OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

Okruhy pro přijímací řízení

zpět

Název oboru: Chemie (dvouoborové)

 • Chemické názvosloví
  Základní názvosloví organických a anorganických sloučenin

 • Atom
  Základní vlastnosti atomu - atomové jádro, elektronový obal, pravidla pro zaplňování el. orbitalů.

 • Chemická vazba
  Typy vazeb – nepolární, polární, iontová, vazba jednoduchá a násobná.
  Slabé vazebné interakce – vodíková vazba a Van der Waalsovy síly.

 • Chemické reakce
  Chemické reakce a chemické rovnice, úprava chemických rovnic. Základy termochemie, chemické kinetiky a chemických rovnováh.

 • Kyseliny a zásady
  Teorie kyselin a zásad. Autoprotolýza vody, pH, indikátory. Síla kyselin a zásad. Hydrolýza soli.

 • Základy anorganické chemie
  Vodík, kyslík, peroxid vodíku
  Chemie s-prvků: kovy alkalických zemin, alkalické kovy.
  Chemie p-prvků. Chemie d-prvků. Základní poznatky f-prvků.

 • Základy organické chemie
  Typy vzorců. Klasifikace sloučenin.
  Uhlovodíky. Deriváty uhlovodíků - halogenderiváty, základní dusíkaté deriváty (amino a nitrosloučeniny) a kyslíkaté deriváty (alkoholy, fenoly, ethery, aldehydy, ketony, karboxylové kyseliny a jejich deriváty). Základní heterocyklické sloučeniny.

 • Základy biochemie
  Vitamíny, hormony, lipidy, sacharidy, bílkoviny, enzymy, nukleové kyseliny.
  Základy látkových metabolismů (fotosyntéza, metabolismus sacharidů, bílkovin a lipidů).

Všechny okruhy vycházejí z úrovně znalostí získaných při studiu na střední škole (gymnázium).

Přijímací zkouška se koná písemně formou testu. Na každou otázku jsou uvedeny čtyři odpovědi, z nichž je vždy pouze jedna správná.
mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub