OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Ochrana a tvorba krajiny
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Přírodovědecká fakulta
Katedra:Katedra fyzické geografie a geoekologie
Anotace oboru:Tříletý bakalářský obor pokrývá základní geovědní a biologické disciplíny. Jedná se především o kompletní fyzickogeografický (geomorfologie, meteorologie a klimatologie, hydrologie, pedogeografie a biogeografie) a biologický základ (botanika, zoologie, fylogeneze a ekologie jednotlivých skupin organismů, obecná ekologie apod.). Disciplíny doplňuje řada pomocných disciplín (např. geologie, statistika a kartografie). Obor preferuje syntézu fyzickogeografického a biologického studia krajiny, zdůrazňuje také orientaci na praktickou ochranu a management krajiny. Proto je doplněn o disciplíny zaměřené na ochranu dílčích složek krajiny (vody, ovzduší, půdy, bioty, apod.), které mají přímou návaznost do praxe. Studium obsahuje i specializované kurzy zaměřené na získání geoinformatických dovedností absolventa, tak aby byl schopen pracovat s prostorovým aspektem dat o krajině a životním prostředí. Obor se orientuje nejen na teoretické znalosti, které jsou nezbytné v navazujícím studiu, ale také na aplikační dovednosti potřebné v praxi. Součástí studia je i jazyková příprava absolventa. Jedním z důležitých cílů studia je již od počátku zainteresovat studenty na výzkumných aktivitách katedry. Studenti mají možnost využít zahraničních studijních pobytů v rámci programu Erasmus+.
Profil absolventa:Absolvent získává základní teoretické znalosti z fyzickogeografických a biologických disciplín a počítačově orientovaných geografických aplikací se zaměřením na problematiku ochrany krajinných složek a krajinných celků. Student získává ucelený přehled o abiotických a biotických složkách krajiny, o jejich struktuře, vývoji, fungování a možném ovlivnění lidskou činností. Dovede také pracovat v terénu a mapovat jednotlivé složky krajiny. Každou složku dovede analyzovat moderními metodami (včetně statistických nástrojů), což mu umožní získat informace o jejich stavu, jež jsou spolu se znalostí fungování základem pro cílené a správné rozhodování v ochraně a managementu krajiny, resp. dílčích složek krajinného systému. Absolvent získává také kompetence v oblasti práce s geoinformatickým a geostatistickým softwarem, který umožňuje účelnou analýzu, syntézu a správu dat o prostorových systémech a jejich složkách.
Absolventi mohou využít možnosti dalšího studia v navazujícím magisterském oboru Ochrana a tvorba krajiny. S ohledem na kvalifikaci se může absolvent uplatnit v následujících oblastech: v institucích zabývajících se ochranou a managementem krajiny (CHKO, NP), na odborných pracovištích MŽP nebo MZe (Agentura ochrany přírody a krajiny, ČHMÚ, VÚV, VS-LČR, podniky povodí atd.), v orgánech státní správy a samosprávy (referáty životního prostředí, stavební odbory atd.), v útvarech životního prostředí průmyslových podniků, u soukromých firem a dalších organizacích zaměřených na různé aspekty poznání a využití managementu a ochrany krajiny.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:Bez přijímací zkoušky.
V případě počtu uchazečů přesahujících kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči konat přijímací zkoušku z příslušného oboru.
Obsah přijímací zkoušky:
Kritéria přijímací zkoušky: informace o kritériích zkoušky
Prominutí přijímací zkoušky:
Doporučená literatura:
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:termíny přijímacího řízení
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení: přehled okruhů pro přijímací řízení
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:RNDr. Veronika Kapustová, Ph.D.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida.mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub