OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Systematická biologie a ekologie
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Přírodovědecká fakulta
Katedra:Katedra biologie a ekologie
Anotace oboru:
Profil absolventa:Absolvováním studijního oboru biologie posluchač získá teoretické vědomosti z jednotlivých biologických vědních disciplin. Absolventi budou schopni výsledky odborné činnosti správně interpretovat, vyhledávat, navrhovat i realizovat potřebná řešení a opatření. Laboratorní cvičení umožňují seznámení s praktickou aplikací teoretických poznatků. Součástí studia je také několik povinně volitelných kurzů terénních cvičení zaměřených na praktické poznávání rostlin a živočichů ve volné přírodě.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:písemná zkouška v rozsahu bakalářského studia příslušného oboru a ústní zkouška
Obsah přijímací zkoušky: Přijímací zkouška se skládá z písemného testu a následně také z krátkého ústního pohovoru. Písemný test by měl prověřit odbornou připravenost studentů na magisterské studium a je považován za stěžejní část přijímacího řízení. Následný ústní pohovor slouží přijímací komisi především k získání informací o vědeckém zaměření studenta, jeho připravenosti studovat odborný biologický směr. Student při něm může být bonifikován za prokazatelné vědecky zaměřené aktivity v průběhu bakalářského studia (např. účast na konferencích, publikace odborných článků, aktivní účast na řešení grantových či jiných vědeckých projektů, apod.).
Kritéria přijímací zkoušky: informace o kritériích zkoušky
Prominutí přijímací zkoušky:PZ bude prominuta uchazeči, který byl hodnocen v dílčích částech SZZ včetně obhajoby bakalářské práce „výborně“, a to v bakalářském studijním oboru Systematická biologie a ekologie nebo v oboru příbuzného zaměření.
Doporučená literatura:
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:termíny přijímacího řízení
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení: přehled okruhů pro přijímací řízení
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Kontaktní osoba: doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida.mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub