OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Polský jazyk
Typ studia:doktorské
Forma studia:kombinované
Titul:Ph.D.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:6 let
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra slavistiky - Oddělení polonistiky
Anotace oboru:Cílem doktorského studia je umožnit nadaným studentům navazujícího magisterského studijního programu Filologie v oboru Polský jazyk (nebo oboru příbuzného) dále prohloubit své vzdělání a připravit z nich vysoce kvalifikované odborníky v oboru Polský jazyk, kteří budou schopni samostatně řešit výzkumné problémy a uplatní se jako vědečtí pracovníci v domácích a zahraničních institucí, především v rámci EU, a to zejména na jazykových katedrách, ve výzkumných ústavech, vědeckých knihovnách, archivech, nakladatelstvích, odborných institucích a organizacích, popř. na středních školách.
Studijní obor se zaměřuje na polonistiku, a to jak na současný polský jazyk, tak na jeho vývojové aspekty. Studium klade důraz na:

1. Jazykovou a komunikační situaci na českém Těšínsku z pohledu synchronního a diachronního:
popis nářečí, regionálně zabarvené polštiny, jazyka elektronické komunikace, jazyka regionálních tvůrců, jazyka písemných dokumentů; výzkum jazykového a národního vědomí, jazykové interference, řečového chování a mechanismu střídání kódů, bilingvismu a diglosie;

2. Naivní a vědecký obraz světa z hlediska lingvistického:
žánrová analýza textů z různých stylových oblastí (literárních děl, lidové slovesnosti, učebnic dějepisu, textů běžně mluvených aj.); kognitivní modely a mluvnické kategorie, motivovanost slovní zásoby spojené s novými technologiemi, antropocentrismus a antropomorfismus ve frazeologii a ostatních slovních spojeních, v běžné a speciální terminologii; denotáty a konotáty, metaforičnost jazyka aj.;

3. Polštinu a češtinu ve vzájemném srovnání (teorie a praxe):
komparační studie týkající se jednotlivých jazykových plánů.
Profil absolventa:Absolvent doktorského studijního programu Filologie, oboru Polský jazyk ovládá základní metody vědecké práce v dané disciplíně, je obeznámen s nejnovějšími poznatky v oboru Polský jazyk. Jeho výstupní znalosti prokazují, že u něj došlo k prohloubení, doplnění a dalšímu rozvoji teoretického poznání, vědecko-analytického myšlení, vědomostí získaných v předcházejícím (navazujícím magisterském) studiu.

Absolvent je schopen samostatně interpretovat fakta, vědomosti a dovednosti v oblasti teorie a metodologie získané studiem daného oboru a aplikovat je ve své vědecké práci. Je schopen samostatně řešit stanovené vědecko-výzkumné úkoly a umí i vzhledem ke své jazykové vybavenosti prezentovat výsledky svého výzkumu jednak v podobě vystoupení na domácích a zahraničních vědeckých konferencích, jednak v podobě publikačních výstupů v domácích a zahraničních odborných časopisech.

Absolvent se orientuje v základních otázkách filozofie s přihlédnutím ke specifice oboru, který je předmětem studia.

Znalost dalších cizích jazyků (ne- a slovanského) mu umožňuje sledovat odbornou literaturu publikovanou v cizojazyčném prostředí.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:ústní
Obsah přijímací zkoušky: Přijímací zkouška bude realizována formou odborného pohovoru. U pohovoru může být prověřena též znalost cizího jazyka.
Kritéria přijímací zkoušky: Hodnocení přijímacích zkoušek je založeno na bodovém principu. Maximální ohodnocení, které může uchazeč získat, je 100 bodů. Minimum pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 50 bodů.
Prominutí přijímací zkoušky:Přijímací zkoušku musí vykonat všichni uchazeči.
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:10. až 14. září 2018
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení: přehled okruhů pro přijímací řízení
Organizace přijímacího řízení:
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida
(email: , telefon: 597 09 1234).mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub