Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Fotografie
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:BcA.
Jazyk výuky:
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Fakulta umění
Katedra:Katedra intermédií
Anotace:Cílem je svobodná tvůrčí osobnost s odborným i všeobecným přehledem a multikulturním povědomím, se schopností orientace na současné umělecké scéně a dovedností jednotlivé události zasadit do širšího sociokulturního kontextu. Cílem je schopnost pracovat se současnými technologiemi, pracovními postupy a materiály, které se ve fotografii používají, schopnost se dále učit a využívat technologické i teoretické podněty z vlastního oboru i z oborů jiných. Cílem je porozumění vizuální i etické stránce mediální komunikace, získání obrazové gramotnosti, umožňující zodpovědné rozhodování a nakládání s obrazem. Cílem je profesionální zvládnutí celého pracovně tvůrčího procesu, vzniku technických obrazů libovolnou cestou a na libovolném typu přístroje a z toho plynoucí svobodná práce s obrazem v analogovém, digitálním i ve virtuálním světě. Cílem je schopnost samostatné práce a inovativní práce, schopnost spolupracovat a odborně komunikovat v kolektivu v průběhu celého pracovně tvůrčího procesu v oblasti volného i užitého umění, schopnost vytvořit původní autorské dílo a prezentovat jej odpovídajícím způsobem.
Profil absolventa:1) Odborné znalosti
- základní znalost dějin fotografie
- základní znalost oblastí užití fotografie včetně znalostí postupů a technologií
- znalost výchozích možností, podmínek a metod využití teorií, konceptů a postupů ve vztahu ke svým uměleckým výstupům
- základní znalost užití fotografického média i v kontextu jiných médií
- základní znalost možností užití fotografie ve vizuální komunikaci
- základní znalost primární i sekundární fotografické literatury
- základní znalost antropologických, filozofických, etických, sociologických, psychologických a jiných aspektů ovlivňujících tvorbu
- základní znalost fyziologie vidění a utváření a vzniku vizuální informace
- základní znalost teorii a správy barev
- základní znalost základů autorského práva
2) Odborné dovednosti
- dovednost se učit a využívat technologické i teoretické podněty z vlastního oboru i z oborů jiných
- dovednost porozumět vizuální i etické stránce mediální komunikace
- schopnost zodpovědně se rozhodovat při práci a nakládání s obrazem
- schopnost analytického pohledu na okolní prostředí a jeho vizuální komunikaci
- ovládnutí celého pracovně tvůrčího procesu vzniku fotografických obrazů libovolnou cestou a na libovolném typu přístroje
- schopnost pracovat se současnými technologiemi, pracovními postupy a materiály
používanými ve fotografii
- ovládnutí digitálních i analogových fotografických kamer i postprodukční práce v profesionálních programech Adobe Bridge, Photoshop (Camera RAW), základně uživatelsky InDesign
- dovednost ovládat další programy jako Silverfast (skenování negativů a jiných předloh), popřípadě Lightroom, Aperture, ...
- schopnost svobodně pracovat s obrazem v analogovém, digitálním i ve virtuálním světě
- schopnost v digitálním prostředí pracovat s rastrovou i vektorovou grafikou
- schopnost kultivovat své fotografické dovednosti a mít vlastní výtvarný styl, vnímat proporční vztahy, perspektivu, světlo a uvědomovat si významy ve fotografickém obraze
- ovládnutí základů práce s pohyblivým obrazem
- schopnost pracovat v celém spektru žánrů i jejich přesahů
- schopnost pracovat se softwarem Adobe (Bridge, Photoshop, Lightroom, InDesign, popřípadě PremierePro, Illustrator)
- základní dovednost připravovat tiskoviny (plakáty, publikace), zvládnuté postupy přípravy dat pro tisk a schopnost i tento tisk obsluhovat

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:talentová
Obsah přijímací zkoušky: Přijímací zkouška je jednokolová.

Domácí práce:
Domácí práce v rozsahu cca 25 prací předloží uchazeč zkušební komisi.
  • fotografie rozměru aspoň 18 x 24 cm, nebo práce média příbuzného, využívajícího fotografii. Soubor má vhodně reprezentovat uchazečovu dosavadní volnou tvorbu.
  • 3 - 5 technických obrazů - fotografií formátu A4
  • vlastní portfolio s autoportrétem
Praktická zkouška
  • realizace zadaného úkolu - uchazeč volí ze 3 zadaných témat, které zpracuje vlastním aparátem
  • volný úkol inspirovaný místem
Pohovor - všeobecný kulturně společenský přehled s důrazem na znalosti z oboru fotografie a umění, rozprava nad domácími pracemi
Kritéria přijímací zkoušky: Počet bodů, potřebných ke splnění podmínek PZ: 75 – 100
z toho:
rozprava nad domácími pracemi a všeobecný přehled dějin kultury: max. 40 bodů
praktické úkoly: max. 60 bodů

Pokud uchazeč za všechny disciplíny přijímací zkoušky získá méně než 75 bodů, nesplnil podmínky pro její úspěšné vykonání.
Prominutí přijímací zkoušky:ano
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:Přijímací zkouška (2-denní): 13. – 14. 5. 2019
Náhradní termín přijímací zkoušky nebude vypsán.
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email:
telefon: +420 553 46 1234
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení FU.