OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Fyzická geografie a geoekologie
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Přírodovědecká fakulta
Katedra:Katedra fyzické geografie a geoekologie
Anotace oboru:Obor navazuje na bakalářské studium Fyzické geografie a geoekologie. Rozvíjí teoretickou základnu o syntetické vědní disciplíny (např. geoekologie, kvartér atd.) a klade důraz na prohlubování metodického aparátu v rámci geografických informačních systémů (GIS), dálkového průzkumu Země (DPZ), environmentálního modelování a základních geofyzikálních a laboratorních technik. Obor přináší ucelený přehled teoretických i praktických vědomostí, které mají absolventovi umožnit samostatné nebo týmové řešení fyzickogeografických problémů. Jedním z aspektů oboru je rovněž orientace na environmentální problematiku a otázky přírodních hazardů a rizik. Prohloubením teoretických a metodických znalostí se studijní obor orientuje na formování odborníků nejen pro praxi, ale i pro vědeckovýzkumnou oblast.
Profil absolventa:Absolvent získá schopnost detailní analýzy dílčích složek fyzickogeografické sféry Země obohacené o syntetické chápání krajinného systému. Absolvent je schopen vědecky pracovat a prostřednictvím nabytých vědomostí, návyků a dovedností řešit úkoly praxe. Na rozšířený teoretický základ navazuje řada aplikovaných disciplín (například užitá a dynamická geomorfologie, užitá geoekologie, půdní fond a jeho ochrana, atd.). Absolvent bude znát environmentální problematiku, kde je schopen aplikovat fyzickogeografické přístupy. Schopnost řešení fyzickogeografických problémů nabývá absolvent také rozšířením znalostí geografických informačních systémů (GIS) a dálkového průzkumu Země (DPZ). Prostřednictvím samostatně řešených projektů získá absolvent zkušenosti k budoucímu řešení teoretických a aplikovaných úkolů. Absolvent může využít možnosti dalšího studia v doktorském programu Environmentální geografie na Ostravské univerzitě.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:PZ ve formě písemného testu.
Obsah přijímací zkoušky: Fyzická geografie a geoekologie v rozsahu
bakalářského studia.
Kritéria přijímací zkoušky: Počet dosažených bodů v testu (maximum 100
bodů).
Prominutí přijímací zkoušky:NE
Doporučená literatura:
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:termíny přijímacího řízení
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení: přehled okruhů pro přijímací řízení
Organizace přijímacího řízení: Povinná účast uchazeče na písemném testu
v Ostravě, na ul. Chittussiho 10. K testu nejsou povoleny žádné
pomůcky.
Další informace:

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida.mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub