Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Grafika
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:MgA.
Jazyk výuky:
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Fakulta umění
Katedra:Katedra grafiky a kresby
Anotace:Ateliér grafiky je především zaměřen na studium nových tendencí v grafice a grafických technikách, technologiích a samozřejmě i na studium klasických grafických technik a jejich využití v projektech, které studenti magisterského studia dle vlastních záměrů koncipují a realizují v diskusi s pedagogy. Samostatně jsou studovány s aspektem ke grafice metody práce se software a práce s fotografií, také práce s přesahy grafiky do jiných médií (objekt, animace, atd..). Cílem Specializace Grafika je získat vynikající umělecké vzdělání a odbornou kvalifikaci, čímž se rozumí tvůrčí rekontextualizace a reinterpretace media grafiky s důrazem na intermedialitu a otevřenost. Měl by ovládat hlavní tvůrčí a technologické zákonitosti a principy grafiky volné i užité, základy grafické designu, chápat a samostatně vyhledávat možnosti jejího praktického uplatnění ve společnosti.
Profil absolventa:Odborné znalosti:
- znalost a využití klasických grafických technik, tak zejména nové techniky a technologie (digitální technologie) s jejími přesahy do jiných médií
- znalost metod práce se software a práce s fotografií
Odborné dovednosti:
- vyprofiluje se k samostatnému používání grafických technik, včetně průtiskových a digitálních technologií i jejich kombinací
- schopnost spolupracovat s odborníky na galerijní pedagogiku, animace, celková připravenost pro týmovou práci
- schopnost odborného vedení grafický dílen, schopnost adaptace práce v polygrafii, DTP a dalších sférách na hranici volného a užitého umění včetně polygrafie


Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:talentová
Obsah přijímací zkoušky: U přijímací zkoušky je posuzována kvalita navrhovaného osobního projektu magisterského studia, dosavadní tvůrčí činnost, účast a výsledky na workshopech, stážích a přednáškách spojených s oborem, schopnost analýzy vybraného tématu (rešerše - teze - zdůvodnění).

Požadavky k přijímací zkoušce:
  • dokumentace dosavadní tvůrčí činnosti
  • osobní projekt magisterského studia
  • všeobecný přehled v oboru a v dějinách umění
Kritéria přijímací zkoušky: Uchazeč může získat max. 40 bodů. Hranice pro „vyhověl – nevyhověl u přijímací zkoušky“ je stanovena na 30 bodů.
  • dokumentace dosavadní tvůrčí činnosti: max. 20 bodů
  • teoretické znalosti z oboru, praxe v oboru a její výsledky, bibliografie a osobní projekt magisterského studia: max. 20 bodů
Pokud uchazeč za obě disciplíny přijímací zkoušky získá méně než 30 bodů, nesplnil podmínky pro její úspěšné vykonání.
Prominutí přijímací zkoušky:ne
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:řádný termín: 25. 4. 2019
náhradní termín: 30. 4. 2019
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email:
telefon: +420 553 46 1234
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení FU.