OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Český jazyk a literatura
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra české literatury a literární vědy
Anotace oboru:Základ jednooborového navazujícího magisterského studijního oboru Český jazyk a literatura tvoří povinné lingvistické, literárněteoretické a literárněhistorické předměty, s nimiž jsou propojeny povinně volitelné předměty. Ty studentům nabízejí možnost profilace a specializace jejich odborného zájmu a zaměření, jehož vyústěním je zpracování diplomové práce. Struktura povinně volitelných předmětů zároveň vychází vstříc studentům, kteří se chtějí uplatnit v žurnalistických profesích (praktika mluvené a psané publicistiky). Studijní obor slučuje disciplíny teoretické a aplikované filologie a zaměřuje se na rozšíření a prohloubení teoretických znalostí získaných v průběhu bakalářského studia.

V jazykovědné oblasti náplň studia tvoří především dějiny jazykovědy, vývoj myšlení o jazyce a přehled české gramatografie, včetně dějin spisovné češtiny, mluvnictví a jazykové kultury. Pozornost je věnována rovněž filozofii jazyka, základům automatického zpracování textu a jazyka a empirickému výzkumu v jazykovědě.
V literárněvědné oblasti se obor zaměřuje na vývoj nejstarších etap českého písemnictví, regionální literaturu a vybrané kapitoly literatury světové, na teoretické bázi se studium zaměřuje na aktuální trendy literární vědy a žánrové aspekty literární komunikace.
Studenti získávají hluboké znalosti a dovednosti prostřednictvím práce s texty a především při samostatné badatelské práci, jejímž završením je napsání magisterské diplomové práce a její obhajoba. Důraz je kladen na interdisciplinární vztahy mezi předměty a obecnělingvistický, literárněvědný a kulturní kontext.
Profil absolventa:Po absolvování dvouletého navazujícího magisterského studia oboru Český jazyk a literatura student získá komplexní přehled o vývoji českého jazyka, dějinách české a světové lingvistiky a základních problémech filozofie jazyka. Dokáže náležitě interpretovat dějiny české literatury v kontextu literárních směrů a žánrů a získá všeobecný kulturně-společenský přehled. Odborná úroveň a šíře i hloubka studia predisponuje nadané absolventy k pokračování v dalším studiu, zejména v doktorských programech.
Absolventi odcházející do praxe najdou uplatnění především v redakcích novin a časopisů, v nakladatelstvích (jako redaktoři, publicisté, jazykoví poradci, korektoři nebo editoři), v institucích kulturně-společenského charakteru (archivy, muzea, knihovny apod.), ve vědeckovýzkumných institucích a ústavech, v informačních agenturách, v institucích státní správy. Cílem studia je připravit absolventa tak, aby disponoval následujícími znalostmi, dovednostmi a způsobilostmi.


Znalosti
Absolvent prokazuje jazykovědné znalosti, které zahrnují vývoj jazykovědy, myšlení o jazyce a filozofii jazyka, znalost soudobých lingvistických směrů a metodologie zpracování textů a empirického jazykovědného výzkumu. V části literárněvědné prokazuje hluboké znalosti dějin české literatury, včetně jejích starších období, dále znalosti literatury regionální, rovněž prokazuje znalosti o aktuálních směrech literárněteoretického bádání, teorii žánrů a literárněvědné metodologii.

Dovednosti a způsobilosti
Absolvent tohoto studia dosahuje plného filologického vzdělání v oboru český jazyk a literatura, které zahrnuje oblast jazykovědnou a literárněvědnou. Umí samostatně formulovat a tvůrčím způsobem řešit jazykovědný a literárněvědný problém, je schopen srozumitelně a přesvědčivě sdělovat odborné názory, vystupovat na veřejnosti a vést dialog na odborné téma. Dokáže přitom pracovat s odbornou literaturou a aplikovat teoretické jazykovědné poznatky na analýzu staročeského i novočeského textu. Je schopen interpretovat text a popsat jeho vlastnosti, rozumí kompozici a realizaci řečových komunikátů.
Absolvent je schopen syntetizovat myšlenky a na základě poznatků získaných komparací a interpretací aplikovat své literárněteoretické poznatky v odvětvích literatury domácí, světové a regionální a v oblasti teorie žánrů. Umí realizovat základní lingvistický a literárněvědný výzkum.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:kombinovaná: písemná/ústní
Přijímací zkouška se skládá z písemné části (český jazyk) a ústní části (česká literatura).
Obsah přijímací zkoušky: Jazyková část má formu písemného testu. Test prověřuje znalost témat, která byla součástí bakalářského studia, zejména normativní mluvnice, včetně lingvistické terminologie, a odpovídající vědomosti a orientaci v jazykovědné bohemistice (např. časopisy, instituce, příručky, slovníky apod.).
Literární část má podobu ústního pohovoru. Uchazeč předloží seznam pročtené a prostudované krásné a odborné literatury, na jehož základě se vede volná rozprava. Uchazeč musí prokázat znalosti základní literárněvědné terminologie, obeznámenost se základními příručkami literární historie a teorie, se slovníky a literárními dějinami, s literárními časopisy.
Kritéria přijímací zkoušky: Výsledek přijímací zkoušky bude bodově ohodnocen zkušební komisí, pro úspěšné vykonání zkoušky je nutné dosáhnout alespoň 40 bodů.
Uchazeč může získat celkem 100 bodů, z toho maximálně 50 bodů z části písemné a maximálně 50 bodů z části ústní.
Prominutí přijímací zkoušky:žádné
Doporučená literatura: seznam literatury
Vzorový test: vzor testu k přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury
Termíny přijímacích zkoušek:v týdnu od 28. května do 1. června 2018, přesný termín bude sdělen v pozvánce, kterou uchazeči obdrží koncem měsíce dubna
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida
(email: , telefon: 597 09 1234).mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub