Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika
Typ studia:doktorské
Forma studia:kombinované
Titul:Ph.D.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:4 roky
Maximální délka studia:6 let
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra slavistiky - Oddělení rusistiky
Anotace:Cílem doktorského studia je umožnit nadaným studentům navazujícího magisterského studijního programu se zaměřením na slovanskou jazykovědnou nebo literárněvědnou filologii prohloubit své znalosti z oboru a získat příslušné odborné kompetence. Vysoké odborné kvalifikace studenti dosáhnou díky systematické přípravě, která zahrnuje i publikační činnost a další aktivity spojené s prezentací výsledků badatelské práce a vytvářením příslušného vědeckého paradigmatu.
Profil absolventa:Odborné znalosti:
Student jazykovědného zaměření prokáže znalost výzkumných metod a technik (Metody lingvistického zkoumání), definuje relevantní typologické rozdíly mezi slovanskými jazyky - absolvovanými i neabsolvovanými (Slovanská jazykovědná komparatistika), prohloubí vlastní teoretické vědomosti týkající se lingvistických škol a směrů (Kapitoly z teorie a dějin lingvistiky) a osvojí si metodologii, terminologii, jakož i základní teze disciplín na pomezí jazykovědy a sociologie, politiky, etnografie, antropologie apod. (Úvod do etno-, eko-, a sociolingvistiky). Svými výstupními vědomostmi student prokazuje, že u něj došlo k prohloubení, doplnění a dalšímu rozvoji teoretického poznání, vědecko-analytického myšlení a k celkovému zkvalitnění znalostí získaných v předchozím (navazujícím magisterském) studiu.

Student literárněvědného zaměření je obeznámen s nejnovějšími poznatky v oblasti teorie a dějin literární vědy a literárněvědného výzkumu (Kapitoly z teorie a dějin literární vědy), získá hluboké znalosti z oblasti literárněvědné metodologie (Literární věda a její metodologie), literární komparatistiky (Literární komparatistika a její tradice) a komparativní genologie (Genologie). Svými výstupními vědomostmi student prokazuje, že u něj došlo k prohloubení, doplnění a dalšímu rozvoji teoretického poznání, vědecko-analytického myšlení a k celkovému zkvalitnění znalostí získaných v předchozím (navazujícím magisterském) studiu.

Dále student podle tématu disertační práce získá speciální odborné znalosti z oblasti jazykové komunikace, stratifikace národního jazyka, jazykových kontaktů, kognitivní lingvistiky, srovnávacího studia slovanských literatur, slovanské literární vědy a kritiky, filologické hermeneutiky či z oblasti studia regionální literatury (viz předměty individuální specializace). Student se orientuje v základních otázkách filozofie s přihlédnutím k studovanému oboru, rozšíří si jazykové kompetence v jednom cizím neslovanském jazyce a blíže pozná jeden nemateřský a dosud neabsolvovaný slovanský jazyk, a to minimálně na úrovni, která mu umožňuje porozumět příslušné odborné literatuře.

Odborné dovednosti:
Student je schopen pod vedení odborníka (školitele) připravit a provést základní jazykovědný nebo literárněvědný výzkum, zpracovat a interpretovat data a sdělit výsledky svého bádání širší odborné veřejnosti (konferenční vystoupení, publikační činnost). Je schopen participovat na badatelském úkolu (zapojení do projektu), zvolit a prostudovat příslušnou odbornou literaturu, podat její syntézu a vytvořit původní autorské dílo v rozsahu od dílčí studie (článek, kapitola v knize, teze disertační práce 1-3) až po vlastní disertační práci v rozsahu 180 a více stran.

Odborné způsobilosti:
Absolvent je vysoce kvalifikovaným specialistou zaměřeným na srovnávací slovanskou filologii. Způsobilosti získané studiem spočívají především v tom, že absolvent umí samostatně hledat, třídit a zpracovat informace týkající se jeho profesního zaměření, psát i korigovat (kriticky posuzovat) odborné texty. Ovládá metody vědecké práce v dané disciplíně, má přehled v rámci odborné literatury vztahující se k předmětu jeho bádání, je obeznámen s nejnovějšími poznatky v daném oboru. Jeho výstupní znalosti prokazují, že u něj došlo k výraznému rozvoji úrovně teoretického poznání i k nabytí příslušných zkušeností s empirickým výzkumem.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:ústní
Obsah přijímací zkoušky: Přijímací pohovor má formu diskuse nad projektem disertační práce, který uchazeč dodává jako tištěnou přílohu své přihlášky ke studiu. V projektu uchazeč vymezí téma a cíl práce, prokáže teoreticko-metodologickou připravenost pro studium v doktorském studijním programu a znalost relevantní sekundární literatury k navrženému tématu. Uchazeč rovněž vymezí specifičnost projektu a jeho přínos jakož i strukturu zamýšlené disertační práce. Přijímací zkouška probíhá formou odborné rozpravy nad předloženým projektem disertační práce, během níž jsou prověřovány a hodnoceny předpoklady uchazeče pro vědeckou práci, jeho orientace v daném oboru, znalost odborné literatury a schopnost samostatného vědeckého myšlení. V rámci pohovoru se ověřuje také motivace uchazeče ke studiu a jeho jazykové znalosti.
Kritéria přijímací zkoušky: Hodnocení přijímacích zkoušek je založeno na bodovém principu. Maximální ohodnocení, které může uchazeč získat, je 100 bodů. Minimální počet bodů pro úspěšné složení zkoušky je 50.
Prominutí přijímací zkoušky:Přijímací zkoušku musejí vykonat všichni uchazeči o studium.
Doporučená literatura: Doporučená literatura odpovídá zaměření uchazečovy disertační práce.
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:v týdnu od 9. do 13. září 2019, přesný termín bude uchazeči sdělen e-mailem po uzavírce pro podávání přihlášek
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení:
Další informace:O studium se mohou ucházet pouze absolventi magisterských filologických programů se zaměřením na slovanskou filologii (realizovaných v ČR i v zahraničí).

Životopis a projekt disertační práce může být napsaný v češtině, polštině, ruštině, slovenštině, popř. jiném slovanském jazyce. V různých slovanských jazycích může také probíhat přijímací pohovor.

O finálním názvu a obsahu disertační práce, jakož i o jazyku disertační práce rozhodne oborová rada s ohledem na badatelské zaměření a jazykové způsobilosti budoucího školitele.

K přijímacímu pohovoru se uchazeč o studium musí dostavit osobně, ve stanoveném termínu.


Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .