Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Německá filologie - Němčina pro odbornou a profesní komunikaci
Typ studia:bakalářské
Forma studia:kombinované
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Filozofická fakulta
Katedra:Katedra germanistiky
Anotace:Cílem bakalářského studia v programu Německá filologie je zdokonalit komunikativní kompetenci studentů v německém jazyce na úroveň C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a rozvíjet jejich odbornou kompetenci ve všech filologických oblastech tak, aby si studenti osvojili teoretické poznatky ze základních lingvistických disciplín (fonetiky a fonologie, morfologie, syntaxe, lexikologie a stylistiky, a to včetně obecného úvodu do studia germanistiky), a aby získali velmi dobrou orientaci v literatuře německy mluvících zemí a výrazně rozšířili své znalosti kulturních, historických i ekonomicko-politických reálií německy mluvících zemí. Studenti jsou ve všech zmíněných oblastech vedeni nejen k přejímání nových poznatků, ale i k tomu, aby byli schopni získané poznatky aplikovat v mluveném i psaném projevu. V rámci povinně volitelných předmětů si mohou studenti vybrat teoreticky i prakticky zaměřené disciplíny.

Bakalářský studijní program Německá filologie je relizován v pěti variantách (studijních plánech):
1. completus,
2. specializace Němčina pro odbornou a profesní komunikaci (prezenční + kombinovaný),
3. minor,
4. maior,
5. Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání.

Bakalářský studijní program se specializací Němčina pro odbornou a profesní komunikaci je plánován také v kombinované formě studia.
Získané odborné znalosti, dovednosti a obecné způsobilosti mohou studenti následně rozvíjet a prohloubit v navazujícím magisterském studiu.
Cílem studia varianty completus je více prohloubit teoretické znalosti i praktické dovednosti z oblasti lingvistické a literárněvědné.
Cílem studia varianty němčina pro odbornou a profesní komunikaci je prohloubit jazykové kompetence absolventů tak, aby byli schopni komunikovat v německém jazyce v různých situacích v odborné sféře jak v českém prostředí, tak v zahraničí.
Cílem studia variant minor a maior je přispět k přípravě kvalifikovaných odborníků, kteří jsou schopni integrovat filologické aspekty programu Německá filologie s dalšími filologickými, společenskovědními nebo uměnovědnými programy (např. Anglická filologie, Český jazyk a literatura, Latinský jazyk a literatura, Polská filologie, Francouzská filologie, Španělská filologie, Ruská filologie, Filozofie, Historie, Základy společenských věd, Historie, Psychologie, Sociologie, Dějiny umění).
Cílem studia varianty Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání je nejen přispět k přípravě kvalifikovaných odborníků, kteří jsou schopni integrovat filologické aspekty programu Německá filologie s dalšími filologickými, společenskovědními nebo uměnovědnými programy, ale také zprostředkovat studentům odborné znalosti a dovednosti z oblasti pedagogicko-psychologického základu.
Studentům je dána možnost realizovat semestrální studijní pobyt na některé z partnerských zahraničních univerzit, s nimiž katedra spolupracuje v rámci programu Erasmus+, a prohloubit tak své jazykové kompetence i odborné znalosti. V rámci řešených výzkumných projektů na pracovišti mohou vybraní talentovaní studenti získávat hlubší zkušenosti s vědeckou prací (jako pomocné vědecké síly). Studenti rovněž mohou prezentovat výsledky své práce na studentských vědeckých konferencích.
Studijní plán maior se zaměřením na vzdělávání slouží k přípravě na navazující magisterský studijní program vedoucí k získání kvalifikace učitele.
Profil absolventa:Absolvent bakalářského studijního programu Německá filologie prokazuje tyto odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti:
Odborné znalosti
Absolvent je vybaven teoretickými poznatky ze základních lingvistických disciplín (získaných v rámci předmětů Úvod do studia germanistiky, Fonetika a fonologie, Gramatika NJ - morfologie 1-2, Gramatika NJ - syntax, Lexikologie a stylistika), prokazuje znalost současné jazykové normy němčiny v plánu foneticko-fonologickém, morfologickém, syntaktickém a lexikálním a rozumí stylovým specifikům jazykové komunikace, přičemž bezpečně ovládá související lingvistickou terminologii. V oblasti literární disponuje širokými znalostmi základních literárněvědných kategorií a související odborné terminologie, má přehled o základních přístupech ke studiu literatury a dobře se orientuje v jednotlivých etapách vývoje německé literatury a kultury (Úvod do studia literatury, Literatura a kultura německy mluvících zemí 1-2). Na základě studia odborných pramenů, vlastní četby a analýzy vybraných ukázek literárních textů prokazuje širokou znalost příslušné literatury (Literární seminář 1-3). Velmi dobře se orientuje v historických, kulturních i ekonomicko-politických reáliích německy mluvících zemí (Dějiny německy mluvících zemí, Reálie německy mluvících zemí 1-2). Absolvent také prokazuje znalost obecné i tematicky zaměřené slovní zásoby (Praktická jazyková cvičení 1-4), dokáže popsat zásady a modely interkulturní komunikace (Interkulturní komunikace). Je rovněž vybaven znalostmi základních principů překladu a tlumočení (Základy překládání, Základy tlumočení) a dokáže charakterizovat specifika literárního překladu (Literární text a překlad). Absolvent prokazuje znalost zásad tvorby vysokoškolské kvalifikační (bakalářské) práce.
Odborné dovednosti
Absolvent má vysokou jazykovou kompetenci (úroveň C1), umí adekvátně využívat jazykové prostředky v mluvené i psané němčině s ohledem na komunikační situaci (dovednosti rozvíjené v disciplínách Praktická jazyková cvičení 1-4, Poslechová cvičení 1-2, Konverzace 1-2). Dokáže analyzovat a interpretovat jazykové jevy v konkrétním textu (Práce s textem) a získané teoretické lingvistické znalosti dokáže aplikovat jak v ústním, tak i písemném projevu (Psaní odborného textu). Při analýze literárních děl dokáže prakticky aplikovat literárněvědné teoretické poznatky, přičemž umí správně užívat příslušnou odbornou terminologii, umí pracovat se sekundární literaturou (Úvod do studia literatury), dokáže charakterizovat a identifikovat ukázky jednotlivých kulturních a literárních vývojových etap v širším kulturním a společenském kontextu (Literární seminář 1-3). Dokáže správně interpretovat a přeložit středně náročný výchozí text z češtiny do němčiny a z němčiny do češtiny (Základy překládání), popř. jej přetlumočit (Základy tlumočení). Absolvent dokáže samostatně zpracovat vysokoškolskou kvalifikační práci, která odpovídá předepsaným obsahovým, stylistickým a formálním požadavkům kladeným na tento typ odborných prací.
Obecné způsobilosti
Absolvent má filologické vzdělání a praktickou znalost německého jazyka, které mu umožňují pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském studijním programu. Je schopen samostatně řešit úkoly z oblasti svého filologického studia, dokáže samostatně získávat a vyhodnocovat odborné informace, formulovat výzkumné hypotézy a závěry, zvolit a aplikovat vhodnou metodu řešení odborných otázek, formulovat a přesvědčivě prezentovat výsledky své práce a dále rozvíjet dosažené vzdělání dle potřeb praxe.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:bez přijímací zkoušky
Vyžadují se znalosti a jazykové dovednosti na úrovni maturitní zkoušky z německého jazyka, tedy B1/B2.
Obsah přijímací zkoušky:
Kritéria přijímací zkoušky:
Prominutí přijímací zkoušky:
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení:
Další informace:Přímá výuka bude probíhat 1krát týdně ve středy.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .