Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Udržitelný územní rozvoj a trh nemovitostí
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Přírodovědecká fakulta
Katedra:Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Anotace:Cílem navazujícího magisterského studia SP Ekonomická geografie a regionální rozvoj se specializacemi "Ekonomická geografie" a "Udržitelný územní rozvoj a trh nemovitostí" je příprava absolventa, odborníka na regionální rozvoj. Cílem SP je absolvent - odborník jakožto iniciátor, koncepční pracovník, projektový manažer a realizátor projektů územního rozvoje či výzkumník, a to na různých hierarchických úrovních od malé obce přes města, kraje, regiony až po státní úroveň. Absolvent je schopen připravovat komplexních návrhy projektů a řešení v oblasti územního regionálního) rozvoje. První specializace "Ekonomická geografie" má za cíl vzdělat odborníka, který využívá pro zajištění regionálního rozvoje širokých a hlubokých znalostí ekonomické geografie a příbuzných disciplín. Cílem specializace Udržitelný územní rozvoj a trh nemovitostí, je absolvent, který je vybaven znalostmi, schopnostmi a dovednostmi vedoucími k plně samostatné odborné výzkumně-analytické, konzultační, koncepční a řídící práci v oblasti udržitelného územního rozvoje, a to v institucích komerčního developmentu, institucích územních samospráv, institucích státní správy či neziskových organizacích. Absolvent přispívá k udržitelnému ekonomickému a sociálnímu rozvoji České republiky od místní přes regionální až po národní úroveň. Absolvent je rovněž schopen díky odborným a jazykovým kompetencím spolupracovat se zahraničními subjekty či pracovat v zahraničních firmách.
Profil absolventa:Absolvent má znalosti a dovednosti získané v bakalářském studiu geografických oborů (či studijních programů), které dále rozšířil a prohloubil v tomto navazujícím magisterském studiu, zejména v kurzech společného teoretického základu a profilujících kurzech. Absolvent chápe, umí analyzovat a vyhodnocovat geografické, politické, geodemografické, environmentální a institucionální faktory regionálního rozvoje. Absolvent má měkké kompetence jako jsou komunikativní kompetence, prezentace, moderace, týmová práce, atd. získané v rámci kurzů průřezově.
Profil absolventa - společný základ EGRR: Absolvent navazujícího magisterského studijního programu disponuje znalostmi a dovednostmi v následujících tematických oblastech:
1. Teorie geografie - znalost vývoje geografického myšlení, geografie jako věda, paradigmata v geografii.
2. Široké a hluboké znalosti ekonomické geografie a faktorů ekonomického rozvoje měst a regionů.
3. Teorie územního rozvoje - znalost faktorů, mechanismů, procesů, trendů, aktérů determinujících růst, rozvoj či zaostávání regionů, a to jak z pohledu ekonomického, tak i sociálního a environmentálního ve smyslu udržitelného rozvoje.
4. Znalost a dovednost používat kvantitativní metody a kvalitativní metody vědecké práce v oblasti ekonomické (či šířeji chápané sociální geografie - někdy také nazývané humánní geografie), územního rozvoje a analýz nezbytných pro regionální rozvoj.
5. Znalosti a dovedností v oblasti geografické analýzy a analýzy vývoje regionálního rozvoje, a to v kontextu různých typů regionů - rostoucích, starých průmyslových, rurálních.
6. Schopnost kriticky myslet, formulovat doporučení a navrhovat řešení v oblasti regionálního rozvoje.
7.Znalosti praxe územního rozvoje, územní a strategické plánování a dovednosti projektového řízení.
8. Pokročilé jazykové kompetence získané v rámci anglicky vyučovaných kurzů - více zejména ve specializaci UURTN.

Profil absolventa specializace Ekonomická geografie EG: specialista ekonomický geograf má hluboké znalosti analýzy a hodnocení vývoje ekonomik v různých sektorech a odvětvích (primér, sekundér, terciér) a v různých typech regionů (například staré průmyslové či rurální, periferní), a to v širším kontextu globálním či makroregionálním. Absolvent je schopen pracovat v týmu a realizovat vlastní výzkum vedoucí k vytvoření koncepcí, plánů, strategií rozvoje regionů a nalezne své uplatnění v následujících oblastech a pozicích, a to jako odborný pracovník ve veřejném sektoru a veřejné správě ČR - ústřední orgány státní správy, kraje, města. Na institucích zabývajících se tvorbou a interpretací dat jako statistické úřady i privátní firmy realizující regionální výzkum. Ekonomický geograf může působit v managementu územního rozvoje, a také jako pracovník v oblasti vědy a výzkumu na vysokých školách či jiných výzkumných institucích, ve vzdělávání v oblasti lokálního a regionálního rozvoje jako lektor.
Profil absolventa specializace Udržitelný územní rozvoj a trh nemovitostí UURTN: Absolvent má hluboké základy ekonomické a aplikované geografie a regionálního rozvoje a také určité specifické interdisciplinární znalosti jako je analýza trhů nemovitostí a další kompetence v oblasti developmentu, práva územního rozvoje, oceňování nemovitostí a hodnocení dopadů rozvojových projektů na životní prostředí. Tyto kompetence umožní absolventovi kompetentně pracovat v oblasti developmentu a komunikovat s externími dodavateli, partnery, stavaři, zástupci finančních institucí či právníky v oblasti územního rozvoje. Absolvent specializace UURTN nalezne uplatnění v privátních i semiprivátních poradenských institucích a společnostech působících na trhu nemovitostí - jako analytik trhu s nemovitostmi, poradce při hledání investičních příležitostí; jako projektový manažer - člen týmů v developerské společnosti (systémový integrátor mající znalosti jak společenských, tak přírodních věd) či institucích činných v oblasti trhu nemovitostí; v realitních kancelářích apod.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:forma přijímací zkoušky je uvedena u požadavků k přijetí ke studiu
Obsah přijímací zkoušky: obsah přijímací zkoušky je uveden u požadavků k přijetí ke studiu
Kritéria přijímací zkoušky: informace o kritériích zkoušky
Prominutí přijímací zkoušky:pokud je možnost prominutí, je uvedena u požadavků k přijetí ke studiu
Doporučená literatura: viz okruhy pro přijímací řízení
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:termíny přijímacího řízení
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení: přehled okruhů pro přijímací řízení
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.