Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Odborné předměty se zaměřením na vzdělávání
Typ studia:bakalářské
Forma studia:kombinované
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Pedagogická fakulta
Katedra:Katedra technické a pracovní výchovy
Anotace:Cílem studijního programu je poskytnout studentovi příležitost získat odborné znalosti a dovednosti vztahující se ke zvolené specializaci, získat přehled o problematice výchovy a vzdělávání a rozvíjení osobnosti z pedagogického i psychologického hlediska, utvořit sociálně-komunikativní, obecně-pedagogické a základní diagnostické a intervenční kompetence a kompetence profesní a osobnostní kultivace, osvojit si základní znalosti a dovednosti v oblasti ICT ve vzdělávání, rozvíjet schopnost komunikovat ve svém oboru v cizím jazyce.
Tento bakalářský studijní program tudíž umožňuje studentům důkladně si osvojit základy zvoleného oboru (obchod a služby nebo strojírenství a elektrotechnika) a základy pedagogických a psychologických disciplín tak, aby mohl pokračovat v navazujícím magisterském studiu Učitelství odborných předmětů - představuje tak první stupeň pregraduální přípravy vedoucí k získání kvalifikace učitele odborných předmětů.

Příprava učitelů odborných předmětů je na Pedagogické fakultě v Ostravě řešena dlouhodobě v modelu 3+2 (bakalářský + navazující magisterský program) zcela v souladu s § 9 zákona o pedagogických pracovnících. V kombinované formě, která je vhodná pro studium při zaměstnání program také umožňuje učitelům doplnění chybějící kvalifikace. Moravskoslezský kraj je specifický relativně vysokým počtem žáků v učebních oborech a ve strategických materiálech kraje je deklarováno minimálně zachování tohoto počtu žáků i v dalším období. Studijní programy tak reflektují potřeby středního odborného školství a řeší kvalifikaci učitelů odborných předmětů zejména v učebních oborech kategorie E a H, částečně L a M. Jejich uplatnění se primárně předpokládá na středních odborných učilištích.

Složky pedagogicko-psychologické přípravy jsou shodné s dalšími bakalářskými studijními programy, které jsou realizovány na Pedagogické fakultě OU a směřují k získání kvalifikace učitele střední školy. Absolvent prokazuje znalost pojmů, teorií a metodických přístupů v oblasti pedagogiky a příbuzných oborů, zejména psychologie a sociologie, je schopen aplikovat znalosti pedagogické teorie do praxe odborného vzdělávání.
V rámci oborové části studijního programu si student volí jednu, ze dvou nabízených specializací - Obchod a služby nebo Strojírenství a elektrotechnika. Tato nabídka oborového zaměření respektuje portfolio středních odborných učilišť, resp. oborů vzdělávání typu E, H, L, M. Posluchač si volí oborové zaměření dle svého předchozího odborného vzdělání, oborového zaměření, v němž působí či chce působit jako pedagogický pracovník. Oborová složka studia je připravována ve vazbě na potřeby oborů s výučním listem, resp. maturitním vysvědčením a vzdělávací obsah vychází z Rámcových vzdělávacích programů. Specializace Strojírenství a elektrotechnika reflektuje požadavky na přípravu budoucích učitelů strojírenských, elektrotechnických a materiálově-vědních předmětů. Specializace Obchod a služby reflektuje požadavky na přípravu budoucích učitelů předmětů orientované na obchod a poskytování služeb. Definované kompetence jsou naplňovány prostřednictvím konkrétních studijních disciplín. Součástí studijního programu je také oborově didaktická složka (zejména zaměřena na didaktiku praktického vyučování) a pedagogická praxe.
Profil absolventa:Odborné znalosti:
a) Znalosti v obecně-pedagogické oblasti
Student prokáže znalost
- základních pedagogických kategorií, tj. zejména pojmů cíle výchovy a vzdělávání, složky a prostředky výchovy, metody výchovy a vzdělávání, formy výchovy;
- základní psychologické terminologie, tj. zejména pojmů vnímání, vědomí, prožívání, chování, pozornost, paměť, inteligence, charakter, motivace, vůle, hodnoty, postoje, čití, fantazie, představy, temperament;
- klasifikace základních pedagogických a psychologických směrů;
- procesů a podmínek výchovy spojených s důkladnou znalostí jejich psychologických a sociálních aspektů;
- typologií osobnosti pedagoga a jeho profesních kompetencí;
- základních podmínek a prostředků výchovy v rodině a zásad komunikace rodiče a učitele;
- základních českých i zahraničních informačních zdrojů k pedagogice;
- legislativního rámce pedagogických profesí; pedagogické dokumentace, školních interních pokynů a směrnic.
b) Znalosti v sociálně-komunikační oblasti
Student prokáže znalost
- zákonitostí verbální a neverbální komunikace, kladení otázek a vedení dialogu ve škole či jinak pedagogicky adaptovaném prostředí;
- přístupů ke zkoumání interpersonální komunikace, komunikačních modelů a úskalí v komunikaci;
- prostředků utváření příznivého pracovního/učebního klimatu ve třídě/ve škole na základě znalostí sociálních vztahů žáků;
- základních druhů sociálního učení a jejich aplikací na pedagogické prostředí;
- druhů rizikového chování ve škole a možností prevence a intervence pedagoga;
- teorií morálního formování dítěte a teorií delikvence a na jejich základě možných příčin rizikového a delikventního chování žáků ve školním prostředí;
- prosociálních typů chování ? altruismus, vlivu empatie a naopak asociálního nebo antisociálního chování ? sociopatie, predátorské orientace.
c) Znalosti v diagnosticko-intervenční oblasti:
Student prokáže znalost
- principů, etap a aktérů pedagogického hodnocení a způsobů vyjadřování výsledků hodnotících aktů;
- určujících právních norem regulujících pedagogické hodnocení;
- výchovných stylů a podpůrných intervencí ve vztahu k žákově osobnosti;
- základních typů i stupňů zrakových vad, sluchových vad, mentální retardace, narušené komunikační schopnosti a poruch hybnosti; možných příčin jejich vzniku, projevů a sekundárních důsledků;
- komprehenzivní rehabilitace, jejích základních složek, jejich náplně i zaměření;
- teoretických východisek inkluze/inkluzivního vzdělávání, mezinárodních i národních dokumentů k problematice a faktorů, které inkluzi ovlivňují;
- poradenského systému pro osoby se speciálními potřebami v ČR.
Odborné dovednosti:
a) Dovednosti v obecně-pedagogické oblasti
Student dokáže
- aplikovat znalosti o individuálních schopnostech žáka nebo studenta na pedagogické jevy a procesy;
- posoudit a vysvětlit význam teoretických znalostí pedagogiky pro praktickou činnost učitele;
- nalézt vhodný informační zdroj pro vybranou oblast vzdělávání a provést jeho evaluaci.
b) Dovednosti v sociálně-komunikační oblasti:
Student dokáže
- rozvíjet verbální a neverbální možnosti komunikace v interakci s dalšími účastníky pedagogické komunikace vycházející z komunikačního modelu;
- strategicky jednat a analyzovat, překonat úskalí v komunikaci v souladu s komunikačními podmínkami a pedagogickým prostředím;
- rozpoznávat jednotlivé typy komunikace ? souřadná, nadřazená, komplementární;
- vhodným způsobem komunikovat se zákonnými zástupci žáka;
- vytvářet příznivé psychosociální prostředí pro učení;
- rozpoznat příznaky sociálně-patologických projevů žáků, šikanu a týrání a navrhnout možnosti jejich prevence a nápravy;
- navrhnout část vyučovací hodiny nebo aktivitu pro žáky se zaměřením na prevenci vybraného druhu rizikového chování;
- diagnostikovat výchovné styly v rodině, případně problémy v rodině; rovněž doporučit (aplikovat) postupy, které mají pozitivní vliv na vychovávaného jedince.
c) Dovednosti v diagnosticko-intervenční oblasti:
Student dokáže
- použít prostředky pedagogické

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:test obecných studijních předpokladů - elektronický test na počítači
Obsah přijímací zkoušky: 3 části: logické myšlení, verbální myšlení, kulturně-společenský přehled
Kritéria přijímací zkoušky: úspěšné vykonání přijímacího testu
Prominutí přijímací zkoušky:Přijímací zkoušku fakulta nepromíjí.
Doporučená literatura: Není doporučena žádná speciální přípravná literatura.
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:11.-20. května 2019
Požadavky pro přijetí: úspěšné vykonání přijímacího testu a dodání ověřené kopie maturitního vysvědčení
Okruhy pro přijímací řízení: logické myšlení
verbální myšlení
kulturně-společenský přehled
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.