Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Kresba
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:BcA.
Jazyk výuky:
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Fakulta umění
Katedra:Katedra grafiky a kresby
Anotace:Fenomén kresby je v Ateliéru kresby vnímán v zásadě trojím způsobem:
1. jako tradiční studijní disciplína-zejména v prvním a druhém ročníku je kladen důraz na figurativní věcnou kresbu.
2. jako specifické médium vytváření uměleckého díla. Široká škála kresebných výrazových prostředků je využívána způsobem, který nepředpokládá následnou realizaci v jiném "definitivním" materiálu.
V tomto smyslu může být výsledkem rozměrná kresba či nástěnná kresebná realizace, stejně jako ilustrace literárního textu.
3. jako nástroj výtvarného myšlení- v nejobecnější rovině je kresba v průběhu studia vnímána jako specifický prostor vlastního autorského uvažování, projektování, tvorby v obecném smyslu. Začít je možné prostým náčrtkem, pokračovat k jakémukoli médiu, či postupu, které si zvolený koncept vyžádá.
Cílem specializace je získání profesionálního uměleckého vzdělání, přičemž prioritou je důraz na pěstování kresebných dovedností a využívání potenciálu kresby v podmínkách současného výtvarného provozu. V úvodní části studia je kresba vnímána především jako tradiční studijní disciplína rozvíjející základní předpoklady pro  výtvarnou tvorbu (schopnost proporčního prostorové vnímání a reálného zobrazování) V průběhu studia postupně narůstá důraz na užívání kresby jako specifického nástroje výtvarného uvažování, v němž se kresba stává východiskem pro realizaci v široké škále tradičních i nových médií.
Profil absolventa:Odborné znalosti:
- zevrubná znalost nejrůznějších podob kresebných projevů historických i současných, znalost různorodých forem adjustace a prezentace kresby v současném výstavním provozu
- znalost experimentálních forem výtvarné práce spojených moderními podobami tisku a rozmnožovacích technik, grafických technik
- znalost metod práce s fotografií, přípravou fotografie pro tisk a s adjustací používaných při prezentaci digitálních tisků
- znalost široké škály témat a obsahových kontextů vyjadřovaných a zpracovávaných kresbou v dílech současných i klasických autorů
Odborné dovednosti:
- schopnost rozvíjet svou tvorbu formou tradičních postupů v podobě obrazu, objektu či instalace, zkušenosti s novými médii, ovládat základní kresebné techniky a využívat je pro vyjádření vlastních představ a názorů v podobě volně koncipovaného i užitého výtvarného díla
- schopnost ovládat základní tvůrčí a technologické zákonitosti kresby, grafických technik
- schopnost autentické výtvarné práce v oblasti kresby a jejich přesahů (zejména v malbě) provázená schopností svůj výkon reflektovat a písemnou formou prezentovat a obhajovat
- schopnost samostatné orientace v posuzování kvality uměleckého díla


Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:talentová
Obsah přijímací zkoušky: Přijímací zkouška je jednokolová. Uchazeči neposílají své domácí práce elektronicky, fyzicky je předloží zkušební komisi při rozpravě. Realizace, které nemůžou být předloženy ve fyzické podobě, např. objekty, instalace, velkorozměrné obrazy atd.., uchazeč předloží ve formě fotodokumentace.

Požadavky k přijímací zkoušce:
Domácí práce - portfolio uchazeče v rozsahu cca 25 prací
  • kresby, studie (portrét, figura, ruce...)
  • vlastní práce úzce se dotýkající zvoleného ateliéru
  • uchazeč vybírá své portfolio tak, aby vytvářelo co nejširší informaci o jeho uměleckém

Praktická zkouška
Uchazečům budou postupně během tří dnů přijímací zkoušky zadány tři praktické úkoly.
Dále proběhne individuální pohovor - rozprava nad domácími pracemi a také pohovor zaměřený na dějiny umění, literaturu, architekturu, film, hudbu, divadlo, současné umění, výstavy, všeobecný rozhled, týkající se dějin umění a výtvarných umění. Pohovory budou probíhat průběžně.

Pro přijímací zkoušku si uchazeči donesou tyto pomůcky:
  • základní nástroje a materiály pro kresbu (tužky, pera, štětce, barvy, pastely, křídy, fixy apod.), podle vlastního uvážení a vlastních preferencí
  • papíry formátu A2, min. 5 kusů
Kritéria přijímací zkoušky: Počet bodů, potřebných ke splnění podmínek PZ: 75 – 100
z toho:
rozprava nad domácími pracemi a všeobecný přehled dějin kultury: max. 40 bodů
praktické úkoly: max. 60 bodů
Pokud uchazeč za všechny disciplíny přijímací zkoušky získá méně než 75 bodů, nesplnil podmínky pro její úspěšné vykonání.
Prominutí přijímací zkoušky:ne
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:řádný termín: 16. – 18. 4. 2019 (třídenní)
náhradní termín: 30. 4. 2019 (jednodenní)
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email:
telefon: +420 553 46 1234
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení FU.