Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Ochrana a tvorba krajiny
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Přírodovědecká fakulta
Katedra:Katedra fyzické geografie a geoekologie
Anotace:Magisterské dvouleté studium navazuje na bakalářský stupeň a významně prohlubuje teoretické a aplikační znalosti a dovednosti absolventa. Obor je koncipován jako fúze fyzickogeografických a biologických přístupů k poznání fungování krajinného systému s akcentem na managementová opatření, která jsou moderním trendem v teoretickém i aplikovaném výzkumu krajiny. Hlavním cílem je seznámit posluchače s komplexním přístupem ve výzkumu a managementu krajiny (geoekologie a užitá geoekologie, územní plánování, atd.). Student získává nové kompetence v oblasti distančního výzkumu krajiny (dálkový průzkum Země), modelování krajinných procesů (environmentální modelování) a pokročilých nástrojů geoinformačních technologií. Obor poskytuje prohloubení základních znalostí v dílčích analyticko-syntetických fyzickogeografických a ekologických disciplínách (ekologie 2, užitá a antropogenní hydrologie, antropogenní geomorfologie, indikace a monitorování látek, ekologie lesa, přírodní hazardy a rizika, apod.), které posunou zásadním způsobem teoretickou základnu znalostního aparátu studenta, a to směrem ke schopnosti samostatného řešení obtížných úloh v oblasti přírodě blízkých i antropogenně transformovaných krajinných systémů. Prostřednictvím povinně volitelných předmětů student může vybírat specializační kurzy v intencích řešené diplomové práce (environmentální modelování 2, hydrobiologie, geoekologický výzkum a mapování, vybrané kapitoly z managementu a ochrany krajiny, zoogeografie, vývoj krajiny v kvartéru, atd.). V každém kurzu je student veden k orientaci v moderních trendech disciplíny, studiu moderní domácí a světové literatury.
Profil absolventa:

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:forma přijímací zkoušky je uvedena u požadavků k přijetí ke studiu
Obsah přijímací zkoušky: obsah přijímací zkoušky je uveden u požadavků k přijetí ke studiu
Kritéria přijímací zkoušky: informace o kritériích zkoušky
Prominutí přijímací zkoušky:pokud je možnost prominutí, je uvedena u požadavků k přijetí ke studiu
Doporučená literatura: viz okruhy pro přijímací řízení
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:termíny přijímacího řízení
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení: přehled okruhů pro přijímací řízení
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:RNDr. Veronika Kapustová, Ph.D.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.