Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Německá filologie
Typ studia:navazující
Forma studia:kombinované
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra germanistiky
Anotace:Navazující magisterské studium je určeno primárně absolventům bakalářského programu Německá filologie. Je rovněž otevřeno absolventům programů příbuzných či podobně zaměřených, přičemž se předpokládá, že uchazeči o studium mají odborné znalosti a dovednosti na úrovni absolventů bakalářského programu Německá filologie.
Cílem studia v magisterském programu Německá filologie je prohloubení praktické znalosti německého jazyka na úroveň C2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a rozšíření a doplnění teoretických znalostí získaných v bakalářském studiu. V rámci lingvistických disciplín studenti získají znalosti z oblasti textové lingvistiky, sémantiky a sociolingvistiky a současně rozšíří svůj pohled na jazyk v rámci disciplín diachronně (Vývoj německého jazyka a Vývojové tendence v  němčině) a obecně jazykovědně orientovaných (Lingvistika 20. století). Studenti výrazně rozšíří svou znalost německé literatury a prohloubí svou schopnost detailní analýzy a interpretace literárních textů na základě studia odborné literatury, vlastní četby i vybraných ukázek literárních textů.

Navazující magisterský program Německá filologie je realizován v těchto variantách (studijních plánech):
1. completus (prezenční + kombinovaná forma),
2. specializace Němčina pro překlad,
3. minor,
4. maior.

Magisterský studijní program ve variantě completus je realizován také v kombinované formě studia.
Získané odborné znalosti, dovednosti a obecné způsobilosti mohou studenti následně rozvíjet a prohloubit v doktorském studiu.
Cílem studia varianty completus je více prohloubit teoretické znalosti i praktické dovednosti v oblasti lingvistické a literárněvědné. Studenti získají přehled o vývoji německého jazyka a starší německé literatury, hlubokou znalost filologických metodologických přístupů, které dokáží aplikovat při analýzách textů z hlediska lingvistického i literárněvědného.
Cílem studia varianty Němčina pro překlad je rozvíjet překladatelskou kompetenci v oblasti odborného a částečně i literárního překladu a základní tlumočnickou kompetenci. Studenti získají přehled o vývoji pohledu na překlad a o současných trendech v této oblasti.

Cílem studia variant minor a maior je přispět k přípravě kvalifikovaných odborníků, kteří jsou schopni integrovat filologické aspekty programu Německá filologie s dalšími filologickými, společenskovědními nebo uměnovědnými programy (např. Anglická filologie, Český jazyk a literatura, Latinský jazyk a literatura, Polská filologie, Francouzská filologie, Španělská filologie, Ruská filologie, Filozofie, Historie, Základy společenských věd, Historie, Psychologie, Sociologie, Dějiny umění).
Studentům je dána možnost realizovat semestrální studijní pobyt na některé z 21 partnerských zahraničních univerzit, s nimiž katedra spolupracuje v rámci programu Erasmus+, a prohloubit tak své jazykové kompetence i odborné znalosti. V rámci řešených výzkumných projektů na pracovišti mohou vybraní talentovaní studenti získávat hlubší zkušenosti s vědeckou prací. Studenti rovněž mohou prezentovat výsledky své práce na studentských vědeckých konferencích.
Profil absolventa:Absolventi magisterského studijního programu Německá filologie prokazují tyto odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti:
Odborné znalosti
Absolvent má vysokou praktickou znalost německého jazyka (úroveň C2), která je v průběhu studia rozvíjena nejen v rámci disciplíny Argumentace v německém jazyce, ale i na základě srovnání s mateřským jazykem (Kapitoly z česko-něm. srovnávací lingvistiky) a v rámci ostatních disciplín, neboť výuka a diskuse v nich jsou vedeny výlučně v německém jazyce. Absolvent prokazuje výbornou znalost německého gramatického systému a je vybaven teoretickými znalosti z disciplín jak synchronně (Textová lingvistika, Úvod do sémantiky, Synchronní variety německého jazyka), tak v diachronně (Vývoj německého jazyka a Vývojové tendence v jazyce) orientovaných. Má přehled o metodách a směrech lingvistického bádání v minulosti i současnosti (Lingvistika 20. století). Prokazuje hlubokou znalost základních etap literatury německy mluvících zemí a detailní znalost jejího vývoje ve 20. století (Literární směry 20. století). Je schopen posuzovat německé literární dějiny v širších kulturně-společenských, politických a mediálních souvislostech (Problémy současného světa v literatuře něm. mluvících zemí) .
Absolvent varianty completus prokazuje hluboké znalosti dějin německé literatury (včetně jejího postavení v českých zemích) i literární teorie. Absolvent specializace Němčina pro překlad se dobře orientuje ve vývoji i současných trendech teorie překladu (Akt. tendence tran. teorie a praxe) a je vybaven znalostí hodnotících metod kvality překladu (Kritika překladu).
Odborné dovednosti
Absolvent umí aplikovat teoretické lingvistické znalosti při řešení konkrétních odborných problémů, např. dokáže posoudit německé texty z hlediska jejich historického zařazení, dokáže interpretovat text různých variet německého jazyka, vyhodnotit odchylky od normy spisovného jazyka. Absolvent je schopen zdůvodnit užití gramatických a lexikálních prostředků v různých textových druzích (Gramatická analýza textu, Lingvistická analýza odborného textu) a užívá gramatické a lexikální prostředky adekvátně dle typu komunikace.
Znalosti literární teorie a vývoje německé literatury dokáže aplikovat při interpretaci literárních textů: je schopen identifikovat specifické rysy jednotlivých žánrů, poukázat na shody a odlišnosti literatury v německy mluvících zemích v kontextu vývoje jiných literatur a najít odraz společensko-politických problémů v německé literatuře (Problémy současného světa v literatuře německy mluvících zemí).
Absolvent je schopen samostatně řešit jazykovědný a literárněvědný problém s využitím svých znalostí teorie a metodologických přístupů, dokáže vést k danému tématu odborný dialog a je schopen písemně zpracovat dané odborné téma (Seminář k závěrečné práci 1, 2).
Absolvent varianty completus dokáže posuzovat jazykové a literární dějiny v kontextech společensko-historických, kulturologických a mediálních.
Absolvent specializace Němčina pro překlad prokazuje vysokou překladatelskou kompetenci (Překladatelský seminář 1-2), zejména v oblasti odborného jazyka (Překlad odborného textu 1-2, Elektronické zpracování dat pro překlad, Překladatelská praxe), a základní tlumočnickou kompetenci (Tlumočnická propedeutika 1-2).

Obecné způsobilosti
Absolvent má filologické vzdělání a praktickou znalost německého jazyka, které mu umožňují pokračovat ve studiu v doktorském studijním programu nebo se uplatnit v praxi. Je schopen samostatně řešit úkoly z oblasti svého filologického studia, dokáže samostatně získávat a vyhodnocovat odborné informace, formulovat výzkumné hypotézy a závěry, zvolit a aplikovat vhodnou metodu řešení odborných otázek, formulovat a přesvědčivě prezentovat výsledky své práce a dále rozvíjet dosažené vzdělání dle potřeb praxe.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:bez přijímací zkoušky
U navazujícího magisterského studijního programu, kde se nekoná přijímací zkouška, je stanovena podmínka týkající se příbuznosti studijního programu/oboru. Pokud uchazeč řádně neukončil nebo není v posledním roce studia studijního programu/oboru, který je příbuzný navazujícímu magisterskému programu, na který se hlásí, nesplňuje podmínku pro přijetí. (Příbuznost zhodnotí zkušební komise na příslušné katedře.)
Obsah přijímací zkoušky:
Kritéria přijímací zkoušky:
Prominutí přijímací zkoušky:
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení:
Další informace:Přímá výuka bude probíhat v pátky.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .