OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Ruština ve sféře podnikání
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra slavistiky - Oddělení rusistiky
Anotace oboru:Cílem studia oboru Ruština ve sféře podnikání je vzdělání a výchova pracovníků schopných komunikovat rusky v různých komunikačních situacích v podnikatelské sféře jak v českém prostředí, tak i při zahraničních kontaktech. Výstupní kompetence absolventa oboru dosahuje úrovně samostatného uživatele B2 (podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky).
Profil absolventa:Absolventi budou schopni účelně komunikovat a samostatně řešit zadané úkoly v ruštině ve formách, které odpovídají trendům v oblasti informačních a komunikačních technologií a budou připraveni pro praxi, která vyžaduje střední komunikativní kompetenci v ruštině a širší obecně vzdělanostní rozhled.
Připravenost absolventů na požadavky praxe bude rozšířena o znalosti odborné ruštiny pro oblast podnikání a cestovní ruch. Budou schopni vést obchodní korespondenci v ruštině či se účinně podílet na přípravě cizojazyčných materiálů cestovních kanceláří.
Absolventi získávají všeobecné znalosti reálií, rozvíjejí jazykové dovednosti a řečové kompetence (receptivní, produktivní, mediační).
Řečové dovednosti absolventů jsou v ruském jazyce natolik rozvité, že dokáží porozumět myšlenkám složitých textů v ruštině týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáží se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že mohou vést běžný rozhovor s rodilým mluvčím, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Dále umí napsat srozumitelné podrobné ruské texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností.
Získají odborné znalosti, které uplatní např. při obchodních jednáních a obchodní korespondenci, při uzavírání firemních smluv apod., speciální dovednosti pro převod textu, projevu oběma směry s maximálně možným zachováním obsahu informace a stylistického zabarvení, speciální znalosti, které představují vědní základ pro specializaci absolventů.
V oblasti celkové komunikativní kompetence v ruštině by měl absolvent studijního oboru dosáhnout úrovně B2.
Cílem oboru je vzdělání odborníků schopných komunikovat rusky v  komunikačních situacích v podnikatelské sféře jak v českém prostředí, tak i při zahraničních kontaktech. Absolventi se mohou uplatnit i ve státním sektoru a v institucích státní správy.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:písemná
Obsah přijímací zkoušky: Uchazeč musí prokázat vstupní jazykové znalosti a dovednosti na úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. U uchazečů se rovněž předpokládá rámcová znalost ruských reálií a ruské literatury (viz přehled doporučené literatury).
Vzhledem ke skutečnosti, že studijní obor je podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění akreditován v českém jazyce a že organickou součástí studijního plánu je výuka českého jazyka a disciplín zaměřených na překlad a tlumočení z ruštiny do češtiny a z češtiny do ruštiny, je u všech uchazečů podmínkou pro přijetí znalost češtiny na úrovni maturitní zkoušky.
Kritéria přijímací zkoušky: Jazykové znalosti a dovednosti odpovídající úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, orientace v ruské literatuře a reáliích (viz přehled doporučené literatury). Uchazeč bude hodnocen ze tří okruhů: (1) znalost ruské literatury a reálií, (2) test jazykové úrovně (mluvnice, slovní zásoba), (3) překlad textu (cca 10 řádků) z ruštiny do češtiny. Maximum, které uchazeč může u přijímací zkoušky celkově získat, je 100 bodů. Minimum pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 30 bodů.
Prominutí přijímací zkoušky:Přijímací zkoušku musí vykonat všichni uchazeči o studium.
Doporučená literatura: seznam literatury
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:v týdnu od 28. května do 1. června 2018, přesný termín bude sdělen v pozvánce, kterou uchazeči obdrží koncem měsíce dubna
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida
(email: , telefon: 597 09 1234).mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub