Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Požadavky pro přijetí

zpět

Název programu / oboru: Zdravotně-sociální péče

  1. Uchazeč/ka o studium ukončil/a minimálně středoškolské vzdělání s maturitou, které doložil/a úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení.
  2. Uchazeč/ka úspěšně vykonal/a přijímací zkoušku nebo mu/jí tato přijímací zkouška byla prominuta* a umístil/a se do stanoveného limitu počtu přijímaných studentů podle pořadí od nejlepších výsledků přijímací zkoušky sestupně.
  3. Uchazeč/ka doložil/a potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání nelékařského zdravotnického pracovníka, v souladu s vyhláškou č. 271/2012 Sb., o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, nelékařského zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka, obsahu lékařských prohlídek a náležitostech lékařského posudku (vyhláška o zdravotní způsobilosti zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka), v platném znění.

* Přijímací zkouška bude prominuta uchazeči, který doloží, že průměr jeho známek za poslední dva roky studia na střední škole bude maximálně 1,80. Průměr se počítá z pololetního i závěrečného vysvědčení za poslední dva roky studia, konče pololetním vysvědčením v absolventském ročníku, a zaokrouhluje se na dvě desetinná místa. Uchazeč musí o prominutí zkoušky požádat nejpozději do 20. března 2019, a k žádosti musí přiložit úředně ověřené nebo střední školou potvrzené kopie vysvědčení za poslední dva roky studia (případně originál výpisu všech předmětů a známek z jednotlivých vysvědčení - správnost údajů potvrdí střední škola).