Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Zdravotně-sociální péče
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Fakulta sociálních studií
Katedra:Katedra zdravotně-sociálních studií
Anotace:Cílem studijního programu Zdravotně-sociální péče je připravit vysokoškolsky vzdělané odborníky pro kvalifikovaný výkon povolání sociálního pracovníka a zdravotně-sociálního pracovníka pro oblast zdravotnictví v souladu se zákonnými požadavky (Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách; Zákon č. 55/2011 Sb., o činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních),
ve znění pozdějších předpisů). Cílem je získání odborné způsobilosti k výkonu regulovaného povolání zdravotně-sociálního pracovníka a vybavit absolventy teoretickými znalostmi
a praktickými dovednostmi a obecnými způsobilostmi s přihlédnutím k jejich co nejširšímu uplatnění při realizaci zdravotně-sociálních služeb a koordinaci rehabilitace.
Profil absolventa:Získané odborné znalosti:
Má základní znalosti z oboru medicíny, anatomie, patologie, fyziologie, hygieny, interní medicíny, chirurgie, psychiatrie, pediatrie, geriatrie, první pomoci.
Má znalosti v oboru ošetřovatelství, v organizaci a řízení zdravotnictví, z oboru rehabilitace.
Prokazuje znalosti z filosofie, sociologie a etiky, je znalý principů a základních etických problémů, etických kodexů.
Má znalosti teorií a metod sociální práce má základní přehled o vývoji sociální práce a její legitimitě.
Rozumí aktuální situaci sociální práce ve zdravotních a sociálních službách v ČR a zahraničí.
Je schopen formulovat obsah klíčových činností zdravotně sociálního pracovníka.
Má znalosti z oblasti veřejného a soukromého práva.
Vymezí aspekty sociální a zdravotní politiky v ČR.
Objasní zásady koordinace rehabilitace a její součásti.
Orientuje se v obecné, sociální a vývojové psychologii, psychologii osobnosti, v problematice psychologických směrů a technik, zná zásady krizové intervence.
Objasní oblasti sociálních norem a deviací.
Rozumí postavení menšinových skupin, zná mechanismy diskriminace.
Prokazuje znalosti komunikace a vedení rozhovoru.
Definuje a charakterizuje výzkum, jeho fáze a obecnou metodologii.
Rozumí procesu výchovy a vzdělávání s ohledem na integraci osob s postižením.
Rozumí konceptům prevence, zná a interpretuje preventivní opatření v souvislosti se sociálními důsledky onemocnění.
Zná klasifikace potřeb. Umí specifikovat a rozčlenit potřeby klientů.
Je schopen připravit edukační plán a zajistit edukaci ve zdravém životním stylu a výživě.

Získané odborné dovednosti:
Umí formulovat a zdůvodnit význam sociální práce ve zdravotních a sociálních službách a její postavení mezi klinickými obory v medicíně. Dovede obhájit pozici sociálního pracovníka
v mezioborovém prostředí zdravotnických služeb.
Analyzuje, zdůvodní a kriticky reflektuje příslušné přístupy a intervence služeb sociální práce, zdravotnictví ve vztahu k lidem se zdravotním postižením.
Zprostředkovává pomoc, projednává záležitosti klientů se správními orgány a jinými organizacemi v zájmu klientů.
Navrhuje a kriticky hodnotí plán zdravotních a psychosociálních intervencí. Aplikuje jednotlivé činnosti zdravotně sociálního pracovníka.
Posuzuje životní situaci klientů. Umí identifikovat potřeby pacientů vybraných cílových skupin, na základě vyhodnocení potřeb. Umí vyhodnotit míru soběstačnosti pacientů.
Provádí základní sociální poradenství.
Poskytuje péči umírajícím, doprovází umírající a podporuje pozůstalé.
Provádí administrativní práce, orientuje se v informačních systémech.
Umí sestavit plán preventivních opatření a aktivně do něj zapojit klienta.
Koordinuje rehabilitační proces a komunikuje s osobami s různým typem onemocnění a zdravotním postižením.
Koordinuje poskytování integrované péče, zprostředkovává spolupráci, komunikaci mezi klientem a odborníky klinických oborů a jiných odborníků.
Využívá supervize.
Umí řešit problémy v souladu s etickými principy profese.
Umí reflektovat osobnostní předpoklady a limity výkonu sociální práce.
Vyhledává a kontaktuje jedince, skupiny s důrazem na rizikové klienty.
Metodicky vede a řídí pracovníky dlouhodobé péče při plánování služby pro klienty.
Metodicky usměrňuje a koordinuje zdravotně sociální péči ve vymezené územní působnosti.
Připravuje a realizuje společenskovědní výzkum.

Obecné způsobilosti:
Zvládá práci s informacemi v oblasti práva.
Ovládá práci s počítačovými programy pro výkon svého povolání.
Důkladně se orientuje a rozumí i náročným odborným textům.
Plynule a spontánně reaguje, využívá jazykové prostředky.
Umí se samostatně a odpovědně rozhodovat.
Umí srozumitelně sdělovat odborníkům i širší veřejnosti vlastní odborné názory, psát odborné texty v českém i cizím jazyce.
Plánuje, podporuje a řídí získávání dalších odborných znalostí, dovedností a způsobilostí ostatních členů týmu.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:Přijímací zkouška bude prominuta uchazeči, který doloží, že průměr jeho známek za poslední dva roky studia na střední škole bude maximálně 1,80. Průměr se počítá z pololetního i závěrečného vysvědčení za poslední dva roky studia, konče pololetním vysvědčením v absolventském ročníku, a zaokrouhluje se na dvě desetinná místa. Uchazeč musí o prominutí zkoušky požádat nejpozději do 22. března 2019, u dodatečného přijímacího řízení do 26. srpna 2019, a k žádosti musí přiložit úředně ověřené nebo střední školou potvrzené kopie vysvědčení za poslední dva roky studia (případně originál výpisu všech předmětů a známek z jednotlivých vysvědčení - správnost údajů potvrdí střední škola). Uchazeči s průměrným prospěchem 1,81 a více budou vykonávat přijímací zkoušku - písemný znalostní test z biologie člověka realizovaný na PC.
Obsah přijímací zkoušky: Písemný test přijímací zkoušky se skládá z 60 otázek z tematického okruhu „biologie člověka“.
Kritéria přijímací zkoušky: V případě, že bude počet uchazečů k 27.03.2019, u dodatečného přijímacího řízení do 29. srpna 2019 přesahovat kapacitní možnosti pracoviště, budou uchazeči konat přijímací zkoušku – test z biologie člověka.
Uchazeč může u přijímací zkoušky získat maximálně 60 bodů. Hranice pro „vyhověl-nevyhověl u  přijímací zkoušky“ je stanovena na dosažení minimální hranice 20 bodů.
Bonifikace: 60 bodů v případě prominutí přijímací zkoušky.
Prominutí přijímací zkoušky:Přijímací zkouška bude prominuta v případě, že počet uchazečů k 27.03.2019, u dodatečného přijímacího řízení do 29. srpna 2019 nepřesáhne kapacitní možnosti pracoviště, a to pouze uchazeči, který doloží, že průměr jeho známek za poslední dva roky studia na střední škole bude maximálně 1,80. Průměr se počítá z pololetního i závěrečného vysvědčení za poslední dva roky studia, konče pololetním vysvědčením v absolventském ročníku, a zaokrouhluje se na dvě desetinná místa.
Uchazeč musí o prominutí zkoušky požádat nejpozději do 20. března 2019, u dodatečného přijímacího řízení do 26. srpna 2019, a k žádosti musí přiložit úředně ověřené nebo střední školou potvrzené kopie vysvědčení za poslední dva roky studia (případně originál výpisu všech předmětů a známek z jednotlivých vysvědčení - správnost údajů potvrdí střední škola).
Doporučená literatura:

Pro přípravu k přijímací zkoušce doporučujeme vycházet zejména z následující literatury:

  1. Biologie člověka. Kočárek, E. Praha: Scientia, 2012. ISBN 978-80-86960-47-0.
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:řádné termíny přijímací zkoušky: 25. 4. 2019
náhradní termín přijímací zkoušky: 10. 5. 2019
řádný termín přijímací zkoušky - dodatečné přijímací řízení: 2. 9. 2019
náhradní termín přijímací zkoušky - dodatečné přijímací řízení: není realizován
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení: Písemný test přijímací zkoušky se skládá z 60 otázek z tematického okruhu „biologie člověka“.
Pro přípravu k přijímací zkoušce doporučujeme vycházet zejména z následující literatury:
  1. Biologie člověka. Kočárek, E. Praha: Scientia, 2012. ISBN 978-80-86960-47-0.
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Obecné pokyny a upozornění
Informace pro uchazeče se zdravotním postižením (se specifickými vzdělávacími potřebami)

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak.
Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
e-mail: ,
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušné studijní oddělení.