OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Aplikovaná matematika
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Přírodovědecká fakulta
Katedra:Katedra matematiky
Anotace oboru:Magisterský studijní obor Aplikovaná matematika je zaměřen na využívání pokročilých teoretických poznatků, systémových matematických metod a algoritmů při řešení teoretických problémů i aplikačních úloh v různých oborech přírodovědných i technických a na rozvoj schopností užívat výpočetní techniky a speciálního softwaru při řešení těchto problémů a úloh. Povinně volitelné předměty studijního oboru jsou uspořádány do modulů, které představují rovněž základnu pro budoucí specializace v doktorském studiu.
Diplomové práce budou zaměřeny na řešení teoretických nebo aplikačních problémů v rámci jednotlivých profilačních oblastí, které korespondují s hlavními směry výzkumu garantujícího pracoviště - katedry matematiky.
Profil absolventa:Absolvent navazujícího magisterského oboru Aplikovaná matematika získá hluboké odborné teoretické znalosti v základních klasických i moderních matematických disciplínách a metodách. Získané znalosti a dovednosti umí aplikovat při řešení složitých praktických problémů v různých oborech přírodovědných, technických, ekonomických i humanitních. Chápe souvislosti mezi jednotlivými matematickými disciplínami, je schopen je vysvětlit i využít. Umí samostatně získávat další odborné znalosti, implemetovat je, je schopen samostatné výzkumné činnosti a získávání nových vědeckých poznatků. Získané znalosti a výsledky své práce je schopen prezentovat před odbornou i laickou veřejností. Má velmi dobré komunikační schopnosti i odborné jazykové dovednosti.

Základní uplatnění
Absolvent je plně kvalifikovaným a samostatným specialistou v oblasti řešení problémů matematickými metodami. Je způsobilým pro pracovní pozice tvůrčí vědeckého, výzkumného a vývojového pracovníka, případně vedoucího pracovníka.
Absolvent je také způsobilý pokračovat v doktorském studijním programu zaměřeném na oblast aplikované matematiky nebo další příbuzné oblasti.


Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:písemná zkouška z matematiky
Obsah přijímací zkoušky:
Kritéria přijímací zkoušky: informace o kritériích zkoušky
Prominutí přijímací zkoušky:
Doporučená literatura:
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:termíny přijímacího řízení
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení: přehled okruhů pro přijímací řízení
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:RNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida.mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub