OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

Okruhy pro přijímací řízení

zpět

Název oboru: Ochrana a tvorba krajiny

Fyzická geografie

 1. Atmosféra
  • atmosféra jako složka klimatického systému
  • teplo v atmosféře
  • cirkulace v atmosféře
  • počasí a podnebí
 2. Hydrosféra
  • oběh vody
  • voda v oceánech
  • voda na pevnině
 3. Kryosféra
  • sníh
  • ledovec
  • dlouhodobě zmrzlá půda a podzemní led
 4. Litosféra
  • základní poznatky o litosféře
  • planetární členění zemské kůry
  • členění zemské kůry na malém území
  • povrch litosféry
 5. Georeliéf
  • základní údaje o georeliéfu
  • planetární členění georeliéfu (vlivy vlastností hornin na georeliéf, vnitřní pochody a tvary reliéfu jimi vytvořené, exogenní pochody)
 6. Pedosféra
  • půda a její význam
  • půdotvorní činitelé, půdotvorné pochody a půdní typy
  • planetární členění pedosféry
  • výšková stupňovitost půd
 7. Biosféra
  • organismy a její životní prostředí
  • planetární členění biosféry

Ekologie a životní prostředí

 1. Krajina
  • krajinná sféra, krajina, životní prostředí
  • vlastnosti krajiny
  • činitelé a procesy přetvářející krajinu
  • typy krajin
  • funkce kulturní krajiny
 2. Vliv člověka na složky krajiny
  • antropogenní ovlivnění atmosféry
  • spotřeba a znečištění vody
  • světový oceán a jeho ovlivnění
  • horninové prostředí a jeho narušení
  • přírodní zdroje a obnovitelné přírodní zdroje
  • odpady a jejich zneškodňování
 3. Ochrana přírody
  • ochrana přírody
  • ochrana přírody v České republice
  • právní ochrana přírody v České republice
  • současné ekologické problémy
 4. Ekologie a její zákonitosti
  • abiotické podmínky života
  • životní prostor pro organizmy
  • vlastnosti populací
  • vztahy mezi populacemi

Všechny okruhy vycházejí z úrovně znalostí získaných při studiu na střední škole (gymnázium). Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu, který sestává z 10 otázek. V každé otázce jsou na výběr 3 odpovědi, přičemž pouze jedna odpověď je správná.
mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub