OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Ergoterapie
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Lékařská fakulta
Katedra:
Anotace oboru:
Profil absolventa:Absolvent oboru se prokazuje širokými znalostmi z oblasti ergoterapie, léčebné, pracovní, pedagogické a sociální rehabilitace. Absolvent disponuje širokými znalostmi teorií, konceptů a metod oboru ergoterapie.

Absolvent oboru je schopen s využitím odborných znalostí a dovedností řešit vybrané úkoly týkající se podpory zdraví, prevence a poskytnutí léčebné intervence. Je schopen posoudit aktuální zdravotní stav a stanovit rozsah funkčního omezení pacientů pomocí speciálních vyšetření a testů a navrhnout vhodný léčebný postup v oblastech rehabilitace poruch hybného systému, psychiatrie, neuropsychologie, etopedie, psychopedie, gerontologie, pediatrie a sociální oblasti. Spolupracuje s lékaři a dalšími zdravotnickými pracovníky (fyzioterapeut, logoped, psycholog, sociální pracovník apod.) v rámci multidisciplinárního týmu.

Absolvent studijního oboru je způsobilý uplatnit v praxi odbornou činnost - ergoterapii s využitím ergoterapeutických postupů a výkonů. Uplatní se ve zdravotnických zařízeních (nemocnice, rehabilitační centra, ústavy pro mentálně postižené, ambulantní zařízení, denní stacionáře, soukromé praxe, léčebny pro dlouhodobě nemocné, lázně) a v zařízeních pro prevenci a podporu zdraví (domovy pro seniory, školská zařízení pro děti zařízení s kombinovanými vadami, chráněné dílny). Absolvent srozumitelně a přesvědčivě sděluje odborníkům i laikům informace o povaze odborných problémů a vlastním názoru na jejich řešení. Absolvent oboru jedná v rámci svých odborných znalostí, dovedností a způsobilostí alespoň v jednom cizím jazyce.


Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:viz Termíny přijímacích zkoušek
Obsah přijímací zkoušky:
  • Forma zkoušky: písemný znalostní test s volbou odpovědí, kdy pouze jedna odpověď bude správná. Každá otázka bude mít pouze jednu správnou odpověď, za níž se bude považovat ta nejvíce správná a nejvíce vystihující odpověď na danou otázku.
  • Obsah písemného testu: biologie v rozsahu středoškolského učiva a společenskovědní test.
  • Písemný test bude mít 30 otázek , společenskovědní test - bude mít 30 otázek. Za každou správnou odpověď bude přidělen 1 bod.
  • Kritéria pro vyhodnocení písemné části přijímací zkoušky: uchazeč/ka může získat body v rozpětí 0 - 60 bodů.
  • Pořadí uchazečů u přijímacího řízení bude stanoveno součtem získaných bodů z jednotlivých částí přijímací zkoušky.
  • Pořadí uchazečů bude stanoveno podle pořadí získaných bodů. U některých oborů budou stanoveny minimální potřebné bodové hranice z jednotlivých předmětů tak, jak stanoví komise pro přijímací řízení. Vyhoví-li požadavkům přijímacího řízení více uchazečů než je maximální kapacita oboru, rozhodne o přijetí pořadí nejlépe umístěných uchazečů. V rámci odvolání proti rozhodnutí může děkan přihlédnout i k dalším aktivitám uchazeče související se zájmem o studium daného studijního programu/oboru.
Kritéria přijímací zkoušky: viz Požadavky k přijetí na LF OU
Prominutí přijímací zkoušky:ne
Doporučená literatura: seznam literatury
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:viz Termíny přijímacích zkoušek
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení: přehled okruhů pro přijímací řízení
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub