OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Učitelství hudební výchovy pro střední školy
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Pedagogická fakulta
Katedra:Katedra hudební výchovy
Anotace oboru:Navazující magisterské studium Učitelství hudební výchovy pro střední školy připravuje kvalifikované učitele hudební výchovy. Středem zájmu se stává výuka hudebněpedagogických, didaktických a psychologických disciplín, při níž se uplatní v bakalářském studiu nabyté vědomosti a dovednosti, jež jsou vyváženou jednotou studijních disciplín hudebně praktických (vokálních, instrumentálních, poslechových) a hudebně teoretických (hudebně naukových, hudebně historických), jimiž jsou budovány oborové kompetence budoucího učitele hudební výchovy.
Profil absolventa:Těžiště přípravy absolventa navazujícího magisterského studia Učitelství hudební výchovy pro střední školy spočívá v poskytování hudebněpedagogických a didaktických znalostí, které ve spojení s hudebními dovednostmi vybaví absolventa potřebnými kompetencemi. Absolvent bude vybaven:
- potřebám hudebněvýchovné praxe na střední škole odpovídajícími znalostmi oboru, jejich zásobu bude umět doplňovat novými informacemi,
- schopnostmi a dovednostmi, umožňujícími transformaci znalostí a dovedností do podoby konkrétních hudebněvýchovných vzdělávacích programů; tyto umět, vhodnou metodologií, přizpůsobit konkrétním potřebám školy, individuálním zvláštnostem žáků, měnícím se podobám soudobého hudebního života apod.,
- schopnostmi integrace mezioborových poznatků do výuky hudební výchovy,
- znalostmi, schopnostmi a dovednostmi, spoluvytvářejícími jeho osobnost do podoby učitele se schopností sebereflexe, s žáky respektovanými názory z kulturní, filozofické ad. oblastí, se schopností citlivě vnímat měnící se podoby přístupu mladé generace k umění, k umělecké i populární hudbě.
Absolvent je připraven uplatnit se v hudebněvýchovném výukovém procesu na střední škole. Měl by být schopen projektování, organizace a řízení procesu výuky hudební výchovy, vybaven znalostmi a dovednostmi vytváření příznivého klimatu ve výuce, být schopen kritické sebereflexe. Důležitou součástí jeho učitelské připravenosti je také dovednost pracovat na přípravě hudebněvýchovných vzdělávacích programů, umění porozumět potřebám nadaných žáků a dále rozvíjet jejich talent.
Absolventi se mohou v praxi uplatnit:
- jako učitelé hudební výchovy na středních, případně základních školách,
- jako pracovníci hudebních knihoven,
- jako pracovník kulturních zařízení a institucí.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:bez přijímací zkoušky, v případě velkého zájmu o studium se bude konat formou písemného testu
Obsah přijímací zkoušky: v případě konání odborné znalosti v rozsahu výuky bakalářského oboru realizovaného PdF OU
Kritéria přijímací zkoušky: v případě konání úspěšné vykonání přijímacího testu - rozhoduje počet bodů získaných v testu
Prominutí přijímací zkoušky:V případě konání přijímací zkoušku fakulta nepromíjí.
Doporučená literatura: seznam literatury
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:v případě konání 12.-19. května 2018
Požadavky pro přijetí: V případě konání úspěšné vykonání přijímacího testu a dodání ověřené kopie vysokoškolského diplomu. Podmínkou k přijetí je ukončené bakalářské vzdělání v oboru Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání nebo jiné oborově příbuzné studium zaměřené na vzdělávání.
Okruhy pro přijímací řízení: Dějiny hudby od nejstarších památek k projevům soudobé vážné hudby, a to jak ve světovém, tak i českém kontextu. Hudebněvýrazové prostředky klíčových stylových epoch. Hudební nauka, harmonie, hudební formy s důrazem na orientaci v notovém zápisu vybrané skladby.
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Fakulta si vyhrazuje právo v případě, že v přijímacím řízení vyhoví méně než 20 uchazečů, obor neotevřít.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida, email: ; telefon: +420 597 091 234, mobil: +420 733 784 095.mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub