OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Biologie (dvouoborové)
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Přírodovědecká fakulta
Katedra:Katedra biologie a ekologie
Anotace oboru:
Profil absolventa:Klíčové výsledky učení
Absolvováním Bc. studijního oboru absolvent získá odborné teoretické vědomosti ze systému, anatomie, morfologie a fylogeneze organismů, z obecné biologie, mikrobiologie a ochrany přírody. Osvojí si praktické dovednosti a návyky nezbytné pro práci v laboratoři i v terénu. Dokáže využívat základních biologických metod vědeckovýzkumné práce při řešení zadaných úkolů a následně výsledky odborné činnosti veřejně prezentovat. Umí využívat informačních a komunikačních technologií při získávání a zpracovávání biologických dat. Je jazykově dobře připraven v rámci biologického oboru.
Základní uplatnění
Po absolvování studijního oboru bude jeho absolvent způsobilý :
1) Pokračovat v NMgr. studiu učitelství biologie pro ZŠ a SŠ tím, že získá základní vzdělání v oblasti pedagogicko psychologických disciplin.
2) Pokračovat v NMgr. odborně zaměřeném studiu biologie.
3) Uplatnit se  v pedagogické praxi, zejména v přírodovědných odděleních státních institucí nebo mimoškolních vzdělávacích zařízeních přírodovědného charakteru.


Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:Bez PZ. V případě počtu uchazečů přesahujících kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči konat PZ z oboru.
Obsah přijímací zkoušky:
Kritéria přijímací zkoušky: informace o kritériích zkoušky
Prominutí přijímací zkoušky:PZ bude prominuta uchazeči, který:
  1. Předloží doklad o umístění na 1., 2. nebo 3. místě v minimálně krajském kole biologické olympiády nebo středoškolské odborné činnosti v kategorii Biologie, po němž uplynuly do doby podání přihlášky ke studiu maximálně 3 roky. Za účelem prominutí PZ nebudou akceptovány výsledky např. z pěstitelských, chovatelských nebo zdravotnických olympiád či podobných soutěž,
    nebo
  2. je absolventem gymnázia (oboru „Gymnázium“), a průměr jeho známek z předmětů Biologie a Biologický seminář (absolvoval-li ho uchazeč, popř. místo něho velmi podobně nazvaného předmětu s totožným obsahem) na vysvědčeních dosahuje maximálně 1,0. Do toho průměru se bude započítávat pololetní a výroční vysvědčení za poslední 4 roky studia, konče pololetním vysvědčením v absolventském ročníku. V obou případech musí uchazeč doložit úředně nebo svojí střední školou doložené potvrzení o splnění daných podmínek, a to nejpozději k poslednímu dni, kdy je možno podávat přihlášky ke studiu.
Uchazeč musí o prominutí zkoušky požádat nejpozději do 31. března 2018, a k žádosti musí přiložit úředně nebo střední školou potvrzené kopie diplomu nebo všech vysvědčení z gymnázia (případně originál výpisu všech předmětů a známek z jednotlivých vysvědčení - správnost údajů potvrdí střední škola).
Doporučená literatura:
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:termíny přijímacího řízení
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení: přehled okruhů pro přijímací řízení
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Kontaktní osoba: Mgr. Milan Koch, Ph.D.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida.mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub