OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Technická výchova se zaměřením na vzdělávání
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Pedagogická fakulta
Katedra:Katedra technické a pracovní výchovy
Anotace oboru:Bakalářský studijní obor Technická výchova se zaměřením na vzdělávání je koncipován jako dvouoborový neučitelský pedagogický obor, který směřuje především k přípravě tzv. akademického bakaláře, tj. se zaměřením ke studiu v navazujících magisterských programech. (Předpokládá se, že absolvent bude připraven zejména k navazujícímu studiu učitelství technické výchovy, k dalšímu studiu oboru technická výchova nebo oboru příbuzného). Zároveň ovšem studijní obor připravuje absolventy k uplatnění ve školské praxi. Studijní obor Technická výchova se zaměřením na vzdělávání je jednou z pěti složek kurikula studijního programu Specializace v pedagogice, a to složkou, na níž je kladen (spolu se složkou tvořenou druhým oborem) největší důraz. Tomu odpovídá studijní plán oboru, který zahrnuje rozsáhlé spektrum tematicky široce pojatých disciplín, a to se záměrem poskytnout studentům komplexní vhled do příslušné problematiky. Obor připravuje absolventy pro pomocné učitelské práce v oblasti technického vzdělávání a informačních technologií na základní škole, výchovně vzdělávacích institucích, státní správě a bezpečnostních složkách.
Profil absolventa:Absolvent má potřebné didaktické znalosti ve svém oboru
- dovede analyzovat, prognózovat, řídit a hodnotit vyučovací proces
- spolehlivě se orientuje v odborné problematice studijního zaměření
- je kvalifikován pro vedení a organizaci technicky zaměřených předmětů na základní škole
- je připraven pro vedení technických zájmových útvarů ve školských zařízeních, domech dětí a mládeže a ve výchovných zařízeních
- má kvalifikaci pro obsluhu a údržbu technických výukových zařízení

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:bez přijímací zkoušky, v případě velkého zájmu o studium se bude konat formou testu obecných studijních předpokladů - elektronický test na počítači
Obsah přijímací zkoušky: v případě konání 3 části: logické myšlení, verbální myšlení, kulturně-společenský přehled
Kritéria přijímací zkoušky: v případě konání úspěšné vykonání přijímacího testu
Prominutí přijímací zkoušky:V případě konání přijímací zkoušku fakulta nepromíjí.
Doporučená literatura: Není doporučena žádná speciální přípravná literatura.
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:12.-19. května 2018
Požadavky pro přijetí: v případě konání úspěšné vykonání přijímacího testu a dodání ověřené kopie maturitního vysvědčení
Okruhy pro přijímací řízení: logické myšlení
verbální myšlení
kulturně-společenský přehled
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Fakulta si vyhrazuje právo v případě, že v přijímacím řízení vyhoví méně než 20 uchazečů, obor neotevřít.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida, email: ; telefon: +420 597 091 234, mobil: +420 733 784 095.mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub