Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Organizace přijímacího řízení

zpět

Název programu / oboru: Zdravotně-sociální péče

termín přijímací zkoušky: 25. dubna 2019
náhradní termín přijímací zkoušky: 10. května 2019

řádný termín přijímací zkoušky pro dodatečné přijímací řízení: 2. září 2019
náhradní termín přijímací zkoušky pro dodatečné přijímací řízení: není realizován


Pozvánku k přijímací zkoušce uchazeči obdrží v první polovině dubna 2019, u dodatečného přijímacího řízení nejpozději 28. srpna 2019 – pouze elektronicky(!). Náhradní termín je udělován pouze ze závažných důvodů, znemožňujících účast na řádném termínu přijímací zkoušky (např. časová kolize termínu přijímací zkoušky s termínem maturitních resp. státních závěrečných zkoušek, hospitalizace apod.), u dodatečného přijímacího řízení není náhradní termín realizován.

Žádost o náhradní termín se podává písemně děkance fakulty prostřednictvím studijního oddělení nejpozději 7 pracovních dnů před řádným termínem přijímací zkoušky (v případě náhlé vážné zdravotní nebo jiné komplikace nejpozději do 5 pracovních dnů od řádného termínu), součástí žádosti jsou doklady, které prokazují věrohodnost uváděného důvodu. O udělení náhradního termínu přijímací zkoušky rozhodne děkanka.


Způsob ověření podmínek pro přijetí ke studiu:

  1. Ukončení minimálně středoškolského stupně vzdělání s maturitou je ověřeno studijním oddělením formou evidence úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení uchazeče, který
    1. byl navržen k přijetí,
    2. podal odvolání proti nepřijetí ke studiu, přičemž požadovaný doklad o vzdělání musí být přílohou této jeho žádosti.
  2. Dosažení uchazečova průměru (maximálně 1,80) za poslední dva roky studia na střední škole je studijním oddělením ověřeno evidencí úředně ověřených nebo střední školou potvrzených kopií vysvědčení za poslední dva roky studia (případně evidencí originálu výpisu všech předmětů a známek z jednotlivých vysvědčení, přičemž správnost údajů potvrdí střední škola).
  3. Účast na konané přijímací zkoušce je podložena podpisem uchazečena prezenční listině v místě konání zkoušky a Protokolem o přijímacím řízení na OU v příslušném akademickém roce.
  4. Umístění uchazeče do stanoveného počtu přijímaných studentů podle pořadí od nejlepších výsledků přijímací zkoušky sestupně je ověřeno formou Protokolu o umístění uchazečů, který vyhotovuje Přijímací komise.
  5. Doložení lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti je ověřeno studijním oddělením formou evidence tohoto potvrzení doručeného uchazečem. Podmínka respektuje legislativu omezující/vylučující zdravotní způsobilost výkonu povolání nelékařského zdravotnického pracovníka, a to v souladu s vyhláškou č. 271/2012 Sb., o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, nelékařského zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka, obsahu lékařských prohlídek a náležitostech lékařského posudku (vyhláška o zdravotní způsobilosti zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka), v platném znění.

Termín pro dodání povinných příloh: 22. března 2019, u dodatečného přijímacího řízení do 26. srpna 2019.

Poslední termín pro podání elektronické přihlášky: 15. března 2019, u dodatečného přijímacího řízení do 19. srpna 2019.

Termín pro zaplacení administrativního poplatku se správným variabilním a specifickým symbolem platby: 20. března 2019, u dodatečného přijímacího řízení do 20. srpna 2019 (datum provedení platební transakce uchazečem).

V případě chybné platby je uchazeč/ka povinen/povinna poplatek zaplatit znovu, a to tak, aby byla platba připsána na účet univerzity nejpozději do 20. března 2019 včetně, u dodatečného přijímacího řízení do 20. srpna 2019. Uchazeč/ka může požádat o vrácení chybné platby formou písemné žádosti o vrácení platby nejpozději do jednoho měsíce od ukončení přijímání přihlášek ke studiu pro daný obor, přílohou této žádosti je doklad o provedené platbě.

Nejvyšší počet přijímaných studentů všech studijních oborů/programů na FSS OU mimo doktorské studium je 280 studentů/studentek.