Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Video - multimédia - performance
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:MgA.
Jazyk výuky:
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Fakulta umění
Katedra:Katedra intermédií
Anotace:Cílem je absolventova schopnost syntetizovat a aplikovat dosavadní odborné znalosti a dovednosti do vyšších a komplexnějších celků, prohloubení schopnosti intermultimediality v uměleckých disciplínách, posun od samostatné práce ke schopnosti aktivní participace v práci týmu i schopnosti takový tým vytvářet a vést. Schopnost seznamovat se a prakticky vstoupit do dalších uměleckých disciplín na hranicích oboru i mimo něj (sound art, light art, net art, street art a jeho podoby, project art a dalších). Vytvořit návyk neustálého rozšiřování osobního rejstříku znalostí a dovedností u posluchače směrem k novým možnostem oboru i mimo něj, aplikace nových metod, experimentu a uměleckého výzkumu, slepé uličky i faktor omylu, blamáže, přesahů k hudbě a literatuře, přesun tvorby z oblasti materiálního artefaktu do sémantické roviny, do virtuálního prostředí (internet), sdělovacích médií, společenského života a politiky na komunitní ale i širší úrovni, včetně vtahování publika či dosud neangažované populace k participaci nebo spoluautorství na těchto projektech. Připravit komplexní uměleckou osobnost s vlastním programem, jehož výstupy je možné prezentovat v kontextu současného výtvarného umění.
Profil absolventa:1) Odborné znalosti
- hlubší obeznámení se s teoretickými texty a některými úvahami postmoderny pro potřeby ateliérové praxe a výuky (změny v pojetí teorie komunikace, přesun komunikace od tisku k elektronickým médiím, postmoderní eroze stávajících systémů, nové výzvy a nebezpečí, a jejich znalost, revoluce nových médií (principy), filosofické, sociologické, estetické a historické problémy médií a komunikace a jejich odraz v konceptuální tvorbě vybraných autorů...)
- znalost umění spolupráce, diskurzu do tohoto fenoménu v posledních dvaceti letech v současném českém umění, seznámení s českými uměleckými skupinami v rozpětí let 1995-2015 a jejich počiny, s odrazem ve vybraných teoretických textech
- znalost uměleckých disciplín sound art a light art, jejich festivalů ve světě popř. v českém prostředí
- orientace v umění na síti (Net Art), internet jako nositel radikálních změn statutu umění, jeho umístění a způsobu percepce (interaktivita, virtualita, hypertextualita, digitalizace, decentralizace v prostoru ale ne v čase, atp.), deinstitualizace uměleckých projektů a nové limity sociálních sítí, dehumanizovaný zásah automatu ve funkci cenzora a manipulace veřejného mínění ve smyslu virtuálního kyberkonfliktu mezi velmocemi, marketingová manipulace politiky, voleb, veřejného mínění, všeovládající konzumní strategie a jejich oběti, morálka ve virtuální době
- znalost umění akce ve veřejném prostoru, od performance po streetartovou akci včetně různých forem altruistických i guerillových aktivit s dosahem na komunitní či sociální prostředí v místě vzniku a jeho odraz ve společnosti
2) Odborné dovednosti
- Sound Art: dovednost používat základní programy v disciplíně, povšechná znalost práce zvukaře vzhledem k prostoru zvukové produkce
- Light Art: dovednosti používat od zářivky po 3D projekci, používat instrumentář a možnosti práce se světlem (barva v architektuře, praktická stránka světelně instalace, přístroje, práce specializovaných firem, technický projekt a jeho realizace (orientace), dovednost vytváření vizualizací pro light artový projekt včetně mappingu a podobných disciplín ve veřejném prostoru, komplexní zpracování projektu pro investora, sestavení projektantského týmu resp. realizačního týmu (praktická dovednost)
- Net art: schopnost vytvářet, prezentovat svůj internetový projekt, včetně jeho šíření, schopnost práce v týmu a jeho vedení, schopnost dozoru nad výsledky práce a další modifikace, zdokonalování a vyhodnocování projektu...
- Angagement Art, schopnost utvářet formy projektů umění ve veřejném prostoru, schopnost společenského a politického angažmá formou altruistické činnosti prostřednictvím praktických aktivit ve své komunitě i v širším kontextu, cílem je vliv na přeměnu vlastní individuality a na okolní svět
- schopnost účinně ovlivňovat společenské dění, prostřednictvím zakládáním obecně prospěšných společností, zapsaných spolků (dříve občanských sdružení), neziskových organizací, aktivit, spolupráce s politickou sférou, charitativními organizacemi, státním i nestátním sektorem, získáváním prostředků na tuto činnost
- schopnost orientace a případně práce s postupy dalších soudobých uměleckých disciplín volně souvisejících např. s rozšířeným body artem, např. Telepresence Art, Biotelematic Art, Transgenic Art a podobně, schopnost osobního uměleckého a životního angažmá jako avantgardy společnosti, nebo obecnější inspirace vlastní volné tvorby, formálně méně extrémní

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:talentová
Obsah přijímací zkoušky: Přijímací zkouška probíhá formou pohovoru.
  • uchazeč předloží dokumentaci dosavadní tvůrčí činnosti
  • individuální pohovor, u kterého uchazeč prezentuje své teoretické znalosti z oboru, svou praxi v oboru a její výsledky, svou bibliografii a osobní projekt magisterského studia
Kritéria přijímací zkoušky: Počet bodů, potřebných ke splnění podmínek PZ 30 – 40
z toho:
dokumentace dosavadní tvůrčí činnosti max. 20 bodů
teoretické znalosti z oboru, praxe v oboru a její výsledky, bibliografie a osobní projekt magisterského studia max. 20 bodů

Pokud uchazeč za všechny disciplíny přijímací zkoušky získá méně než 30 bodů, nesplnil podmínky pro její úspěšné vykonání.
Prominutí přijímací zkoušky:ano
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:Řádný termín: 16. 5 .2019
Náhradní termín přijímací zkoušky nebude vypsán.
Požadavky pro přijetí: 23403
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: 23403
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email:
telefon: +420 553 46 1234
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení FU.