OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Zdravotnický záchranář
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Lékařská fakulta
Katedra:
Anotace oboru:
Profil absolventa:Absolvent je na základě vědomostí a dovedností, získaných ze základních vědních oborů, společenských věd a odborné praxe, schopen rozpoznat, zhodnotit a reagovat na aktuální zdravotní stav a na biologické i psycho-sociální potřeby nemocných všech věkových kategorií. Zná zásady a techniku neodkladné péče u stavů, které bezprostředně ohrožují život postiženého, mohou vést v důsledku prohlubování chorobných změn k náhlé smrti, mohou způsobit bez rychlého a kvalifikovaného poskytnutí odborné první pomoci trvalé chorobné změny, mohou způsobit změny chování a jednání postiženého, jež akutně ohrožuje sebe nebo své okolí. Dokáže rozpoznat projevy a příznaky změn zdravotního stavu, které signalizují naléhavou potřebu lékařského ošetření a je schopen na ně správně reagovat.
Absolvent zvládá vyšetřovací a diagnostické úkoly, je schopen aplikovat povolenou medikaci, zvládá všechny terapeutické úkoly v souladu se zákonem č.96/2004 Sb. Používá prostředky zdravotnické techniky, nástroje a zařízení tak, aby byla zajištěna bezpečnost nemocného i záchranného týmu, za podmínek disproporce mezi počtem zraněných a počtem zdravotníků (zejména v situacích označovaných jako hromadná neštěstí a katastrofy) je schopen na pokyn lékaře řídícího záchrannou akci realizovat rozšířené kompetence RZP. Při dodržení všech etických požadavků dokáže nemocného, případně jeho zákonného zástupce, kvalifikovaně informovat o prováděném výkonu. Při své odborné činnosti je schopen samostatného kvalifikovaného rozhodování a je schopen svá rozhodnutí obhájit a nést za ně odpovědnost.
Absolvent tohoto studijního oboru získá odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání "Zdravotnický záchranář" a oprávnění k výkonu samostatné i týmové odborné činnosti v rámci specifické ošetřovatelské péče na úseku: neodkladné, anesteziologicko-resuscitační péče, akutního příjmu, v síti zařízení a pracovišť zdravotnické záchranné službyPřijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:viz Termíny přijímacích zkoušek
Obsah přijímací zkoušky:
  • Forma zkoušky: písemný znalostní test s volbou odpovědí, kdy pouze jedna odpověď bude správná. Každá otázka bude mít pouze jednu správnou odpověď, za níž se bude považovat ta nejvíce správná a nejvíce vystihující odpověď na danou otázku.
  • Obsah písemného testu: biologie, fyzika v rozsahu středoškolského učiva.
  • Každý písemný test bude mít z jednotlivého oboru 30 otázek. Za každou správnou odpověď bude přidělen 1 bod.
  • Kritéria pro vyhodnocení písemné části příjímací zkoušky: uchazeč/ka může získat body v rozpětí 0 – 60 bodů.
  • Talentová zkouška z tělesné výchovy (běh, plavání, shyby).
  • Pořadí uchazečů u přijímacího řízení bude stanoveno součtem získaných bodů z jednotlivých částí přijímací zkoušky.

Pořadí uchazečů bude stanoveno podle pořadí získaných bodů. U některých oborů budou stanoveny minimální potřebné bodové hranice z jednotlivých předmětů tak, jak stanoví komise pro přijímací řízení. Vyhoví-li požadavkům přijímacího řízení více uchazečů než je maximální kapacita oboru, rozhodne o přijetí pořadí nejlépe umístěných uchazečů. V rámci odvolání proti rozhodnutí může děkan přihlédnout i k dalším aktivitám uchazeče související se zájmem o studium daného studijního programu/oboru.
Kritéria přijímací zkoušky: viz Požadavky k přijetí na LF OU
Prominutí přijímací zkoušky:ne
Doporučená literatura: seznam literatury
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:viz Termíny přijímacích zkoušek
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení: přehled okruhů pro přijímací řízení
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub