OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Ochrana a tvorba krajiny
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Přírodovědecká fakulta
Katedra:Katedra fyzické geografie a geoekologie
Anotace oboru:Magisterské dvouleté studium navazuje na bakalářský stupeň a významně prohlubuje teoretické a aplikační znalosti a dovednosti absolventa. Obor je koncipován jako fúze fyzickogeografických a biologických přístupů k poznání fungování krajinného systému s akcentem na managementová opatření, která jsou moderním trendem v teoretickém i aplikovaném výzkumu krajiny. Hlavním cílem je seznámit posluchače s komplexním přístupem ve výzkumu a managementu krajiny (geoekologie a užitá geoekologie, územní plánování, atd.). Student získává nové kompetence v oblasti distančního výzkumu krajiny (dálkový průzkum Země), modelování krajinných procesů (environmentální modelování) a pokročilých nástrojů geoinformačních technologií. Obor poskytuje prohloubení základních znalostí v dílčích analyticko-syntetických fyzickogeografických a ekologických disciplínách (ekologie 2, užitá a antropogenní hydrologie, antropogenní geomorfologie, indikace a monitorování látek, ekologie lesa, přírodní hazardy a rizika, apod.), které posunou zásadním způsobem teoretickou základnu znalostního aparátu studenta, a to směrem ke schopnosti samostatného řešení obtížných úloh v oblasti přírodě blízkých i antropogenně transformovaných krajinných systémů. Prostřednictvím povinně volitelných předmětů student může vybírat specializační kurzy v intencích řešené diplomové práce (environmentální modelování 2, hydrobiologie, geoekologický výzkum a mapování, vybrané kapitoly z managementu a ochrany krajiny, zoogeografie, vývoj krajiny v kvartéru, atd.). V každém kurzu je student veden k orientaci v moderních trendech disciplíny, studiu moderní domácí a světové literatury.
Profil absolventa:Absolvent navazujícího magisterského studia oboru Ochrana a tvorba krajiny získá ucelené teoretické vzdělání v rámci dílčích složek krajiny a je schopen je využít při řešení různých typů krajinoekologických problémů při plánování a managementu krajiny. Student je v jednotlivých kurzech veden směrem kritického přírodovědeckého poznávání složitých interakcí mezi antropogenní činností a dílčími složkami krajiny a krajinnými systémy. Kromě teoretických znalostí ovládá absolvent celou řadu fyzickogeografických a biologických metod výzkumu, a to včetně schopnosti modelovat a prognózovat dílčí krajinotvorné procesy. Absolvent má přehled o legislativním zázemí ČR v oblasti ochrany a tvorby krajiny, zná principy územního plánování a je schopen analyticko-syntetického přístupu ve výzkumu krajiny a dílčích složek a jejich vzájemných vazeb. Je velmi dobře vybaven v oblasti geoinformačních a distančních metod výzkumu a je schopen provádět terénní výzkum a vyhodnocovat získaná data za využití matematicko-statistického aparátu. Absolvent je schopen krizového přístupu při řešení různých typů negativních procesů v krajině a je schopen navrhovat vhodná opatření. Je orientován na kritický přístup a hledání alternativních a inovativních řešení. Absolvent může využít možnosti dalšího studia v doktorském programu Environmentální geografie. S ohledem na kvalifikaci se může absolvent uplatnit ve vystudovaných činnostech v plném rozsahu, a to v institucích zabývajících se ochranou krajiny (MŽP ČR, ČIŽP, AOPK ČR, evropské instituce a další mezinárodní organizace působící v oblasti ochrany přírody a krajiny), dále pak v odborných ústavech a pracovištích (např. ČHMÚ, VÚV, VÚLHM, VÚKOZ, atd.), v orgánech státní správy a samosprávy (referáty životního prostředí atd.), v útvarech ŽP průmyslových podniků a rekultivačních a revitalizačních organizací, v soukromých firmách a některých dalších organizacích zaměřených na poznání a využití krajiny, na pracovištích VŠ a ve výzkumných a vědeckých ústavech.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:písemná zkouška v rozsahu znalostí k bakalářské SZZ daného oboru
Obsah přijímací zkoušky:
Kritéria přijímací zkoušky: informace o kritériích zkoušky
Prominutí přijímací zkoušky:
Doporučená literatura:
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:termíny přijímacího řízení
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení: přehled okruhů pro přijímací řízení
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:RNDr. Veronika Kapustová, Ph.D.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida.mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub