přijímací zkoušky: Přijímací zkouška bude realizována formou odborného pohovoru. U pohovoru může být prověřena též znalost cizího jazyka.
Kritéria přijímací zkoušky: Hodnocení přijímacích zkoušek je založeno na bodovém principu. Maximální ohodnocení, které může uchazeč získat, je 100 bodů. Minimum pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 50 bodů.
Prominutí přijímací zkoušky:Přijímací zkoušku musí vykonat všichni uchazeči.
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:10. až 14. září 2018
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení:
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida
(email: , telefon: 597 09 1234).mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub