OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Chemie (dvouoborové)
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Přírodovědecká fakulta
Katedra:Katedra chemie
Anotace oboru:Chemie, dnes již tradiční přírodovědní obor, umožňuje pochopit, poznat a následně tím i předvídat chování látek v kontextu celého okolního světa, nejen v prostředí chemických laboratoří. Chemie je úzce propojena s ostatními přírodovědnými obory (fyzika, biologie, matematika) v jejichž bezprostředním sepětí se synergeticky zvyšuje možnost exaktního a komplexního pohledu na děje v celé neživé i živé přírodě.

Bakalářský studijní obor Chemie (dvouoborové) je zaměřen na výchovu absolventů, kteří se budou orientovat mezi všemi fundamentálními chemickými disciplinami a to jak v teoretické, tak praktické a dovednostní úrovni. Absolventi tohoto bakalářského oboru, na základě vlastních preferencí a vyhraněných zájmů, pak budou schopni dále rozvíjet svoji specializaci studiem některého z chemických či příbuzných oborů navazujících magisterských stupňů (včetně studia učitelství). Vlastní náplň studijního oboru (zcela kompatibilní s nabídkou obdobného bakalářského oboru na jiných univerzitách) přitom skýtá možnost pokračovat studiem navazujícího magisterského stupně na jiných univerzitách.

Ve standardní tříleté době projde student přednáškovými kurzy všech základních chemických disciplin, doprovázených semináři a příslušnými laboratorními cvičeními osvojí si poměrně široké znalosti v těchto oborech.

Úspěšné ukončení bakalářského studijního oboru Chemie (dvouoborové) je podmíněno vypracováním a obhajobou bakalářské práce (z chemie nebo druhého zvoleného oboru) a prokázáním odborných znalostí a schopností při závěrečných státních bakalářských zkouškách. Tyto získané způsobilosti také usnadní přechod absolventů na navazující dvouleté magisterské obory.
Profil absolventa:

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:
Obsah přijímací zkoušky: PZ z oboru
Kritéria přijímací zkoušky: informace o kritériích zkoušky
Prominutí přijímací zkoušky:PZ bude prominuta uchazeči, který je:
  • absolventem gymnázia (oboru „Gymnázium“), a jeho průměr známek z předmětu chemie na vysvědčeních bude max. 1,5. Průměr se počítá z pololetního i závěrečného vysvědčení za poslední čtyři roky studia, konče pololetním vysvědčením v absolventském ročníku. Uchazeč musí o prominutí zkoušky požádat nejpozději do 28. února 2017, a k žádosti musí přiložit úředně nebo střední školou potvrzené kopie diplomu nebo všech vysvědčení z gymnázia (případně originál výpisu všech předmětů a známek z jednotlivých vysvědčení - správnost údajů potvrdí střední škola).
    nebo
  • absolventem střední průmyslové školy chemické (oboru s chemickým zaměřením), a jeho průměr známek na každém vysvědčení nebude vyšší než 2,0. Posledním započítávaným vysvědčením je pololetí závěrečného ročníku. Uchazeč musí o prominutí zkoušky požádat nejpozději do 28. února 2017, a k žádosti musí přiložit úředně nebo střední školou potvrzené kopie diplomu nebo všech vysvědčení ze střední školy (případně originál výpisu všech předmětů a známek z jednotlivých vysvědčení - správnost údajů potvrdí střední škola).
Doporučená literatura:
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:termíny přijímacího řízení
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení: přehled okruhů pro přijímací řízení
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Pedagogický poradce

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida.mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub