OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

Okruhy pro přijímací řízení

zpět

Název oboru: Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ

Doporučujeme zájemcům o daný studijní obor, aby při přípravě na jazykovou a literární část testu věnovali pozornost těmto okruhům:

Jazyková část:

 • přehled o základních jazykových rovinách a jejich jednotkách;
 • znalost gramatických kategorií vyššího řádu (slovní druhy) a nižšího řádu (kategorie jmenné a slovesné);
 • znalost syntaktické problematiky (věta, souvětí, syntaktické vztahy koordinace a adordinace, spojovací prostředky, větné členy);
 • přehled o základních způsobech tvoření slov v češtině, znalost základních typů afixů;
 • znalost základních vrstev slovní zásoby a vztahů mezi lexikálními jednotkami;
 • schopnost praktické aplikace teoretických znalostí v rámci všeobecného jazykového rozboru.

Literární teorie:

 • znalost literárních druhů a žánrů;
 • znalost specifických znaků prózy a poezie;
 • teoretické znalosti o tropech a figurách a praktické využití těchto znalostí při práci s uměleckým textem;
 • schopnost využít lingvistické poznatky z dosavadního studia při analýze uměleckého textu.

Literární historie:

 • znalosti o vývoji české literatury v rozsahu bakalářského studia;
 • znalost periodizace literárního vývoje;
 • schopnost charakterizovat jednotlivá vývojová období: základní historické souvislosti, dominantní umělecké směry, literární skupiny, nosné literární žánry, významní tvůrci a jejich díla;
 • schopnost využít poznatky z četby zadávané k jednotlivým literárním disciplínám.

Základní literatura:

HUBÁČEK, J. - JANDOVÁ, E. – SVOBODOVÁ, D. – SVOBODOVÁ, J. Čeština pro učitele. b. m.: Vade Mecum Bohemiae, 2010.

KOLEKTIV AUTORŮ Česká literatura od počátku k dnešku. Praha: Nakladatelství Lidových novin, 2008.
mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub