OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Pedagogická fakulta
Katedra:Katedra hudební výchovy
Anotace oboru:Bakalářský studijní obor Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání je koncipován jako dvouoborový neučitelský pedagogický obor, který směřuje k přípravě ke studiu v navazujících magisterských programech. Předpokládá se, že absolvent bude připraven zejména k navazujícímu studiu učitelství hudební výchovy, k dalšímu studiu oboru hudební výchova nebo oboru příbuzného. Zároveň ovšem studijní obor připravuje absolventy k uplatnění ve školské praxi. Vzdělávací program oboru je vyváženou jednotou studijních disciplín hudebně praktických (vokálních, instrumentálních, hudebně-pohybových, poslechových) a hudebně teoretických (hudebně naukových, hudebně historických), jimiž jsou budovány oborové kompetence studenta v takovém rozsahu a hloubce, které ho opravňují vstoupit do hudebně-výchovné praxe (jako asistent pedagoga), umožňují mu pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském oboru Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ nebo v oboru příbuzném.
Profil absolventa:Absolvent se orientuje ve sdělovacím systému hudby a v jeho historických vývojových etapách. Rozvíjí schopnost klasifikovat výrazové prostředky slyšené hudby a její charakteristické sémantické prvky. Orientuje se v logické výstavbě hudebního díla, prohlubuje znalosti stylových priorit, samostatně vyvozuje souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění a upevňuje schopnost hudbu esteticky vnímat, prožívat a hodnotit. Absolvent si osvojuje dovednosti dirigentským gestem řídit pěvecký sbor a instrumentální skupinu, vytvářet stylové doprovody písní a pohybem reagovat na hudbu.
Absolvent je způsobilý vyhledávat potřebné profesní poznatky v relevantních informačních zdrojích, kriticky je třídit a adekvátně interpretovat. Absolvent si v průběhu bakalářského studia osvojuje a rozvíjí psaný a mluvený projev, který uplatňuje ve všech dílčích oborových disciplinách.
Absolvent získává kvalifikaci na úrovni nižšího vysokoškolského vzdělání a může se uplatnit především jako pedagogický pracovník (asistent učitele na základní škole), jako vedoucí a organizátor hudebnězájmových aktivit dětí a mládeže v základních školách i mimoškolských zařízeních (např. jako vedoucí dětských a mládežnických sborů, hudebněinstrumentálních skupin, hudebnědramatických souborů).

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:bez přijímací zkoušky, v případě velkého zájmu o studium se bude konat formou testu obecných studijních předpokladů - elektronický test na počítači
Obsah přijímací zkoušky: v případě konání 3 části: logické myšlení, verbální myšlení, kulturně-společenský přehled
Kritéria přijímací zkoušky: v případě konání úspěšné vykonání přijímacího testu
Prominutí přijímací zkoušky:V případě konání přijímací zkoušku fakulta nepromíjí.
Doporučená literatura: Není doporučena žádná speciální přípravná literatura.
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:12.-19. května 2018
Požadavky pro přijetí: v případě konání úspěšné vykonání přijímacího testu a dodání ověřené kopie maturitního vysvědčení
Okruhy pro přijímací řízení: logické myšlení
verbální myšlení
kulturně-společenský přehled
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Fakulta si vyhrazuje právo v případě, že v přijímacím řízení vyhoví méně než 20 uchazečů, obor neotevřít.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida, email: ; telefon: +420 597 091 234, mobil: +420 733 784 095.mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub