OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Ochrana veřejného zdraví
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Lékařská fakulta
Katedra:
Anotace oboru:
Profil absolventa:Absolvent má široké a hluboké znalosti ze základních předmětů, vytváří předpoklady pro dobré pochopení a osvojení si základních znalostí z klinických oborů v rozsahu nezbytném pro pochopení působení fyzikálních, chemických a biologických faktorů životního a pracovního prostředí a vlivu životních a pracovních podmínek na zdraví obyvatelstva a pracovních kolektivů a zná principy výzkumu ve veřejném zdravotnictví.
Absolvent je schopen na základě získaných vědomostí z oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví (především problematika prevence onemocnění a ochrana a podpora zdraví prostřednictvím péče o životní a pracovní prostředí) zhodnotit aktuální stav a potřeby subjektů, odpovídajícím způsobem reagovat a navrhnout řešení.
Absolvent je způsobilý vykonávat státní zdravotní dozor ve všech oborech hygieny a epidemiologie na krajských hygienických stanicích, na specializovaných pracovištích v oblasti fyziologie práce, toxikologie, psychologie práce ve  stávajících odborech hygieny práce a pracovního lékařství krajských hygienických stanic a v plánovaných regionálních centrech pracovního lékařství, Je způsobilý vykonávat státní dozor v ochraně životního prostředí, ve státní správě v oblasti ochrany životních a pracovních podmínek, v podnikových útvarech ochrany a bezpečnosti práce a životního prostředí, v projekčních firmách a soukromých organizacích jako konzultanti v oblasti ochrany životních a pracovních podmínek, v odborných firmách poskytujících konzultační a poradenskou činnost v oblasti vědecké organizace a řízení práce a ochrany pracovních a životních podmínek.


Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:viz Termíny přijímacích zkoušek
Obsah přijímací zkoušky:
  • Forma zkoušky: písemný znalostní test s volbou odpovědí, kdy pouze jedna odpověď bude správná. Každá otázka bude mít pouze jednu správnou odpověď, za níž se bude považovat ta nejvíce správná a nejvíce vystihující odpověď na danou otázku.
  • Obsah písemného testu: biologie, chemie v rozsahu středoškolského učiva.
  • Každý písemný test bude mít z jednotlivého oboru 30 otázek. Za každou správnou odpověď bude přidělen 1 bod.
  • Kritéria pro vyhodnocení písemné části příjímací zkoušky: uchazeč/ka může získat body v rozpětí 0 – 60 bodů.
  • Pořadí uchazečů u přijímacího řízení bude stanoveno součtem získaných bodů.

Pořadí uchazečů bude stanoveno podle pořadí získaných bodů. U některých oborů budou stanoveny minimální potřebné bodové hranice z jednotlivých předmětů tak, jak stanoví komise pro přijímací řízení. Vyhoví-li požadavkům přijímacího řízení více uchazečů než je maximální kapacita oboru, rozhodne o přijetí pořadí nejlépe umístěných uchazečů. V rámci odvolání proti rozhodnutí může děkan přihlédnout i k dalším aktivitám uchazeče související se zájmem o studium daného studijního programu/oboru.
Kritéria přijímací zkoušky: viz Požadavky k přijetí na LF OU
Prominutí přijímací zkoušky:ne
Doporučená literatura: seznam literatury
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:viz Termíny přijímacích zkoušek
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení: přehled okruhů pro přijímací řízení
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub