OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Všeobecná sestra
Typ studia:bakalářské
Forma studia:kombinované
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Lékařská fakulta
Katedra:Ústav ošetřovatelství a porodní asistence
Anotace oboru:
Profil absolventa:Absolvent má široké znalosti teorie ošetřovatelství a ošetřovatelské praxe a hluboké znalosti ošetřovatelské diagnostiky; rozumí struktuře, funkci, dysfunkci a patologii lidského těla; filozofii zdravotní a sociální péče a jejím přesahům do etické praxe a ošetřovatelské praxe založené na důkazech; zná základní principy ošetřovatelského výzkumu; porozumí možnostem využití ošetřovatelských strategií a intervencí v ošetřovatelské praxi.
Absolvent jee schopen systematicky a komplexně zhodnotit stav klienta/pacienta s přihlédnutím k fyzickým, sociálním, kulturním, psychickým a spirituálním aspektům; samostatně vyhledávat, třídit a hodnotit teoretické a praktické informace relevantní pro řešení konkrétní situace či problému; vybrat vhodné strategie a ošetřovatelské intervence na základě ošetřovatelské diagnostiky konkrétního klienta v kontextu nalezených důkazů a s přihlédnutím ke konkrétním podmínkám ošetřovatelské praxe; poskytovat holistickou, tolerantní péči s respektem k autonomii, přáním a právům klientů; edukovat a podporovat zdraví a pohodu ohrožených jednotlivců skupin a komunit; vést a koordinovat multidisciplinární tým a řešit praktické problémy na úrovni operativního řízení.
Absolvent je způsobilý vykonávat specifické ošetřovatelské činnosti bez odborného dohledu v kontextu profesních, etických a legislativních kodexů; zhodnotit aktuální zdravotní stav a biopsychosociální potřeby zdravého a nemocného člověka v různých životních situacích; organizovat a zajišťovat základní ošetřovatelskou péči dětem, dospívajícím, dospělým a seniorům při akutních a chronických poruchách zdraví, při různých somatických a psychických potížích; podílet se na  výzkumné činnosti v ošetřovatelství a v příbuzných oborech.


Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:viz Termíny přijímacích zkoušek
Obsah přijímací zkoušky:
  • Forma zkoušky: písemný znalostní test s volbou odpovědí, kdy pouze jedna odpověď bude správná. Každá otázka bude mít pouze jednu správnou odpověď, za níž se bude považovat ta nejvíce správná a nejvíce vystihující odpověď na danou otázku.
  • Obsah písemného testu: biologie v rozsahu středoškolského učiva, společenskovědní test.
  • Písemný test: biologie - bude mít 30 otázek, společenskovědní test - bude mít 30 otázek. Za každou správnou odpověď bude přidělen 1 bod.
  • Kritéria pro vyhodnocení písemné části přijímací zkoušky: uchazeč/ka může získat body v rozpětí 0 - 60 bodů.
  • Pořadí uchazečů u přijímacího řízení bude stanoveno součtem získaných bodů.

Pořadí uchazečů bude stanoveno podle pořadí získaných bodů. U některých oborů budou stanoveny minimální potřebné bodové hranice z jednotlivých předmětů tak, jak stanoví komise pro přijímací řízení. Vyhoví-li požadavkům přijímacího řízení více uchazečů než je maximální kapacita oboru, rozhodne o přijetí pořadí nejlépe umístěných uchazečů. V rámci odvolání proti rozhodnutí může děkan přihlédnout i k dalším aktivitám uchazeče související se zájmem o studium daného studijního programu/oboru.
Kritéria přijímací zkoušky: viz Požadavky k přijetí na LF OU
Prominutí přijímací zkoušky:ne
Doporučená literatura: seznam literatury
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:viz Termíny přijímacích zkoušek
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení: přehled okruhů pro přijímací řízení
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub