Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Kresba
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:MgA.
Jazyk výuky:
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Fakulta umění
Katedra:Katedra grafiky a kresby
Anotace:Ateliér Kresby připravuje své absolventy tak, aby maximalizoval jejich šanci na uplatnění v prestižní roli autorky/autora, kteří jsou schopni se prosadit ve tvrdých a proměnlivých konkurenčních podmínkách výstavního provozu. Prioritami navazujícího studijního programu je jednak výhradně individuální přístup k práci se studentem jednak důraz kladený na studentovu schopnost samostatné tvůrčí práce. Podstatnou součásti studia se stává samostatná práce s odbornými texty a rozvíjení schopnosti odborně vyspělé teoretické reflexe vlastní tvůrčí práce. Dalším systematicky rozvíjeným aspektem studia je podpora zahraničních studentských aktivit. Práce na produkci samostatných výstavních projektů vede k získávání praktických zkušeností se současnou podobou reálného uměleckého (výstavního) provozu, včetně schopnosti využívání grantových nabídek, znalosti organizačních mechanismů a odborně využívaných komunikačních technologií.
Profil absolventa:Odborné znalosti:
- systematická znalost široké škály autorských přístupů kde kresbě a jejímu uplatnění ve výtvarné práci
- rozsáhlá znalost nejrůznějších tradičních i novodobých technik a materiálů využívaných pro kresebnou tvorbu v umění minulosti i současné doby
- schopnost vnímat a odborně vyložit podstatu a význam výtvarných děl nejrůznějších žánrů a forem včetně nejsoučasnějších podob experimentální tvorby
Odborné dovednosti:
- schopnosti zvládat tradiční kresebné dovednosti, dokáže vnímat kresbu jako společný jmenovatel mnoha výtvarných oborů a aktivně objevovat možnosti jejího uplatňování v širokém prostoru volné výtvarné tvorby
- schopnost vytvořit originální autorské dílo v oblasti kresby, případně dalších individuálně volených forem a technik
- schopnost aktivně objevovat možnosti uplatňování kresby a jejích přesahů v širokém prostoru volné a užité výtvarné tvorby
- základní připravenost pro spolupráci v týmu pro  galerijní pedagogiku, organizaci výstavního provozu, produkci


Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:
Obsah přijímací zkoušky:
Kritéria přijímací zkoušky: Uchazeč může získat max. 40 bodů. Hranice pro „vyhověl – nevyhověl u přijímací zkoušky“ je stanovena na 30 bodů.
  • dokumentace dosavadní tvůrčí činnosti: max. 20 bodů
  • teoretické znalosti z oboru, praxe v oboru a její výsledky, bibliografie a osobní projekt magisterského studia: max. 20 bodů
Pokud uchazeč za obě disciplíny přijímací zkoušky získá méně než 30 bodů, nesplnil podmínky pro její úspěšné vykonání.
Prominutí přijímací zkoušky:ne
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:řádný termín: 25. 4. 2019
náhradní termín: 30. 4. 2019
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email:
telefon: +420 553 46 1234
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení FU.