OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Politická a kulturní geografie
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Přírodovědecká fakulta
Katedra:Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Anotace oboru:
Profil absolventa:Úspěšným absolvováním vzdělávání v navazujícím magisterském studijním oboru Politická a kulturní geografie prohloubí své znalosti o politických, společenských a kulturních strukturách světa ve vztahu k jejich prostorovému rozmístění a zejména k jejich nerovnoměrnému vývoji v jednotlivých regionech světa. Dále absolvent bude velmi dobře rozumět teoriím a teoretickým konceptům politické geografie a mezinárodních vztahů a to jak z pohledu jejich historického vývoje, tak z ohledem na nejnovější stav poznání v oboru, bude je schopen kriticky hodnotit a prakticky aplikovat při řešení konkrétního odborného problému. Dále rozšíří svůj přehled o problematiku rozvojových studií a migračních studií a bude se orientovat v jejich odborné terminologii a teoretických přístupech k řešením problémů nerovnoměrného rozvoje a důsledků migrace obyvatel. Absolvent také získá znalosti z mezinárodního práva v rozsahu potřebném pro politickou geografii. Bude se orientovat v základních metodologických postupech získávání a interpretace dat ve společenských vědách a to jak kvantitativních, tak kvalitativních. Bude schopen na základě těchto znalostí připravit vlastní výzkumný projekt a ten vlastními silami, či ve spolupráci v týmu tvůrčím způsobem řešit a získávat nové poznatky. Absolvent si bude vědom omezení a problematických aspektů využití poznatků z oblasti politické a kulturní geografie a mezinárodních vztahů a zejména jejího úzkého propojení na praktickou (geo)politiku a bude schopen kriticky tyto aspekty reflektovat ve vztahu k jejich společenským důsledkům.
Absolvent si studiem dále prohloubí své jazykové kompetence v angličtině a dalších dvou světových jazycích podle vlastního výběru a bude schopen svou samostatnou práci prezentovat v těchto jazycích a to i před odbornou veřejností.
Absolvent bude v průběhu studia dále rozvíjet své obecné počítačové, prezentační a komunikační dovednosti, které získal již bakalářským studiem, zejména jejich praktickým využíváním v průběhu navazujícího magisterského studia.
Základní uplatnění:
Absolvent nalezne uplatnění ve vědě a výzkumu (vysoké školy, akademie věd), jako samostatný politický analytik ve strukturách státní správy (ministerstvo zahraničí, obrany, vnitra) či v neziskových organizacích (think tanky, humanitární organizace) a mezinárodních strukturách (OSN, OECD, EU), v masmédiích (v zahraničních sekcích) a agenturách pro výzkum veřejného mínění.


Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:písemný test a ústní pohovor
Obsah přijímací zkoušky: Písemný test v rozsahu znalostí bakalářské zkoušky příslušného oboru. Ústní pohovor před přijímací komisí daného oboru. Hodnotí se: dosavadní průběh a výsledky bakalářského studia (student je povinen doložit výpisem z indexu v den konání ústní části přijímací zkoušky), krátká prezentace představy o dalším konkrétním zaměření studenta (např. téma diplomové práce, specializace), „motivace ke studiu“ a znalost základní literatury oboru (student si k přijímací zkoušce přinese seznam prostudované literatury k oboru). Dále se hodnotí absolvování studia v zahraničí, účast na studentských konferencích a účast a umístění ve SVOČ, jazykové znalosti (státní zkouška, popřípadě srovnatelná zkouška zahraniční) - vše nutno doložit písemným dokladem v den konání písemné části přijímací zkoušky).
Kritéria přijímací zkoušky: písemná část - maximálně 50 bodů,
ústní část - maximálně 50 bodů
Prominutí přijímací zkoušky:Přijímací zkouška bude prominuta uchazeči, který ukončil do data konání přijímací zkoušky bakalářské studium ve studijních oborech Politická a kulturní geografie, Sociální geografie a regionální rozvoj, Geografie a regionální rozvoj nebo který ukončil bakalářské dvouoborové studium v kombinaci s geografií, a to se studijním průměrem do 1,30 včetně (do průměru se nezahrnují výsledky státní zkoušky).
Doporučená literatura:


Doporučená literatura vychází z okruhů pro bakalářkou státní zkoušku v oboru Politická a kulturní geografie.

Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:termíny přijímacího řízení
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení: přehled okruhů pro přijímací řízení
Organizace přijímacího řízení:


Písemná i ústní část se konají v jeden den.

Další informace:RNDr. Tomáš Hoch, Ph.D.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida.mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub